ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄)


၁တဖန္တံု၊ အခ်င္းလူသား၊ အုတ္ျပားကိုယူ၍ သင့္ေရွ႔မွာထားၿပီးလွ်င္၊ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပံုကို ေရးေလာ့။        ၂ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္း၍ ၿမိဳ႔ျပင္၌ တပ္ထားေလာ့။ ေျမရိုးကိုလည္းဖြင့္ေလာ့။ တပ္သားတို႔ကိုလည္း ခင္းက်င္းေလာ့။ ၿမိဳ႔ပတ္လည္ တြင္ ဝက္ခြတိုင္ တို႔၌ တံုးတို႔ကိုလည္းဆြဲထားေလာ့။ ၃ထိုမွတပါး၊ သံျပားကိုယူ၍ သင္ႏွင့္ၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာ သံရိုးျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ ေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔တဘက္၌ သင္၏မ်က္ႏွာကိုထားေလာ့။ ထိုသို႔ဝိုင္းထားသျဖင့္၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ဝိုင္းထားျခင္းကို ခံရမည္။ ဤသည္ ကားဣသေရလအမ်ိဳးအား နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္လိမ့္မည္။ ၄ထိုမွတပါး၊ သင္သည္လက္ဝဲနံေစာင္း ျဖင့္အိပ္၍ ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ အျပစ္ကို ထိုနံေစာင္းတြင္ တင္ထားေလာ့။ ထိုသို႔အိပ္ရေသာ ေန႔ရက္အေရအတြက္ အတိုင္းသူတို႔အျပစ္ကို  ခံရမည္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ အရက္သံုးရာကိုးဆယ္အေရအတြက္အတိုင္း၊ သူတို႔အျပစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာႏွစ္ေပါင္းကို သင္၏ အေပၚ၌ ငါတင္ထားၿပီ။ထိုဣသေရလအမ်ိဳး၏ အပစ္ကို သင္သည္ခံရမည္။ ၆ထိုေန႔ ရက္ေစ့ၿပီးမွ၊ တဖန္လက်္ာ နံေစာင္းျဖင့္အိပ္၍၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ယုဒအမ်ိဳး၏ အျပစ္ကိုခံဦးေလာ့။ ႏွစ္အ စား၌ ရက္ကိုငါထားၿပီ။ ၇သင္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကိုဝိုင္းထားသည့္ အမႈမွာ၊ မ်က္ႏွာထား၍ လက္ရံုးကို ဆန္႔လ်က္၊ ၿမိဳ႔တဘက္၌ ျပဳရမည္။ ၈ငါ သည္သင့္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ ၍ဝိုင္းထားျခင္းအမႈကို ျပဳရေသာကာလမေစ့မွီ၊ သင္သည္တ ဘက္သို႔ မေစာင္းရ။

၉ထိုမွတပါး၊ ဂ်ံဳဆန္၊ မုေယာဆန္၊ ပဲဆန္ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေျပာင္းဆန္၊ ေကာက္ဆန္တို႔ကုိ ယူ၍ အိုးတစ္လံုး၌ ေရာေႏွာလ်က္ ထားရမည္။ နံေစာင္းတဘက္ျဖင့္ အိပ္ရေသာေန႔ သံုးရာကိုးဆယ္ပတ္လံုး၊ ထိုေရာေႏွာေသာဆန္ကို မုန္႔လုပ္၍ စားရ မည္။ ၁၁ထိုမုန္႔ကို တစ္ေန႔တစ္ေန႔လွ်င္ အက်ပ္ႏွစ္ဆယ္ စီခ်ိန္၍ စားရမည္။ ၁၁ေရကိုလည္း တေန႔ တေန႔လွ်င္ တဗက္စီျခင္၍ေသာက္ရမည္။ ၁၂မုေယာ မုန္႔ျပားကို စားသကဲ့သို႔ စားအံ့ေသာငွာ ၊ လူမ်ားေရွ႔တြင္ လူ၏မစင္ႏွင့္ ဖုတ္ရမည္။ ၁၃ထိုသို႔ငါႏွင္ထုတ္ရာအရပ္၊ တပါးအမ်ိဳးတို႔ေနရာ၌ဣသေရအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ညစ္ညဴးေသာ မုန္႔ကို စားရၾကမည္ဟု ထာဝရဘုုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄ငါကလည္း၊ အိုအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ညစ္ညဴး ျခင္းသို႔ မေရာက္ပါေသး။ အလိုလိုေသေသာ အေကာင္၊ သားရဲကိုက္၍ ေသေသာအေကာင္၊ ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အေကာင္၏ အသားကို ငယ္ေသာ အသက္ အရြယ္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ အကြ်ႏု္ပ္သည္ မစားပါဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၅ လူ၏ မစင္အရာ၌ ႏြားေခ်း ကို ငါေပး၏။ ႏြားေခ်းႏွင့္သင့္မုတ္ကို ဖုတ္ရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆တဖန္တံု၊ အခ်င္းလူ သား၊ ေယရုလင္ၿမိဳ႔ ၌ မုန္႔အေထာက္အပင့္ကို ငါခ်ိဳးမည္။ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မုန္႔ကိုခ်ိန္လ်က္၊ စိုးရိမ္ေသာစိတ္ႏွင့္ စားၾကရမည္။ ေရကိုလည္း ျခင္လ်က္၊ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းႏွင့္ ေသာက္ၾကရမည္။ ၁၇မုန္႔ႏွင့္ ေရေခါင္းပါးသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သား တို႔သည္ တညီတ ညြတ္ တည္းမိန္းေမာေတြေဝ၍၊ မိမိတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ပိန္ၾကံဳျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။