ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၄)


၁ထို႔ေနာက္ သန္႔ရွင္းရာအရပ္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာျပတင္းတံခါးသို႔ ေဆာင္သြား၍ ထုိတံခါးသည္ ပိတ္လွ်က္ရွိ၏။ ၂ထာဝရဘုရားကလည္း ဤတံခါးကိုမဖြင့္ဘဲ ပိတ္ထားလွ်က္ရွိရမည္။ လူမ်ားမဝင္ရၾက။ အေၾကာင္းမူကား ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားဝင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပိတ္ထားလွ်က္ရွိရမည္။ ၃မင္းသားအဘို႔ျဖစ္သည္။ မင္းသားသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ စားေသာက္၍ထုိတံခါးဝမွာ ထုိင္ရလိမ့္မည္။ မင္းသားသည္ ထိုတံခါးမုတ္ျဖင့္ ထြက္ဝင္ရလိမ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၄ထိုအခါအိ္မ္ေတာ္ ေရွ႔ေျမာက္ တံခါးလမ္းျဖင့္ငါ့ကိုေဆာင္သြား၍ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကို ျဖည့္ေတာ္မူသျဖင့္ ငါသည္ျပပ္ဝပ္လ်က္ ေန၏။ ၅ထာဝရဘုရားကလည္း အခ်င္းလူသား ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ မွတ္ေလာ့။ ထာဝရ ဘုရားအိမ္ေတာ္အဘို႔ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ ပညတ္တရားရွိသမွ်တို႔ကို နားေထာင္ေလာ့။ အိမ္ေတာ္ဝင္ရာ တံခါးဝႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာဌာနမွ ထြက္ရာတံခါးဝရွိသမွ်တုိ႔ကို ေစ့ေစ့မွတ္ေလာ့။ ၆ပုန္ကန္တတ္ေသာသူ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔အား အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုဆင့္ဆိုရမည္မွာ အုိဣသေရလအမ်ဳးိသားတို႔၊ ၇သင္တို႔သည္ ငါ့ေဘာဇဥ္တည္းဟူေသာ ဆီဥႏွင့္အေသြးကို ပူေဇာ္ေသာအခါ ငါ့ဗိမာန္ကို ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကိုမခံေသာစိတ္ႏွင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာကိုယ္ရွိေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲသို႔သြင္း၍ ေနရာခ်သျဖင့္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေသာ အမႈမ်ားကအားျဖင့္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကိုဖ်က္ၾကၿပီ။ ၈ငါ၏သန္႔ရွင္း ေရးဌာနကို မေစာင့္။ ထုိဌာန၌ေစာင့္ေသာ သူတို႔ကို ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ခန္႔ထားၾကၿပီ။

၉အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ေန၍ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကို မခံေသာစိတ္ႏွင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုမခံေသာကိုယ္ရွိေသာ တပါးအမ်ဳိးသားသည္ ငါ၏သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ မဝင္ရ။ ၁ဝဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ငါ့ထံမွထြက္၍ လမ္းလႊဲၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔ရုပ္တုမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္သြားေသာအခါ ငါ့ထံမွထြက္၍ လမ္းလႊဲေသာေလဝိသား တို႔သည္ လည္း ကိုယ္အျပစ္ကိုခံရမည္။ ၁၁သို႔ရာတြင္ ငါ၏သန္႔ရွင္း ရာဌာနႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈေစာင့္ျဖစ္၍ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးကို ေစာင့္လ်က္ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ေနၾကရမည္။ မီးရိႈ႔ရာယဇ္ႏွင့္လူမ်ားပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္တို႔ကို သတ္၍၊ လူမ်ားကိုယ္စား အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။  ၁၂သူတို႔သည္ရုပ္တုတိ႔ု ေရွ႔မွာလူမ်ားအမႈကို ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးထိမိ၍ဒုစရုိက္ အျပစ္ထဲသို႔ လဲစရာအေၾကာင္းျဖစ္ဘူးေသာေၾကာင့္ သူတို႔တဘက္တြင္ ငါက်ိန္ဆို၍ သူတို႔သည္ ကို္ယ္အျပစ္ကိုခံၾကရမည္။ ၁၃ယစ္ပုေရာဟိတ္လုပ္၍ ငါ့ထံသို႔မခ်ည္းကပ္ရၾက။ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ငါဌာန၌ သန္႔ရွင္းေသာအရာကို မခ်ဥ္းကပ္ရၾက။ ကိုယ္အရွက္ကြဲျခင္း ကိုယ္ျပဳမိေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို ခံရၾကမည္။ ၁၄အိမ္ေတာ္ကိုေစာင့္၍ အိမ္ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ငါခန္႔ထားမည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ငါ့ထံမွထြက္၍ လမ္းလႊဲေသာအခါ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို ေစာင့္ေနေသာ ေလဝိအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဇာဒုတ္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္ ငါ့အမႈကိုေဆာင္ျခင္းငါွ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ငါ့အားဆီဥႏွင့္အေသြးကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါ့ေရွ႔မွာရပ္ရၾကမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆ထုိသူတုိ႔သည္ ငါ့၏သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ ဝင္၍ငါ့အမႈကိုေဆာင္ျခင္းငွါ ငါ့စားပြဲအနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့အမႈေစာင့္ျဖစ္ၾကရမည္။

၁၇သူတို႔သည္အတြင္းတန္တိုင္းတံခါး အတြင္းသို႔ဝင္ေသာအခါ ပိတ္အဝတ္ကိုသာဝတ္ၾကရမည္။ အတြင္းတံတိုင္း၊ တံခါးအတြင္း၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္စဥ္၊ သိုးေမႊးအဝတ္ကို မဝတ္ရၾက။ ၁၈ေခါင္းေပၚမွာပိတ္ဦးထုပ္ ကိုေဆာင္း၍၊ ခါး၌ ပိတ္ေဘာင္းဘီကိုဝတ္ရၾကမည္။ ေခြၽးထြက္ေစေသာ အဝတ္ကိုမဝတ္ရၾက။ ၁၉လူမ်ားရွိရာ ျပင္တံတိုင္းသို႔ ထြက္သြားေသာအခါ၊ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္စဥ္တြင္ ဝတ္ေသာအဝတ္ကိုခြၽတ္၍၊ သန္႔ရွင္း ေသာအခန္းတို႔၌ ထားၿပီးလွ်င္ အျခားေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ရၾကမည္။ အရင္အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္လူမ်ားတို႔ကို မသန္႔ရွင္းေစရၾက။ ၂ဝမိမိတို႔ဆံပင္ကိုလည္း မရိတ္ရ။ မရွည္ေစျခင္းငွါ ျဖတ္ရမည္။ ၂၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အတြင္းတန္တိုင္းထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါစပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ရ။ ၂၂မုဆိုးမႏွင့္မဆံုဘက္ရ။ လင္ကြာေသာမိန္းမနွင့္ မစံုဘက္ရ။ ဣသေရလအမ်ဳိး အပ်ဳိကညာႏွင့္ေသာ၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ မယားျဖစ္ဘူးေသာမုဆိုးမႏွင့္ ေသာ္၄င္းစံုဘက္ရမည္။ ၂၃ငါ၏လူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာ မသန္႔ရွင္းေသာ အရာတုိ႔ကို၄င္း စင္ၾကယ္ေသာအရာ မစင္ၾကယ္ေသာအရာတုိ႔ကို၄င္း ပိုင္းျခား၍သိေစျခင္းငွါ သြန္သင္ၾကရမည္။ ၂၄တရားေတြ႔မႈကို စီရင္လွ်င္ ငါ၏ဓမၼသတ္ပြဲ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်င္ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို၄င္း၊ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို၄င္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္၊၊ ၂၅အေသေကာင္ကိုခ်ဥ္း၍ ကိုယ္ကိုမညစ္ညဴးေစရ။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္မိဘ ကိုယ္သားသမီး ညီအစ္ကို လင္မေနေသာႏွမအတြက္ ကိုယ္ကို ညစ္ညဴးေစေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ၂၆သန္႔ရွင္းျခင္းကို ျပဳၿပီးမွ ခုႏွစ္ရက္ေနရမည္။ ၂၇သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ျခင္းငွါ အတြင္းတန္တိုင္း သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ ဝင္ေသာေန႔တြင္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ကိုပူေဇာ္ရမည္ ဟုထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထုိအရာသည္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္တို႔၏ အေမြဥစၥာ ျဖစ္ရမည္။ ငါသည္ သူတို႔အေမြဥစၥာျဖစ္၏။ ဣသေရလျပည္၌ သူတုိ႔အား အေမြေျမကိုမေပးရ။ ငါသည္သူတို႔၏ အေမြေျမျဖစ္၏။ ၂၉ပူေဇာ္ေသာမုန္႔ညက္ႏွင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ဒုစရုိက္ေျဖရာယဇ္ကို စားရၾကမည္။ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား က်ိန္ဆို၍ ပူေဇာ္သမွ် တို႔ကိုလည္း သိမ္းယူၾကမည္။ ၃ဝအဦးအသီးေသာအသီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေျမွာက္ရာပူေဇာ္သကၠာအလံုးစံု တို႔ကိုယဇ္ပူေဇာ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ သိမ္းယူရမည္။ သူသည္ သင့္အိမ္၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို သက္ေရာက္ေစျခင္းငွါ အဦးနယ္ေသာ မုန္႔စိမ္းကိုသူ၌ လွဴရမည္။ ငွက္ျဖစ္ေစ အလုိလိုေသေသာ အေကာင္သားရဲကိုက္၍ ေသေသာ အေကာင္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္မစားရ။