ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၇)


၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ဣသေရလျပည္ သားတို႔ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျပည္ေလးေထာင့္တို႔သည္ ဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၃သင္သည္ ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္၍ သင့္အေပၚ သို႔ငါ၏ မ်က္ႏွာ ကိုငါလြတ္လိုက္မည္။ သင္၏ အက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါစီရင္မည္။ သင္ျပဳမိသမွ် ေသာရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးမည္။ ၄ငါသည္ ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းမရွိဘဲ သင့္အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကုိ ဆပ္ေပးမည္။ သင္ျပဳမိေသာရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတို႔သည္ သင္၏ အလယ္၌ တည္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္သိရလိမ့္မည္။

၅အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဘးတခု ေနာက္တခုေရာက္လာ၏။ ၆ဆံုးျခင္းေဘးေရာက္လာ ၏။ ဆံုးျခင္းေဘးေရာက္လာ၏။ သင့္ကိုေစာင့္လ်က္ေရာက္လာ၏။ ၇အိုျပည္ေတာ္သား၊ သင္သည္ အလွည့္ခံရေသာ  အခိ်န္ေရာက္လာ၏။ အခ်ိန္ေစ့ၿပီ။ ရႊင္လန္းစြာ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမရွိရဘဲ၊ ရုန္းရင္းခတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳရေသာေန႔ ၿပီးၿပီ။

၈ငါသည္ မၾကာမျမင့္မီွ သင္၏ အေပၚသို႔ ငါ၏ ေဒါသအရွိန္ကို သြန္းေလာင္းမည္။ သင္၌သည္ငါ့အမ်က္အလို ကို ျပည့္စံုေစမည္။ သင္၏ အက်င့္အတိုင္းစီရင္မည္။ သင္ျပဳမိသမွ်ေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို အက်ိဳးအၿပစ္ကို ဆပ္ေပးမည္။ ၉ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သင့္အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကုိဆပ္ေပးမည္။ သင္ျပဳမိေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးမည္၊၊ ၉ႏွေျမာစံုမက္မႈမရွိဘဲ၊ သင့္အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးမည္၊ သင့္ျပဳမိေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတို႔သည္ သင္၏ အလယ္၌ တည္ၾကလိမ့္မည္။ ငါထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပးေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေန႔ရက္  ေရာက္လာ၏။ ေရာက္လာ၏။ အလွည့္ခံရခိ်န္ေစ့ၿပီ။ တံဖ်ာဖြင့္ၿပီ။ မာနႀကီးပြားၿပီ။ ၁၁ညွဥ္းဆဲျခင္း အျမစ္မွ အျပစ္တံဖ်ာ ေပါက္ေလၿပီ။ သူတို႔အစည္းအေဝး သူတို႔ပရိတ္သတ္ တစံုတစ္ေယာက္မွ် မၾကြုင္းက်န္ေစရ။ သူတို႔အဘို႔ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို မျပဳရ။ ၁၂အခ်ိန္ေစ့ၿပီ။ ေန႔ရက္နီးၿပီ။  ဝယ္ေသာသူသည္ ဝမ္းမေျမာက္ေစႏွင့္ ။ ေရာင္းေသာ သူသည္ စိတ္မသာ၊ မညည္းတြားေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား ထိုလူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔အေပၚမွာအမ်က္ေတာ္သည္တည္လ်က္ရွိ၏။ ၁၃ေရာင္းေသာသူူသည္အသက္လြတ္ လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရာင္းေသာေျမသို႔ ျပန္၍ မလာ။ ထိုလူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံသည္ မျပည့္စံုဘဲမေနရ။ မတရားစြာ က်င့္ေသာအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် မတည္ႏိုင္ရ။ ၁၄စစ္ခင္းက်င္းေစျခင္းငွါ တံပိုးကိုမႈတ္ၾကေသာ္လည္း၊ အဘယ္သူမွ် စစ္ခ်ီ၍မသြား။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့မ်က္ရည္သည္ ထိုအစုအေဝး အေပါင္းတို႔အေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိ၏။ ၁၅ျပင္၌ကား ထားရွိ၏။ အတြင္း၌ကားနား၊ ျခင္းမြတ္သိပ္ျခင္းရွိ၏။ လယ္ျပင္တြင္ရွိေသာ သူသည္ထားျဖင့္ေသလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ထဲတြင္ ရွိေသာသူသည္လည္း နာျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးလိမ့္္မည္။

၁၆သို႔ရာတြင္ လြတ္ေသာသူတို႔သည္ လြတ္ေသာအခါ အသီးအသီး မိမိတို႔အပစ္ေၾကာင့္ စိတ္မသာညည္း တြားလ်က္ ၊ ခ်ိဳင့္သားခ်ိဳးကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚမွာ ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ထိုသူရွိသမွ်တို႔သည္ လက္အားေလ်ာ့၍၊ ဒူးသည္လည္းအရည္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၈သူတို႔သည္လည္းေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္စားလ်က္၊ ျပင္းစြာေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ႏွင့္ကိုယ္္ကိုျခံဳ လ်က္ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ မ်က္ႏွာရွက္ေၾကာက္လ်က္၊ ဆံပင္ျဖတ္လ်တ္ရိွၾကလိမ့္မည္။ ၁၉သူတို႔ေငြကိုလမ္းသို႔ပစ္၍၊ ေရႊကုိညစ္ၫူးေသာအရာကဲ့သို႔ မွတ္ၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားအမ်က္ထြက္ေတာ္ မူေသာကာလ၌၊ သူတို႔ေရႊေငြ သည္ သူတို႔ကိုကယ္တင္ျခင္းငွာမတက္ႏိုင္။ သူတို႔အလိုဆဒၵကို မေျဖႏိုင္။ ဝစြာ မေကြၽးႏိုင္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုေရႊေငြ သည္သူတို႔ထိမိ၍ မွားယြင္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။ ၂ဝသူတို႔၌ တင့္တယ္ေသာတန္ဆာအားျဖင့္ သူတို႔မာနကို  တိုးပြါးေစ၍၊ သူတို႔စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ကို၄င္း၊ ရြံံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အရာတို႔ကို၄င္း၊ လုပ္ၾကေသာေၾကာင့္   ထိုတန္ဆာကို ညစ္ၫူးေသာအရာျဖစ္ေစျခင္းငွာ စီရင္ရမည္။               ၂၁တပါးအမ်ိဳးသားတည္းဟူေသာ အဓမၼလူတို႔သည္ လုယူဖ်က္စီးေစျခင္းငွါ သူတို႔လက္သို႔ ငါအပ္သျဖင့္ ၊သူတို႔သည္ ညစ္ညဴးေစၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ငါလည္း မ်က္ႏွာလဲြသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို ညစ္ညဴး ေစၾကလိမ့္မည္၊၊ ထားျပတို႔သည္ ဝင္၍ ညစ္ညဴးေစၾကလိမ့္မည္။ ၂၃သံႀကိဳးကို လုပ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ျပည္သူလူအသက္ကို သတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ျပည့္၏။ ၿမိဳ႔ သည္လည္း ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္၏။ ၂၄ထိုေၾကာင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလူမ်ိဳးတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့၍ သူတို႔သည္ အိမ္မ်ားကုိ သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္။ ခြန္အားႀကီးေသာ သူတို႔၏ မာနကို ငါၿငိမ္းေစမည္၊၊ သူတို႔သန္႔ရွင္းေသာအရပ္တို႔ သည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၂၅ပ်က္စီးျခင္းေဘးလာ၏။ သူတို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကိုရွာ၍ မေတြ႔ရၾက။ ၂၆ေဘးတခု ေနာက္တခု၊ သိတင္းတခု ေနာက္တခု ေပၚလာလိမ့္မည္။ ပေရာဖက္ထံမွာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကို ရွာေသာ္လည္း မရၾက၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ တရားေဟာေသာအခြင့္၊ အသက္ႀကီးေသာသူတို႔သည္ အႀကံေပးေသာ အခြင့္ကို မရဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ရွင္ဘုရင္သည္ ညည္းတြား ျမည္တမ္းလိမ့္မည္၊ မင္းသားသည္ မႈိင္ေတြျခင္း အဝတ္ကို ဝတ္ရလိမ့္ မည္။ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ လက္တို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔က်င့္ၾကသည္အတုိင္း သူတို႔၌ ငါျပဳမည္။ သူတို႔စီရင္ၾကသည္အတိုင္း ငါျပန္၍ စီရင္မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။