ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၆)


၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသားသင္သည္ ဣသေရေတာင္ တို႔ကို မ်က္ႏွာျပဳ၍ သူတို႔တဘက္၌ ပေရာဖတ္ျပဳေလာ့။ ၃အိုဣသေရလေတာင္တို႔၊ အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ အမိိန္႔ေတာ္ ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေတာင္ႀကီး၊ ေတာင္ငယ္၊ ျမစ္၊ ခ်ိဳင့္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊  ငါသည္ ကိုယ္တိုင္သင့္တို႔အေပၚသို႔ ထားကိုေရာက္ေစ၍၊ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို ျဖိဳဖ်က္မည္။ ၄သင္တို႔ယဇ္ပလႅင္တို႔၌ သင္တို႔သည္လူဆိတ္ညံလိမ့္မည္။ ေနရုပ္တုတို႔သည္ က်ိဳးပဲ့လိမ့္မည္။ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ေရွ႔မွာ သင္တို႔၏ သူရဲမ်ားကို ငါလွဲခ် မည္။ ၅ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ေရွ႔မွာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေသေကာင္မ်ားကို ခ်ထား၍၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔ပတ္လည္တို႔၌ သင္တို႔အရိုးမ်ားကို ငါျဖန္႔က်ဲမည္။ ၆သင္တို႔ေနရာ အရပ္ရပ္၌ ရွိေသာၿမိဳ႔တို႔သည္ ၿပိဳပ်က္၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္၊ ရုပ္တုဆင္းတု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ခုတ္လွဲခ်ိဳးဖဲ့ျခင္း ကိုခံရလ်က္ သင္တို႔လုပ္ေသာအရာတို႔သည္ ေပ်ာက္ပ်က္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၇သင္တို႔အလယ္၌ သူရဲတို႔သည္ လဲ၍ ေသၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၈သို႔ေသာ္လည္း၊သင္တို႔သည္ အျပည္ျပည္သို႔ ကြဲျပားသြားၾကေသာအခါ၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ထားႏွင့္လြတ္ေသာ သူအခ်ိဳ႔ရွိေစျခင္းငွာ အက်န္အၾကြင္းကို ငါထားမည္။ ၉ငါ့ကိုစြန္႔ပစ္မွားယြင္းတတ္ေသာႏွလံုးကို၄င္း၊ ရုပ္တုဆင္း တုတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းလိုသျဖင့္ လိုက္၍ၾကည့္ေသာ မ်က္စိတို႔ကို၄င္း ငါပယ္ဖ်က္ေသာအခါ၊ လြတ္ေသာသူတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရာ အျပည္ျပည္တို႔၌ ငါ့ကိုေအာက္ ေမ့ၾကလိမ့္မည္။ ျပဳသမွ်ေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ အမႈတို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ရြံ႔ရွာၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝထိုသို႔ေသာအျျပစ္ဒဏ္ကို ငါေပးမည္ဟု၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ အခ်ည္းႏွီးမိန္႔ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။

၁၁အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမိ်ဳးျပဳမိသမွ်ေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈဆိုးတို႔ေၾကာင့္၊ အမဂၤလာ ရွိပါသည္တကားဟု ဆိုလ်က္၊ လက္ခုပ္တီးေလာ့။ ေျခႏွင့္ေဆာင့္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ထား ေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ နာေဘးတို႔ျဖင့္လဲ၍ ေသၾကလိမ့္္မည္။ ၁၂ေဝးေသာသူသည္ နာေဘးျဖင့္ေသလ်က္၊ နီးေသာသူသည္ ထားေဘးျဖင့္ ဆံုးလ်က္ ထိုေဘးမွလြတ္၍ က်န္ၾကြင္းေသာသူလည္း မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ ေသလ်က္၊ သူတို႔၌ငါ၏ ေဒါသအရွိန္ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၁၃ရုပ္တုဆင္းတုအေပါင္းတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကို ပူေဇာ္ရာအရပ္၊ ယဇ္ပလႅင္မ်ား ပတ္လည္၊ ျမင့္ေသာကုန္း၊ ေတာင္ထိပ္ရွိသမွ်တို႔ အေပၚ စိမ္းေသာသစ္ပင္၊ အရိပ္ေကာင္းေသာသပိတ္ ပင္ ရွိသမွ်တို႔ေအာက္၌၊ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔တြင္ သူရဲတို႔သည္လည္း ေသလ်က္ရွိၾကေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္၊၊  ၁၄သူတို႔အေပၚမွာ ငါသည္ လက္ကိုဆန္႔၍၊ ဒိဗလတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာလြင္ျပင္ထက္၊ သူတို႔ေနေလရာျပည္ကို သာ၍ လူဆိတ္ညံရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ျဖစ္ေစေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။