ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၈)


၁သကၠရာဇ္ေျခာက္ခု၊ ဆဌမလ၊ ငါးရက္ေန႔တြင္၊ ငါသည္ ကိုယ္အိမ္၌ထိုင္၍၊ ယုုဒအမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူတို႔ သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ထိုင္ၾကစဥ္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေလ၏။ ၂ထိုအခါ ငါၾကည့္ရႈ၍ မီးအေရာင္ကဲ့သို႔ေသာ ပံုသ႑န္သည္ ထင္ရွား၏။ ခါးသ႑န္မွလည္း  ေအာက္ပိုင္း၌ မီးအေရာင္ကဲ့ သို႔၄င္း၊ အထက္ပိုင္း၌ ဟရွေမလေရႊအေရာင္ထြန္းေတာက္သကဲ့သိုု႔၄င္း ထင္ရွား၏။ ၃လက္သ႑န္ကို ဆန္႔၍ ငါ၏ ဆံပင္တစုကိုကိုင္လ်က္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါကိုေျမႏွင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ၾကားမခ်ီၾကြ၍၊ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ေသာ ရုပ္တု ပလႅင္ရွိရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာအတြင္း တံခါးဝသို႔ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရႈပါရုံအားျဖင့္ ငါ့ကိုေဆာင္သြား၏။ ၄လြင္ျပင္၌အရင္ ငါျမင္ဘူးေသာ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံကဲ့သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရား သခင္ဘုန္းေတာ္သည္ ထင္ရွား၏၊၊ ၅အခ်င္းလူသား၊ ေျမာက္လမ္းသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့။ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ေျမာက္လမ္းသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ယဇ္ပလႅင္တံခါးဝ၌ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ေသာရုပ္တုရွိ၏။

၆တဖန္ တံု၊ အခ်င္းလူသား၊ ငါသည္ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနႏွင့္ ေဝးစြာသြားေစျခင္းငွါ သူတို႔ျပဳၾကေသာအမႈ၊ ၌အရပ္၌ ဣသေရလအမ်ိဳးျပဳေသာ အလြန္စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ျမင္ၾကၿပီေလာ။ တဖန္လွည့္၍ သြားဦးေလာ့၊၊ သာ၍ ႀကီးေသာ ရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို ျမင္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၇တံတိုင္းတံခါးဝသုိ႔ ငါ့ကို ေဆာင္သြား၍ ငါၾကည့္ရႈေသာအခါ တန္တိုင္းရုိး၌ အေပါက္ကို ျမင္ေလ၏။ ၈တဖန္တံုအခ်င္းလူသား၊ တန္တိုင္းရုိးကိုတူးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါသည္ တူးၿပီးမွ တံခါးဝကို ျမင္ေလ၏။ ၉ ဝင္ေလာ့။ ဤအရပ္၌ ျပဳၾကေသာစက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဖြယ္ အမႈတို႔ကို ၾကည့္ရႈေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါသည္ဝင္၍ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊တန္တိုင္းရုိးအတြင္း ပတ္လည္၌၊ တြားတတ္ေသာ အေကာင္မွစ၍ ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ တိရစာၦန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုးကြယ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတု ရွိသမွ်တို႔၏ ပံုသ¿န္သည္ေရးထားလွ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၁သူတုိ႔ေရွ႔မွာဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ၾကီးသူ ခုႏွစ္ႀကိပ္တို႔ႏွင့္တကြ၊ ယာဇညာသားရွဖံသည္ သူတုိ႔အလယ္၌ ရပ္၍ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ အသီးအသီးလင္ပန္းကို ကိုင္လွ်က္နံ႔သာအေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾကသျဖင့္ မီးခိုးသည္ ထူထပ္စြာတပ္ေလ၏။

၁၂တဖန္တံုအခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူ အသီးသီးတို႔သည္ ေမွာက္မိုကဲထဲမွာ ပံုေရးေသာအခန္းတို႔၌ ျပဳေသာအမႈကိုျမင္ၿပီေလာ။ သူတို႔က ၊ ထာဝရဘုရားမျမင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးကုိ စြန္႔ပစ္ေလၿပီဟုဆုိၾက၏။ ၁၃သူတို႔ျပဳေသာအမႈတို႔တြင္သာ၍ ႀကီးစြာေသာစက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဖြယ္ အမႈတို႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်က္။ ၁၄ဗိမာန္ေတာ္ေျမာက္တံခါးဝျဖင့္ အေစာင့္သြား၍ထုိအရပ္၌ မိန္းမတို႔သည္ တမၼဳဇနတ္ အဘုိ႔ငိုေၾကြးလ်က္ ထုိင္ၾက၏။ ၁၅အခ်င္းလူသား ထုိအမႈကိုျမင္ၿပီေလာ၊၊ တဖန္လွည့္၍သြားဦးေလာ့။ ထုိမွ်သာေသာ ႀကီးစြာေသာစက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ႀကီးစြာေသာအမႈတုိ႔ကို ျမင္လိမ့္ဦးမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၆ထာဝရ ဘုရား၏အိမ္ေတာ္အတြင္း တန္တိုင္းထဲသို႔ ေဆာင္သြား၍ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးဝ ဗိမာန္ေတာ္ဦးႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ၾကားမွာ လူႏွစ္ကိ်ပ္ငါးေယာက္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ေက်ာခိုင္းလ်က္၊ အေရွ႕မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ အေရွ႕ မ်က္ႏွာ၌ ေနကို ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၁၇တဖနတံု အခ်င္းလူသား ထိုအမႈကိုျမင္ၿပီေလာ၊၊ ယုဒအမ်ိဳးသည္ ဤအရပ္၌ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္အမႈတို႔ကို ျပဳေသာအျပစ္ေပါ့သေလာ၊၊ သူတို႔သည္ အဓမၼအမႈျဖင့္ တျပည္လံုးကို ျပည့္ေစ၍ ငါ၏ အမ်က္္ကို အထပ္ထပ္ႏႈိးေဆာ္ၾကၿပီ။ သစ္ခက္ကိုလည္း မိမိတို႔ႏွာေခါင္းဝ၌ ကပ္၍ ကိုင္ၾက၏။ ၁၈ထိုေၾကာင့္ ငါသည္ ႏွေျမာစံုမက္ျခင္း မရွိဘဲငါ၏ အမ်က္ကို လႊတ္လိုက္မည္။ သူတို႔သည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္၍ ေတာင္း ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ငါသည္ နားမေထာင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။