ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၃)


၁ထိုေနာက္မွ အေရွ႔ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ တခါးဝသို႔တဖန္ေခၚသြား၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရား သခင့္ ဘုန္းေတာ္သည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာမွ လာ၍၊ အသံသည္သမုဒရာကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ၂ေရာင္ျခည္ေတာ္အားျဖင့္ ေျမတျပင္ လံုးလင္း၏။ ၃ငါျမင္ေသာ ရူပါရုံသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ လာေသာအခါ၊ ငါျမင္ေသာ ရူပါရံုႏွင့္ တူ၏။ ထင္ရွား ေသာအရာတို႔သည္ ေခဗာျမစ္နားမွာငါျမင္ဘူးေသာ အရာမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ငါသည္ျပပ္ဝပ္လ်က္ေန၏။ ၄ထာဝရဘုရား ၏ ဘုန္းေတာ္သည္ အေရွ႔ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ တံခါးလမ္းျဖင့္ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ဝင္ေတာ္မူ၏။ ၅ထိုအခါ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်ီလ်က္ အတြင္းတန္တိုင္းထဲသို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ တအိ္မ္လုံးကို ျဖည့္ေတာ္မူ၏။ ၆အရင္လူသည္ ငါ့အနားမွာ ရပ္ေနလ်က္၊ အိမ္ေတာ္ထဲက ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ အသံကိုငါၾကား သည္ကား၊ ၇အခ်င္းလူသား၊ ဤအရပ္သည္ ငါ့ပလႅင္တည္ရာအရပ္၊ ငါ့ေျခဘဝါးနင္းၿမဲအရပ္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အစဥ္အျမဲ ငါ့ေနရာအရပ္ျဖစ္၏။ ဣသေရရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔တြင္ မွားယြင္းျခင္း အားျဖင့္၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္၏ အေသေကာင္အားျဖင့္၄င္း၊ ျမင့္ရာအရပ္တို႔ ၌ ငါ၏နာမေတာ္ျမတ္ကို ေနာက္တဖန္ မရႈတ္ခ်ရၾက။ ၈ထိုသို႔တံခါးခံုကိုလည္း တခါးခံုအနားမွာ၄င္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ငါ့တိုင္အနားမွာ၄င္း၊ တည္စိုက္လ်က္၊ ငါႏွင့္သူတို႔စပ္ၾကားမွာ နံရံတစ္ခုတည္းသာရွိလ်က္၊ သူတို႔ျပဳမိေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္အမႈတို႔ျဖင့္ ငါ၏နာမေတာ္ ျမတ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္အမ်က္ထြက္၍ သူတို႔ကိုဖ်က္ဆီးၿပီ။ ၉ယခုမူကား၊ သူတို႔မွားယြင္း ျခင္းအမႈမ်ား ႏွင့္ရွင္ဘုရင္၏ အေသေကာင္မ်ားကို ငါမွ ေဝးစြာ ပယ္ရွားၾကေစ။ ငါသည္လည္းသူတို႔တြင္ အစဥ္အျမဲေနမည္။ ၁ဝအခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔သည္ ကုိယ့္ဒုစရိုက္အျပစ္ေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ အိမ္ေတာ္ကို ျပေလာ့။ အိမ္ေတာ္ပံုကို သူတုိ႔ တိုင္းၾကေစေလာ။ ၁၁သူတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ အမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွန္ရွက္ေၾကာက္လွ်င္ အိမ္ပံုသ႑န္ႏွင့္ထြက္ရာ ဝင္ရာတံခါးဝမ်ား၊ က်င့္ရသမွ်ေသာ ထံုးစံမ်ား၊စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ တရား အလံုးစံုတုိ႔ကိုျပေလာ့။ သူတို႔သည္ ထံုးစံမ်ားႏွင့္စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္အလံုးစံုတို႔ကို က်င့္ေစာင့္ေစျခင္းငွါ သူတို႔ေရွ႔မွာေရးထားေလာ့။ ၁၂ေတာင္ထိပ္ ေပၚမွာတည္ေသာ အိမ္ေတာ္၏တရားေတာ္မူကား အိမ္ေတာ္ နယ္နိမိတ္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ အလြန္သန္႔ရွင္းရမည္။ ဤေရြ႔ကား အိမ္ေတာ္၏တရားေပတည္း။

၁၃ယဇ္ပလႅင္ အတိုင္းအရွည္ကား၊ သံေတာင္ျဖင့္တိုင္းလွ်င္၊ ဘိနပ္အျမင့္တေတာင္၊ အက်ယ္တေတာင္၊ပတ္လည္ အနားပတ္ အက်ယ္တထြာရွိ၍၊ ယဇ္ပလႅင္ျပင္ဘက္၌တည္ရ၏။ ၁၄ေအာက္အထစ္သည္ေျမႏွင့္ ႏွစ္ေတာင္ကြာ၍ အက်ယ္ တေတာင္ရွိရမည္။ ၁၅ယဇ္ပလႅင္အျမင့္သည္လည္း ေလးေတာင္ရွိရမည္။ ငယ္ေသာ အထစ္ႏွင့္ ႀကီးေသာအထစ္သည္ေလးေတာင္ကြာ၍ အက်ယ္တေတာင္ရွိရမည္။ ဦးခ်ဳိးေလးေခ်ာင္း တတ္ရမည္။ ၁၆ယဇ္ပလႅင္သည္ စတုရန္းျဖစ္၍ အလ်ားတစ္ဆယ္ႏွစ္ေတာင္ အနံလည္း တစ္ဆယ္ႏွစ္ေတာင္ရွိရမည္။ ၁၇ေအာက္အထစ္သည္လည္း စတုရန္းျဖစ္၍ အလ်ားတဆယ္တဆယ့္ေလးေတာင္၊ အနံလည္း တစ္ဆယ့္ႏွစ္ေတာင္ ရွိရမည္။ အနားပတ္လည္သည္လည္း အက်ယ္တထြာ ရွိရမည္။ ဘိနပ္သည္ယဇ္ပလႅင္ ပတ္လည္၌တေတာင္ထြက္၍ တတ္ရာလမ္းသည္ အေရွ႔သို႔မ်က္ႏွာျပဳရမည္။

၁၈တဖန္အခ်င္းလူသား အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္၍အေသြးကို ဖ်န္းဘို႔ရာ ယဇ္ပုလႅင္ကိုတည္ေသာေန႔၌ က်င့္ရေသာတရားဟူသည္ကား၊ ၁၉အမႈေတာ္ကိုေဆာင္၍ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ေလဝိအမ်ဳိး ဇာဒုတ္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အား အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ပ်ဳိေသာႏြားထီး တေကာင္ ကိုအပ္ရမည္။ ၂ဝႏြားအေသြးအခ်ဳ႔ိကိုယူ၍ ယဇ္ပုလႅင္ ဦးခ်ဳိေလးေခ်ာင္း အထစ္ေလးေထာင့္ အနားပတ္ကို လူးေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရမည္၊၊ ၂၁အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘုိ႔ ႏြားေကာင္ကုိယူ၍ သန္႔ရွင္းရာဌာနျပင္ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းတြင္ ခန္႔ထားေသာအရပ္၌ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၂၂ဒုတိယေန႔၌လည္း အျပစ္မရွိေသာ ဆိတ္သငယ္ကိုယူ၍ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘုိ႔ပူေဇာ္ရမည္။ ယဇ္ပလႅင္ကို ႏြားအေသြးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစသကဲ႔သို႔ ဆိတ္အေသြးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ၂၃ထုိသို႔ယဇ္ပလႅင္ကို သန္႔ရွင္းေစၿပီးသည္ေနာက္ အျပစ္မရွိ ပ်ဳိေသာႏြားထီးႏွင့္ အျပစ္မရွိေသာဆိတ္ထီးကို ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဆားကိုတင္လ်က္ ထုိယဇ္ေကာင္တို႔ကို ထာဝရဘုရားအဘို႔ မီးရႈိ႔၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၅ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး တေန႔တေန႔လွ်င္ ဆိတ္တေကာင္ကို အျပစ္ေျဖရာျပဳ၍ ပူေဇာ္ရမည္။ အျပစ္မရွိ ပ်ဳိေသာႏြားထီးတေကာင္ႏွင့္ သိုးထီးတေကာင္ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၆ခုႏွစ္ရက္တပတ္လံုး ယဇ္ပလႅင္ကိုလည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစ၍ ကိုယ္ကိုလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားရၾကမည္။ ၂၇ခုႏွစ္ရက္ေစ့ေသာေနာက္ အ႒မေန႔၌၄င္း ထုိေန႔မွစ၍၄င္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ သင္တို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္မ်ားႏွင့္ မိႆဟာယဇ္မ်ားကိုႏွင့္ ပူေဇာ္ရမည္။ ငါသည္လညး္ သင္တို႔ကိုလက္ခံမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။