ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၅)


၁တဖန္တံု၊ အခ်င္းလူသား၊ ထက္ေသာထားတည္းဟူေသာ၊ ဆတၱာသည္၏ သင္တုန္းကို ယူ၍၊ ကိုယ္ဆံပင္ႏွင့္ မုတ္ ဆိတ္ကုိ ရိတ္ၿပီးမွ ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ခ်ိန္ အစုစုခြဲထားေလာ့။ ၂ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားရာ ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ဆံပင္ႏွင့္မုတ္ဆိတ္သံုးစု တစ္စုကုိ ၿမိဳ႔ထဲမွာ မီးရႈိ႔ေလာ့။ တစုကိုထားႏွင့္ခုတ္ျဖတ္ေလာ့။  တစုကို ေလတိုက္ရာ၌ လႊင့္ေလာ့။ ငါသည္လည္း ထိုအစုေနာက္သို႔ ထားကိုလြတ္လိုက္မည္။ ၃အနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍ ၊ ကိုယ္အဝတ္ႏွင့္ ထုတ္ေလာ့။ ၄ထိုအနည္းငယ္ အခ်ိဳ႔ကိုလည္းျပန္ယူ၍ မီးရႈိ႔ေလာ့။ ထိုမီးသည္ဣသေရလအမ်ိဳးကို ႏွံ႔ျပားလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤပံုသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ ပတ္လည္၌ရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ား တို႔အလယ္မွာ ထိုၿမိဳ႔ကိုငါထား၍၊ ၆ပတ္လည္၌ရွိေသာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ ပညတ္တရား ကို လြန္က်ဴးသည္ထက္၊ ထိုၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သာ၍ မတရားသျဖင့္ လြန္ၾကဴးၾကၿပီ။ ထိုပညတ္တရား ေတာ္လမ္းသို႔မလိုက္ဘဲျငင္းပယ္ၾကၿပီ။ ၇သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ပတ္လည္၌ ရွိေသာအ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ဆန္႔က်င္သည္ထက္၊ သာ၍ ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ငါ၏ စီရင္ခ်က္လမ္းသို႔မလိုက္၊ ငါ၏ပညတ္တရားကိုမေစာင့္ေရွာက္၊ ပတ္လည္၌ရွိေသာတိုင္းသူူျပည္သားတို႔၏ ထံုးစံဓေလ့သို႔ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း၊  ၈ငါသည္ကိုယ္တိုင္ သင့္တဘက္၌ေန၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ ေရွ႔မွာ သင္၌ အျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္မည္။ ၉သင္ျပဳဘူး သမွ်ေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္ အမႈတို႔ေၾကာင့္၊ င ါမစီရင္စဖူူူူူး၊ မစီရင္လတံ့ေသာ အျပစ္ဒဏ္္ကုိ သင္၌ စီရင္ရ မည္။ ၁ဝသင္၏ အလယ္၌ အဘတို႔သည္ သားတို႔ကိုစားၾကလိမ့္မည္။ သားတို႔သည္လည္းအဘတို႔ကိုစားၾကလိမ့္မည္။သင္၌အ ျပစ္ဒဏ္ကိ ုစီရင္၍၊ က်န္ၾကြင္းသမွ်ကို အရပ္ရပ္တို႔က လာေသာေလေရွ႔မွာ ငါလႊင့္မည္။ ၁၁ထို႔ေၾကာင့္အရွင္ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည့္အတိုင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေသာ အမူအရာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ငါ၏သန္႔ရွင္း ရာဌာနကို သင္သည္ ညစ္ညဴးေစေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္လည္းသင့္ကို မႏွေျမာ၊ မစံုမက္ဘဲမ်က္ႏွာလႊဲမည္။ ၁၂သင္၏သံုးစုတုိ႔တြင္၊ တစုသည္ နားေဘးျဖင့္ေသ၍၊ သင္၏အလယ္၌ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ဆံုးရလိမ့္မည္။  တစုသည္ သင့္ပတ္လည္၌ ထားေဘးျဖင့္လဲ၍ ေသရလိမ့္မည္။ တစုကိုအရပ္ရပ္တို႔ကလာ ေသာေလေရွ႔မွာ ငါလႊင့္၍၊ သူ႔ေနာက္သို႔ ထားကို လႊတ္လိုက္မည္။ ၁၃ထိုသို႔ငါအမ်က္အလို ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ငါေဒါသအရွိန္ကို သူတို႔အေပၚမွွာ တည္ေစၿပီးမွ ၊ ငါ့စိတ္ေျပလိမ့္မည္။ သူတို႔၌ ငါ့ေဒါသစိတ္အလိုကို ျပည့္စံုေစေသာအခါ၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ စိတ္အား ႀကီး၍ မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို သူတို႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုမွတပါး၊အနားမွာေလွ်ာက္သြားသမွ်ေသာ သူတို႔ေရွ႔တြင္ သင့္ကိုလူဆိတ္ညံရာ ပတ္လည္၌ေနေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ကဲ့ရဲ႔ရာ ျဖစ္ေစမည္၊ ၁၅ေဒါသအမ်က္ေတာ္အားျဖင့္ သင္၌ ၊ ျပင္းစြာေသာအျပစ္ဒဏ္ကို ငါစီရင္ေသာအခါ၊ ပတ္လည္၌ေနေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔ တြင္ သင္သည္ကဲ့ရဲ့ပစ္တင္ ရာ၊ သတိရရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ငါထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆သင္တို႔ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးတည္းဟူေသာ  ျမွားဆိုးတို႔ကို ငါလႊတ္လိုက္ေသာအခါ၌၄င္း၊ သင္တို႔တြင္မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး ကို တိုးပြားေစရ၍ ၊ မုန္႔အေထာက္အပင့္ကို ငါခ်ိဳးေသာအခါ၌၄င္း၊ ၁၇ သင္တို႔ကိုလုယက္ႏွိပ္စက္ရေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ သားရဲေဘးကို ငါလႊတ္လိုက္၍ ထားေဘးကိုလည္း ေရာက္ေစသျဖင့္၊ နာေဘး၊ အေသသတ္ျခင္းေဘးတို႔သည္ လႊမ္းမိုး ေသာအခါ ၌ ၄င္းထိုသို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ငါထာဝရဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။