ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၈)


 ဣသေရလအမ်ဳိး ခရုိင္စုအမည္ကား ေျမာက္ဘက္၌ေဟသဟုန္လမ္းႏွင့္ ဟာမတ္လမ္းနား ဟာဇေရနန္ၿမိဳ႔ပါလ်က္ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔နယ္ေျမာက္ ဟာမတ္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္င္း အေရွ႔ဘက္မွသည္ ပင္လယ္တိုင္ေအာင္င္း ဒန္ခရုိင္ရွိရမည္။  ဒန္ခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တုိင္ေအာင္ အာရွာခရုိင္ ရွိရမည္။  အာရွာခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ နႆလိခရုိင္ရွိရမည္။
 နႆလိခရုိင္ အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ မနာရွည္ခရိုင္ရွိရမည္။  မနာေရွခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွတည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ဧဖရိမ္ခရိုင္ရွိရမည္။  ဧဖရိမ္ခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ရုဗင္ခရုိင္ရွိရမည္။
 ရုဗင္ခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ယုဒခရုိင္ရွိရမည္။
 ယုဒခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ပူေဇာ္ရေသာ ေျမကြက္ရွိရမည္။ ထုိေျမအနံကား က်ဳလံုးအျပန္ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္အလ်ားကား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ခရုိင္အလ်ားႏွင့္ညီရမည္။ ထိုေျမအတြင္း၌ သန္႔ရွင္းရာဌာနရွိရမည္။
 ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရေသာ ေျမကြက္မူ ကား အလ်ားႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ အနံတစ္ေသာင္းရွိရမည္။
၁၀ ထုိသန္႔ရွင္းေသာပူေဇာ္သကၠာသည္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ဘုိ႔ျဖစ္၍။ ေျမာက္ဘက္၌အလ်ားႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အေနာက္ဘက္၌အနံတစ္ေသာင္း အေရွ႔ဘက္၌ အနံတေသာင္း ေတာင္ဘက္၌အလ်ားႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ က်ယ္၍ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနသည္ ထိုအကြက္အလယ္၌ ရွိရမည္။ ၁၁ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ လမ္းလႊဲေသာအခါ ေလဝိလူကဲဲ့သို႔လမ္းမလႊဲပါ၊၊ ငါ့အမႈကိုအစဥ္ေဆာင္၍ သန္႔ရွင္းေသာဇာဒုတ္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ဘုိ႔ျဖစ္သည္၊၊ ၁၂ ေလဝိလူေနရာ ေျမအနားမွာ ထိုသို႔ပူေဇာ္ေသာ ေျမသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အဘို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာေျမျဖစ္ရမည္။ ၁၃ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေျမအနားမွာေလဝိ လူေနရာေျမကြက္ အလြတ္သည္ အလ်ားႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ အနံတစ္ေသာင္းရွိရမည္။ ၁၄ ထုိေျမသည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ ေလဝိလူတို႔သည္ ေျမကိုမေရာင္းရ။ အဦးသီးေသာ အသီးကိုအျခား ေသာဥစၥာႏွင့္ မဖယ္ရ။ အဘုိးႏွင့္ မေရာင္းရ။
၁၅ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္အနားမွာ ၾကြင္းေသးေသာေျမငါးေထာင္သည္ လူေနရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တည္စရာ ဘုိ႔ျဖစ္၍။ ထုိေျမအလယ္၌ ၿမိဳ႔တည္ရမည္။
၁၆ ၿမိဳ႔အတိုင္းအရွည္ကား ေျမာက္ဘက္၌ ေလးေထာင့္ငါးရာ ေရွ႔ဘက္၌ေလးေထာင့္ငါးရာ ေတာင္ဘက္၌ေလးေထာင့္ငါးရာ အေနာက္ဘက္၌ ေလးေထာင့္ငါးရာ ရွိရမည္။ ၁၇ ၿမိဳ႔နယ္ ကား ေျမာက္ဘက္၌ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ ေတာင္ဘက္၌ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ အေရွ႔ဘက္၌ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ အေနာက္ဘက္၌ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ရွိရမည္။ ၁၈ သန္႔ရွင္းေသာေျမအနားမွာ အလ်ား၌ၾကြင္းေသာ အေရွ႔ဘက္၌တေသာင္း အေနာက္ဘက္၌ တေသာင္းရွိေသာေျမ၌အသီးသည္ ၿမိဳ႔အမႈေစာင့္ေသာသူတို႔ စားစရာဘို႔အတြက္ျဖစ္ရမည္။ ၁၉ ၿမိဳ႔အမႈေစာင့္တို႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိးအေပါင္းထဲက ေရြးေကာက္ရမည္။ ၂၀ ပူေဇာ္ေသာေျမကြက္ အေပါင္းကား အလ်ားႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အနံနွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ယ္၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါလ်က္ သန္႔ရွင္းေသာ စတုရန္းေျမကို ပူေဇာ္ရမည္။
၂၁ ထုိသန္႔ရွင္းေသာပူေဇာ္သကၠာေျမႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ႏွစ္ဘက္၌ၾကြင္း၍ ေရွ႔ဘက္၌ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ အေနာက္ဘက္၌ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ယ္ေသာ ေျမစြန္းႏွစ္ကြက္တို႔သည္ မင္းသားအဘို႔ျဖစ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာပူေဇာ္သကၠာေျမႏွင့္ အိမ္ေတာ္ ၏သန္႔ရွင္းရာဌာနသည္ ထိုႏွစ္ကြက္စပ္ၾကားတြင္ ေနရာက်ရမည္။ ၂၂ ထုိသို႔စပ္ၾကားမွာက်ေသာ ေလဝိလူေနရာအပိုင္းအျခား ၿမိဳ႔နယ္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ျပင္ဘက္ႏွစ္ဘက္ ယုဒခရုိင္ ဗယၤာမိန္ ခရုိင္စပ္ၾကားမွာ က်ေသာေျမရွိသမွ်သည္ မင္းသားအဘို႔ျဖစ္သည္။
၂၃ ၾကြင္းေသာဣသေရလခရုိင္ ဟူမူကား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တုိင္ေအာင္ ဗယၤာမိန္ခရုိင္ ရွိသည္။ ၂၄ ဗယၤာမိန္ခရိုင္အနား၊ အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ရွိေမာင္ခရိုင္ရွိရမည္။ ၂၅ ရွိေမာင္ ခရိုင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္ တိုင္ေအာင္ ဣသခါရိုင္ရွိရမည္။ ၂၆ ဣသခါခရုိင္အနား အေရွ႔ ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တုိင္ေအာင္ ဇာဗုလုန္ခရုိင္ရွိရမည္။ ၂၇ ဇာဗုလုန္ခရုိင္အနား အေရွ႔ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ဂဒ္ခရုိင္ရွိရမည္၊၊ ၂၈ ဂဒ္ခရုိင္ေတာင္ဘက္ အပိုင္းအျခားသည္ တာမာၿမိဳ႔မွစ၍ ကာေဒရွၿမိဳ႔ ေမရိဘေရတိုင္ေအာင္င္း၊ မဟာပင္လယ္ထဲသို႔ဝင္ေသာျမစ္တိုင္ေအာင္င္း ေရွာက္သြားရမည္။ ၂၉ ဤေရြ႔ကား ဣသေရလအမ်ဳိးအႏြယ္ကို အေမြခံစရာအဘို႔ စာေရးတံခ်၍ ေဝရေသာေျမ၌ ဤေရြ႔ကား သူတို႔ပိုင္းျခား၍ ေနရေသာ ခရုိင္အသီးသီးျဖစ္သည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။
၃၀ ၿမိဳ႔မွထြက္ရာတံခါးမ်ားဟူသည္ကား ၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္၌ ေလးေထာင္ငါးရာက်ယ္၍၊ ၃၁ ၿမိဳ႔တံခါးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏႊယ္တို႔ အမည္ကိုေဆာင္လ်က္ ေျမာက္ဘက္၌ရုဗင္တံခါး၊ ယုဒတံခါး၊ ေလဝိတံခါး တည္းဟူေသာ တံခါးသံုးေပါက္ရွိရမည္။ ၃၂ ၿမိဳ႔အေရွ႔ဘက္၌ ေလးေထာင့္ငါးရာက်ယ္၍ ေယာသပ္တံခါး၊ ဗယၤာမိန္တံခါး၊ ဒန္တံခါး တည္းဟူေသာ တံခါးသံုးေပါက္ရွိရမည္။ ၃၃ ၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္၌ ေလးေထာင့္ငါးရာက်ယ္၍ ရွိေမာင္တံခါး၊ ဣသခါတံခါး၊ ဇာဗုလုန္တံခါး တည္းဟူေသာတံခါးသံုးေပါက္ ရွွိရမည္။ ၃၄ ၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္၌ ေလးေထာင့္ ငါးရာက်ယ္၍ ဂဒ္တံခါး၊ အာရွာတံခါး၊ နႆလိတံခါးတည္း ဟူေသာတံခါး သံုးေပါက္ရွိရမည္။ ၃၅ ထုိသို႔ၿမိဳ႔ ပတ္လည္ အတိုင္းအရွည္ကား တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ရွိရလိမ့္မည္္။ တည္ေသာေန႔မွစ၍ ထုိၿမိဳ႔ကို ေယေဟာဝါရွမၼ အမည္ျဖင့္ေခၚတြင္ ရလိမ့္သတည္း။
ပေေရာဖတ္ ေယဇေက်လ စီရင္ေရးသားေသာ  အနာဂတၱိက်မ္း ျပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s