ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၅)


၁သင္တို႔သည္ ေျမကိုအေမြခံျခင္းငွါ စာေရးတံခ်၍ ပုိင္းျခားေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ေျမတကြက္ကိုထာဝရ ဘုရားအား   ပူေဇာ္ရၾကမည္၊၊ ထုိအကြက္သည္ အလ်ားက်ဳလံုးအျပန္ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ အနံတေသာင္းရွိရမည္။ နယ္နိမိတ္ ရွိသမွ်သည္လည္း သန္႔ရွင္းရမည္။ ၂ထုိေျမကြက္ အလယ္၌အလ်ားအေတာင္ငါးရာ အနံလည္း အေတာင္ငါးရာ ရွိေသာစတုရန္း အကြက္သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနဘို႔ ျဖစ္ရမည္။ ထိုအကြက္ပတ္လည္၌ သန္႔ရွင္းေသာ နယ္လည္း အေတာင္ငါးဆယ္ရွိရမည္။ ၃ထုိအလ်ားႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ အနံတေသာင္းကို တုိင္းၿပီးမွ အလြန္သန္႔ရွင္း ေသာအရပ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာဌာနတည္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။ ၄ထုိသန္႔ရွင္းေသာ ေျမသည္ထာဝရဘုရား ၏အမႈေတာ္ကို    ေဆာင္ျခင္းငွါ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ သန္႔ရွင္းရာဌာန၏ အမႈေစာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အဘုိ႔ျဖစ္ရမည္။ သူတို႔အိမ္ေဆာက္စရာႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာဌာနတည္စရာအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ေျမျဖစ္ရမည္။ ၅အလ်ားႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အနံတေသာင္းရွိေသာအကြက္သည္ အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္ ေလဝိလူတို႔ေနရာအခနး္ ႏွစ္ဆယ္တည္ ေဆာက္စရာအဘုိ႔ ျဖစ္ရမည္၊၊ ၆ၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေျမသည္သန္႔ရွင္းေသာ အရပ္တဘက္ တခ်က္၌ အလ်ား တေသာင္းငါးေထာင္ အနံငါးေထာင္ရွိ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔အဘုိ႔ျဖစ္ရမည္။ ၇သန္႔ရွင္းေသာ ေျမကြက္ ႏွင့္ၿမိဳ႔ေတာ္ နယ္နိမိတ္အေနာက္ဘက္ တေရွာက္လံုးတပိုင္း၊ အေရွ႔ဘက္အေရွာက္လံုးတပိုင္းသည္  မင္းသားတို႔အဘို႔ ျဖစ္ရမည္။ ၈ငါ၏မင္းသားတို႔သည္ ေနာက္တဖန္ငါ၏လူတိုကို မညွဥ္းဆဲမည္အေၾကာင္း ထုိေျမသည္ဣသေရလျပည္၌ မင္းသာပုိင္ ေသာေျမျဖစ္ရမည္။ ၾကြင္းေသာေျမကို ဣသေရလအမ်ဳိးအႏြယ္ အသီးသီးတို႔အားေပးရမည္။

၉အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား အိုဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း လုယူျခင္းအမႈတို႔ကို ကိုပယ္ရွား၍ တရားေသာအမႈ ဟုတ္မွန္ေသာအမႈတို႔ကိုျပဳၾကေလာ့။ ေနာက္တဖန္ငါ၏ လူတို႔ကို မညွဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ၾကႏွင့္ဟု ထာဝရဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝမွန္ေသာခ်ိန္ခြင္ မွန္ေသာဧဖါ မွန္ေသာဗတ္တုိ႔ကိုသံုး ရၾကမည္။ ၁၁ဧဖါႏွင့္ဗတ္သည္ အညီအမွ်ရွိရမည္။ ႏွစ္ပါးသည္ ေဟာမဲကိုအမွီျပဳ၍ ဧဖါသည္တေဟာမဲတြင္ ဆယ္စုတစ္စု  ဗတ္သည္ တေဟာမဲတြင္ ဆယ္စုတစ္စုရွိမည္။ ၁၂ေဂရာႏွစ္ဆယ္သည္ တက်ပ္ အက်ပ္ေျခာက္ဆယ္ကို တမာေနရွိရမည္။

၁၃ေျမွာက္ရာပူေဇာ္သကၠာျပဳေသာအခါ ဂ်ဳံဆန္ျဖစ္ေစ မုေယာဆန္ျဖစ္ေစ တေဟာမဲတြင္တၾသမဲကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၄ဆီႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပညတ္ဟူမူကား တေကာရတြင္ ဗတ္ဆယ္စုတစ္စုကုိ ပူေဇာ္ရမည္။ တေဟာမဲသည္ ဆယ္ဗတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တေကာရသည္ ဆယ္ဗတ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၅သူတို႔အျပစ္ကို ေျဖျခင္းငွါ ဣသေရလက်က္စားရာ ေရမ်ားေသာအရပ္၌ ရွိေသာသိုးႏွစ္ရာတြင္ သိုးသငယ္တေကာင္ကုိ ေဘာ္ဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာႏွင့္တကြမီးရႈိရာယဇ္ မိႆဟာယဇ္တို႔ကကိုပူေဇာ္ၾကရမည္ ဟုထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၁၆ထိုသို႔ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျပည္ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ဣသေရလမင္းသားတို႔အား ဆက္ၾကရမည္။ ၁၇မင္းသားသည္လည္း ပြဲသဘင္ေန႔ လဆန္းေန႔ ဥပုသ္ေန႔ ဣသေရလအမ်ဳးိ ပရိတ္သတ္စည္းေဝးေသာ ေန႔ရက္အ စဥ္အတိုင္း မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ တို႔ကိုပူေဇာ္ရမည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏အျပစ္ကိုေျဖျခင္းငွါ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ မိႆဟာယ ယဇ္ကိုလည္းပူေဇာ္ရမည္။

၁၈အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ပဌမလတရက္ေန႔တြင္ အျပစ္မပါ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီး တေကာင္ကိုယူ၍ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို စင္ၾကယ္ေစရမည္။ ၁၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္အေသြး အခ်ဳိ႔ကို ယူ၍အိမ္ေတာ္တိုင္၌၄င္း ယဇ္ပလႅင္ေအာက္ ထစ္ေလးေထာင့္၌၄င္း၊ အတြင္းတံတုိင္း တံခါးတိုင္၌၄င္း ထည့္ရမည္။ ၂ဝထုိမွတပါး မွားယြင္းေသာသူႏွင့္ မုိက္ေသာသူအတြက္ ခုႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ ထုိနည္းတူပူေဇာ္၍ အိမ္ေတာ္အတြက္ အျပစ္ေျဖရာ မဂ္လာကုိျပဳရမည္။

၂၁ပဌမလ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ေန႔တြင္ ပသခါပြဲကိုခံရမည္။ ခုႏွစ္ပတ္လံုး ပြဲခံစဥ္တြင္ တေဆးမဲ့မုန္႔ကိုသာ စားရမည္။  ၂၂ထုိေန႔၌ မင္းသားသည္ ကိုယ္ဘုိ႔၄င္း ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔ကို၄င္း ႏြားထီးတေကာင္ကို အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္၊  ၂၃ပြဲေန႔ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ ႏြားထီးခုႏွစ္ေကာင္ အျပစ္မပါေသာ သိုးထီးခုႏွစ္ေကာင္ကို၄င္း အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘုိ႔ဆိတ္သငယ္ တစ္ေကာင္ကို၄င္း ေန႔တိုင္းပူေဇာ္ရမည္။ ၂၄ႏြားျဖစ္ေစ သိုးျဖစ္ေစ တေကာင္တေကာင္ႏွင့္ ပါရေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ မုန္႔ညက္တဧဖါ ဆီတဟိန္ကို ျပင္ဆင္ရမည္။ ၂၅သတၱမလ တဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္ ပြဲခံ၍ယခင္အျပစ္ ေျဖရာယဇ္ မီးရႈ႔ိရာယဇ္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ဆီပူေဇာ္သကၠာျပဳသည္ အတိုင္းခုႏွစ္ပတ္လံုး ျပဳရမည္။