ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၁)


၁ထိုေနာက္မွ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ေခၚ၍ တံခါးတိုင္တို႔ကို တိုင္းလွ်င္၊ ႏွစ္ဘက္၌ တံခါးတိုင္ထုသည္ ဗိမာန္ေတာ္ ထုႏွင့္အမွ် ေျခာက္ေတာင္ရွိ၏။ ၂ဗိမာန္ေတာ္တံခါးဝအက်ယ္ကား ဆယ္ေတာင္ရွိ၏။ တံခါးဝတဘက္ႏွင့္ တဘက္လည္း ငါးေထာင္စီက်ယ္၏။ ဗိမာန္ေတာ္ကိုတိုင္း၍၊ အလ်ားကား အေတာင္ေလးဆယ္၊ အနံကား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ ၃ထိုေနာက္၊ အထဲသို႔ဝင္၍ အရာရာတို႔ကိုတိုင္းလွ်င္၊ တံခါးတိုင္ႏွစ္ေတာင္၊ တံခါးဝေျခာက္ေတာင္၊ တံခါးဝ တဘက္တခ်က္ ခုႏွစ္ေတာင္စီရွိ၏။ ၄ထိုအခန္းသည္ ဗိမာန္ေတာ္နံႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္လ်က္၊ အလ်ား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံလည္း အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ရွိသည္ကိုတိုင္း၍၊ ဤအခန္း ကားအလြန္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနျဖစ္သည္ဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။ ၅ထိုေနာက္၊ အိမ္ေတာ္ထရံကိုတုိင္း၍ အထုေျခာက္ ေတာင္ရွိ၏။ အိမ္ေတာ္ပတ္လည္ ထရံအခန္းတို႔သည္ အနံေလးေတာင္စီရွိ၏။ ၆ထရံအခန္းတို႔သည္အစဥ္အတိုင္း သံုးဆယ္၊ အဆင့္သံုုးဆင့္ေပါင္း သံုးဆယ့္သံုးလီရွိၾက၏။ ထိုအခန္းတို႔သည္ အိိမ္ေတာ္ထရံထဲသို႔ မဝင္ဘဲ ထရံေအာက္ ပိုင္းတြင္ ထြက္ေသာေျခအေပၚမွာ မွီေနၾက၏။  ၇ထရံအခန္းေအာက္ဆင့္မွသည္ ဒုတိယ အဆင့္သို႔၄င္း၊ ဒုတိယအဆင့္မွ သည္  တတိယအဆင့္သို႔၄င္း၊ တက္သည္အတိုင္း၊ အိမ္ေတာ္ထရံပတ္လည္ တေရွာက္လံုး  ဆက္ကာ ဆက္ကာ ဆုတ္၍၊ အခန္းေနရာ သည္အစဥ္အတိုင္းက်ယ္လ်က္ အဆင့္ဆင့္တက္၏။ ၈အိမ္ေတာ္အထက္ပိုင္းပတ္လည္၌ အျမင့္ဆံုးေသာ ထရံအခန္းတို႔သည္ ေျခာက္ေတာင္ရွည္ေသာ က်ဴတျပန္မွ က်ယ္ၾက၏။ ၉ထရံအခန္းအျပင္ဘက္၌ ကာေသာထရံသည္ အထုငါးေတာင္ရွိ၏။ က်န္ၾကြင္းေသာ အရပ္သည္ထရံအခန္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္၏။ ၁ဝအိမ္ေတာ္ပတ္ လည္၌ ထရံအခန္းတို႔သည္ အိမ္ေတာ္တန္တိုင္း အခန္းတို႔ႏွင့္ အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ ကြာလ်က္ရိွၾက၏။ ၁၁ထရံအခန္းတို႔သည္က်န္ၾကြင္းေသာ အရပ္သို႔ဖြင့္၍ ေျမာက္ဘက္သို႔၄င္း၊ ေတာင္ဘက္သို႔၄င္း၊ မ်က္ႏွာျပဳၾက၏။ က်န္ၾကြင္းေသာ အရပ္သည္ ပတ္လည္၌ အနံငါးေတာင္ရွိ၏။

၁၂လြတ္လပ္ေေသာ အရပ္ကိုပိတ္၍ အေနာက္ဘက္၌ ရွိေသာတန္တိုင္းသည္ အလ်ားအေတာင္ ခုႏွစ္ဆယ္ရွိ၍၊ အိမ္ေတာ္ပတ္လည္ တံတိုင္းသည္ သည္လည္း အထုငါးေထာင္၊ အလ်ားအေတာင္ကိုးဆယ္ရွိ၏။ ၁၃ထိုသို႔အိမ္ေတာ္ကိုတိုင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္၊ အိမ္ေတာ္ထရံ၊ တန္တိုင္းပါလ်က္ အလ်ားအေတာင္တစ္ရာ ရွိ၏။ ၁၄အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ လြတ္လပ္ေသာအရပ္ပါလ်က္၊ အိမ္ေတာ္ဦးအတိုင္းအရွည္လည္း အေတာင္တစ္ရာရွိ၏။  ၁၅လြတ္လပ္ေသာ အရပ္၌ ကာေသာေရွ႔တန္တိုင္းႏွင့္ ေနာက္တန္တိုင္းတို႔ကုိ တိုင္း၍၊ တဘက္တခ်က္၌ ရွိေသာ ထရံအခန္းပါလ်က္  အလ်ားအေတာင္တရာရွိ၏။

၁၆အတြင္းဗိမာန္ႏွင့္ တန္တိုင္းမုတ္မ်ား တံခါးခံုမ်ား၊ က်ဥ္းေသာျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးခံုရွိသမွ် တဘက္တခ်က္သံုးဆင့္ရွိေသာ ထရံအခန္းနံမ်ားတို႔သည္ ေျမမွ ျပတင္းေပါက္တိုင္ေအာင္ ပ်ဥ္ျပားႏွင့္ဖံုးအုပ္ လ်က္ရွိၾက၏။ ျပတင္းေပါက္ တို႔သည္လည္း ကြယ္ကာ လ်တ္ရွိၾက၏။

၁၇တံခါးေပါက္ရိွသမွ် အထက္၊ အတြင္းဗိမာန္ ျပင္ဘက္၊ အိမ္ေတာ္အတြင္းျပင္ထရံ ပတ္လည္၌ ခရုဗိမ္ႏွင့္  စြန္ပလြံပင္ပံု ထု၍၊ ၁၈ေခရုဗိမ္ႏွစ္ခု ၾကားမွာ စြန္ပလြံပင္ ပင္တစ္ခုစီရိွသည္။ ေခရုဗိမ္ႏွင့္ တစ္ခု၌ မ်က္ႏွာႏွွစ္ခုဆီပါလ်က္   ၁၉ စြန္ပလြံပင္ ႏွစ္ခုၾကားမွာ တဘက္၌ လူမ်က္ႏွာ၊ တဘက္၌ ျခေသၤ့မ်က္ႏွာ ကိုျပၾက၏။  ၂ဝထိုသို႔အိမ္ေတာ္ပတ္လည္  ေျမမွသည္ တံခါးေပါက္ အထပ္တုိင္ေအာင္ ဗိမာန္ေတာ္ထရံ၌ ေခရုဗိမ္ ႏွင့္ စြန္ပလြံ ပင္အရုပ္ထုလ်က္ရွိ၏။  ၂၁ဗိမာန္ ေတာ္တိုင္တို႔သည္ ေလးေထာင့္ျဖစ္ၾက၏။  သန္႔ရွင္းရာဌာနႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းတူၾက၏။ ၂၂သစ္သားယဇ္ပလင္ သည္  အျမင့္သံုးေတာင္၊ အလ်ားႏွစ္ေတာင္၊ အနံႏွစ္ေတာင္ရွိ၏။ ပလႅင္ေထာင့္၊ ဘိနပ္၊ နံရံတို႔သည္ သစ္သားျဖင့္ၿပီးၾက ၏။ ဤစားပဲြကား၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္မွာ တင္ေသာ ပြဲစားေပတည္းဟု ငါ့အားေျပာဆို၏။

၂၃ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ တံခါးေပါက္တေပါက္စီရွိ၍၊ ၂၄တံခါးတို႔သည္  လည္းတပ္ေသာ တံခါးရြက္ႏွင့္ ႏွစ္ရြက္စီရွိ၏။ ၂၅ဗိမာန္ေတာ္တရံ၌  ထုသကဲ့သို႔ တံခါးရြက္တို႔၌ေခရုဗိမ္ ႏွင့္စြန္ပလြံပင္ပံု ထုလ်က္ရွိ၏။ မုတ္ဦးအထက္မွာ ထုပ္တင္လ်က္ရွိ၏။ ၂၆မုတ္နံရံ ၊ အိမ္ေတာ္အခန္းထရံတို႔သည္ ထုပ္မ်ား၊ က်ဥ္းေသာ ျပတင္းေပါက္ မ်ား၊ စြန္ပလြံပင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။