ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၉)


၁ဖ်က္ဆီးေသာလက္နက္ကို အသီးအသီးကိုင္လ်က္၊ ဤၿမိဳ႔ခံရေသာ ဒဏ္တို႔ကို အနီးသို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေလာ့။ ဟု က်ယ္ေလာင္ေသာအသံႏွင့္ ေခၚေတာ္မူသည္ကို ငါၾကား၏။ ၂ထိုအခါ ေျခာက္ေယာက္တို႔သည္ အသီးအသီး ကြပ္မ်က္စရာ လက္နက္ကိုကိုင္လ်က္ ၊ တေယာက္သည္လညး္ ပိတ္အဝတ္ကိုဝတ္၍ နံပါး၌ မွင္အိုးပါလ်က္၊ ေျမာက္္ မ်က္ႏွာဘက္ အထက္တံခါးလမ္းျဖင့္ဝင္၍ ေၾကးဝါပလႅင္အနားမွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၃ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္သည္ က်ိန္းဝပ္ရာ ေခရုဗိမ္မွ အိမ္ေတာ္ တံခါးခံုကိုတက္၍ ပိတ္အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္ နံပါး၌ မွင္အိုးပါေသာသူ ကိုေခၚ၍၊ ၄ထာဝရဘုရားက ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အလယ္၌ ေရွာက္သြားေလာ့။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ျပဳသမွ်ေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ အမႈတို႔ေၾကာင့္၊ ညည္းတြားငိုေၾကြးေသာ သူတို႔၏ နဖူးကို ထိုးမွတ္ေလာ့ ဟူ၍၄င္း၊ ၅အျခားေသာသူတို႔ကိုအားလည္း ထိုသူေနာက္ၿမိဳ႔ထဲ၌ ေရွာက္သြား၍ ဒဏ္ခတ္ၾကေလာ့။ ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ၆အသက္ႀကီးေသာသူ၊ အသက္ ငယ္ေသာသူ ၊ အပ်ဳိမ၊ သူငယ္ မိန္းမတို႔ကို ရွင္းရွင္းသတ္ၾကေလာ့၊၊ သို႔ရာတြင္၊ အမွတ္ပါေသာ သူကို မခ်ဥ္းကပ္ၾကႏွင့္၊ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အဦးျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ငါၾကား၏။ သူတို႔သည္လည္း၊ အိမ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ရွိ ေသာ အသက္ႀကီးသူတို႔ကို ေရွ႕ဦးစြာ သတ္ၾက၏။ ၇တဖန္တံု၊ အိမ္ေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစ၍ ကြပ္မ်က္ေသာ သူအေသေကာင္ တို႔ႏွင့္ တန္တိုင္းမ်ားကိုျပည့္ေစၿပီးမွ ထြက္သြားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္ ထြက္၍ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ကြပ္မ်က္ၾက၏။

၈ထိုသို႔သူတို႔သည္ ကြပ္မ်က္ၾကေသာအခါ၊ ငါေနစဥ္တြင္ ျပပ္ဝပ္၍ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ အေပၚသို႔ အမ်က္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္း၍၊ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳး၏ အျပစ္သည္ အလြန္တ ရာႀကီး၏။ တျပည္လံုးသည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ျပည့္၏။ ၿမိဳ႔သည္လည္း ေဖာက္ျပန္ျခင္းအျပစ္ ႏွင့္ျပည့္၏၊၊ သူတို႔က ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးကိုစြန္႔ပစ္ေလၿပီ၊၊ ထာဝရဘုရား မျမင္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁ဝထိုေၾကာင့္ ငါသည္ ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းမရွိဘဲ သူတို႔အက်င့္တို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို သူတို႔ ေခါင္း ေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေစမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ပိတ္အဝတ္ကိုဝတ္၍၊ နံပါး၌ မွင္အိုးပါေသာသူကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္မွာထားေတာ္မူ သည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ျပဳပါၿပီဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။