ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၇)


၁ထုိေနာက္မွ အိမ္ေတာ္တံခါးသို႔ တဖန္ငါ့ကိုေဆာင္ခဲ့၍ တံခါးခံုေအာက္မွ အေရွ႔ဘက္သို႔ထြက္ေသာေရကို ငါျမင္၏၊၊ အိမ္ေတာ္ဦးသည္ အေရွ႔သို႔မ်က္ႏွာျပဳ၍ ေရသည္အိမ္ေတာ္တံခါးခုံ လက္ယာေအာက္ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ ေတာင္ဘက္မွစီသြားေလ၏။ ၂တဖန္ေျမာက္တံခါးလမ္းျဖင့္ ငါ့ကိုထုတ္၍ အျပင္၌ဝိုင္းသြားလ်က္ အေရွ႔သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ အျပင္တံခါးလမ္းဝသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လက်္ာဘက္မွ စီးေသာေရကိုငါျမင္၏။ ၃ႀကိဳးကိုကိုင္ေသာသူသည္ အေရွ႔သို႔သြားၿပီးလွ်င္ အေတာင္တစ္ေထာင္ ေစ့ေအာင္တုိင္း၍ ငါ့ကိုေရကူးေစ၏၊၊ ေရသည္ ဖမ်က္သို႔မွီေလ၏။ ၄တဖန္အေတာင္တစ္ေတာင္ ေစ့ေအာင္ တုိင္း၍ေရကူးေစျပန္လွ်င္ ေရသည္ ဒူးကိုမွီေလ၏။တဖန္အေတာင္တစ္ေထာင္ေစ့ေအာင္တိုင္း၍ ေရကူးေစျပန္လွ်င္ ေရသည္ခါးကိုမွီ ေလ၏။ ၅တဖန္အေတာင္ တေတာင္ေစ့ေအာင္ တိုင္းေသာအခါ မကူးႏိုင္ေသာျမစ္ျဖစ္ေလ၏။ ေရထေသာေၾကာင့့္ နင္း၍မကူးႏုိင္၊ ေျခေထာက္၍ မမီွဘဲ ကူးရေသာျမစ္ျဖစ္၏။ ၆ထုိသူကား အခ်င္းလူသားဤအရာကို ျမင္ၿပီမဟုတ္ေလာဟု ေျပာၿပီးမွတဖန္ ငါ့ကိုေခၚသြား၍ ျမစ္နားသို႔ျပန္ေစ၏။ ၇ျပန္စဥ္အခါ ျမစ္နားႏွစ္ဘက္၌ မ်ားစြာေသာအပင္တို႔ကို ငါျမင္၏။ ၈ထုိသူကလည္း ဤေရသည္ အေရွ႔သို႔စီး၍ ေတာကိုေရွာက္ၿပီးမွ အိုင္ထဲသို႔ဝင္တတ္ေသာအားျဖင့္ အုိင္ေရသည္ ခ်ဳိလိမ့္မည္။၉အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ သတၱဝါအမ်ဳးိမ်ဳိးတို႔သည္ ထုိျမစ္ေရေရာက္သမွ်ေသာ အရပ္တို႔၌ အသက္ရွင္၍ အလြန္မ်ားစြာေသာငါးတို႔လည္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ထိုျမစ္ေရသည္ ခ်ဳိေသာေၾကာင့္ ေရာက္သမွ် ေသာအရပ္တို႔၌ သတၱဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝအုိင္နားမွာတံငါတို႔သည္ ရပ္၍အဂၤဒိရြာမွစ၍ ဧေနဂလိမ္ရြာတိုင္ေအာင္ ပိုက္ကြန္ျဖန္႔ခ်ရာ အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ငါးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ မဟာပင္လယ္ငါး ကဲ့သို႔အလြန္မ်ားျပားၾက လိမ့္မည္။ ၁၁ရြ႔ဘြက္ေရႏွင့္ ရြံ႔အုိင္ေရမူကားမခ်ဳိရ၊ အစဥ္ငန္ရလိမ့္မည္။ ၁၂ျမစ္ကမ္းနား ႏွစ္ဘက္၌ စားစရာေကာင္းေသာအသီး အပင္အမ်ဳးိမ်ဳိးေပါက္ၾကလိမ့္မည္။ အရြက္လည္းမညွိဳးႏြမ္းရ၊ အသီးလည္း မျပတ္ရ၊၊ လတိုင္းအစဥ္ ႏုေသာအသီးကိုသီးလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိေရသည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲကထြက္သတည္း။ အသီးသည္စား စရာအဘုိ႔ ျဖစ္သည္။ အရြက္သည္လည္း အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစရာ ဘို႔ျဖစသည္ဟုငါ့အား ေျပာဆုို၏။

၁၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ဣသေရလအမ်ဳိး တဆယ္ႏွစ္မ်ဳိး အေမြခံရေသာ ေျမအပိုင္းအျခား ဟူမူကား ေယာသပ္သည္ေျမအပိုင္းအျခား ႏွစ္ခုကိုယူရမည္၊၊ ၁၄ဘုိးေဘးတို႔အား ငါက်ိန္ဆိုသည္အ တိုင္း ငါေပးရေသာထုိေျမသည္  သင္တို႔အေမြျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအေမြခံရလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ေျမေျမာက္ဘက္ အပိုင္းအျခားသည္ မဟာပင္လယ္တဖက္တခ်က္၊ ေလသဟုန္လမ္း၊ ေဇဒဒ္လမ္းသို႔လိုက္လ်က္၊ ၁၆ဟာမတ္ၿမိဳ႔ ႏွင့္ေဗေရာသာၿမိဳ႔ကို၄င္း ဒမာသက္နယ္ႏွင့္ဟာမတ္နယ္စပ္ၾကားမွာ သိဗရိန္ၿမိဳ႔ကို၄င္း ေဟာရန္ၿမိဳ႔ အနားမွာ ဟာဇာဟတၱိကုန္ ၿမိဳ႔ကို၄င္းဝိုင္း၍၊ ၁၇တဖန္ပင္လယ္ႏွင့္ကြာၿပီးမွ ဒမာသက္နယ္အနား၍ ဟာဇေရနန္ၿမိဳ႔ ေျမာက္ဘက္၌ဇိျဖဳန္ၿမိဳ႔  ဟာမတ္ၿမိဳ႔ပါရမည္။ ဤေရြ႔ကား ေျမာက္ဘက္အပုိင္းအျခားျဖစ္သတည္း။ ၁၈အေရွ႔ဘက္ အပိုင္းအျခားသည္ ေဟာရန္ၿမိဳ႔ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ ဂိလဒ္ျပည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား ဣသေရလျပည္နယ္ကို ေလွ်ာက္၍ အေရွ႔ပင္လယ္၌ဆံုးရမည္၊၊ ဤေရြ႔ကား အေရွ႔ဘက္အပိုင္းအျခား ျဖစ္သတည္း၊၊ ၁၉ေတာင္ဘက္အပိုင္း အျခားသည္ တာမၿမိဳ႔မွစ၍ ကာေဒရွၿမိဳ႔ ေမရိဘေရတိုင္ေအာင္၄င္း မဟာပင္လယ္ထဲသို႔ ဝင္ေသာျမစ္တိုင္ေအာင္၄င္း ေလွ်ာက္ သြားရမည္။ ဤေရြ႔ကား ေတာင္ဘက္အပိုင္းအျခားပင္ ျဖစ္သတည္း။ ၂ဝအေနာက္ဘက္၌ မဟာပင္လယ္သည္ ေတာင္ဘက္မွစ၍ ဟာမတ္ၿမိဳ႔တဘက္တခ်က္တိုင္ေအာင္ ပိုင္းျခားလ်က္ရွိရမည္။ ဤေရြ႔ကား အေနာက္ဘက္ အပိုင္းအျခားျဖစ္သတည္း။

၂၁ထုိေျမသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး အသီးအသီးတို႔အားေဝေပးရမည္။ ၂၂အမ်ဳိးသားခ်င္း အေမြခံဘုိ႔ကို၄င္း သင္တို႔တြင္ေန၍ သားသမီးဖြားျမင္ေသာ တပါးအမ်ဳိးသားခ်င္း အေမြခံဘို႔၄င္း စားေရးတံခ်၍ ေျမကိုေဝခြဲရမည္၊၊ ထိုတပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို ျပည္၍ဖြားျမင္ေသာဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကဲ့သို႔ မွတ္ရမည္။ သူတို႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ ႏွင့္အတူေျမကို အေမြခံၾကလိမ့္မည္။ ၂၃တပါးအမ်ဳိးသား ေနေလရာရာခရုိင္၌ သူ႔အေမြခံစရာေျမကို ေပးရမည္ဟုအရွင္ထာဝရဘဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။