ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၆)


၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား အေရွ႔တုိ႔မ်က္ႏွာျပဳေသာ အတြင္းတန္တိုင္းတံခါးကို အလုပ္လုပ္ေသာေန႔ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး ပိတ္ထားရမည္။  ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ လဆန္းေန႔၌ ဖြင့္ထားရမည္။ ၂မင္းသားသည္ ထုိတံခါးမုတ္ျဖင့္ ဝင္၍ တံခါးတိုင္အနားမွာ ရပ္ေနရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ မင္းသားမီးရႈ႔ိရာယဇ္ မိႆဟာရယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္၍ သူသည္တံခါးခံု၌ ဦးၫြတ္ခ်ၿပီးမွ ျပင္သို႔ထြက္သြားရမည္။ ၃သို႔ရာတြင္ ညဦးယံ မေရာက္မီွ ထုိတံခါးကိုမပိတ္ရ။ ထုိနည္းတူ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ လဆန္းေန႔တို႔၌ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ထုိတံခါးဝအနားမွာ ထာဝရားေရွ႔ေတာ္တြင္ ဦၫြတ္ခ်ရၾကမည္။ ၄ဥပုသ္ေန႔၌ မင္းသားသည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ေျခာက္ေကာင္ အျပစ္မပါေသာ သိုးထီးတေကာင္ကို ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ ရမည္။ ၅ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ သိုးထီးတေကာင္ႏွင့္ မုန္႔ညက္တစ္ဧဖါ ဆိတဟိန္ကို၄င္း သိုးသူငယ္ ႏွင့္အလုိရွိိသမွ်ကို၄င္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၆လဆန္းေန႔၌ အျပစ္မပါေသာ ႏြားထီးတေကာင္ သိုးသူငယ္ ေျခာက္ေကာင္ သုိးထီးတေကာင္ကုိ ပူေဇာ္ရမည္။ ၇ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ႏြားတေကာင္ႏွင့္ မုန္႔ညက္တဧဖါ သိုးတေကာင္ႏွင့္ တဧဖါ သိုးသငယ္ႏွင့္အလို ရွိသမွ်ကို၄င္း မုန္႔ညက္တဧဖါႏွင့္ ဆီတဟိန္ကို၄င္း ပူေဇာ္ရမည္။

၈မင္းသားဝင္ေသာအခါ အေရွ႔တံခါးမုတ္ျဖင့္ဝင္ရမည္။ ထုိတံခါးမုတ္ျဖင့္လည္း ထြက္ရမည္။ ၉ျပည္သူျပည္ သားတုိ႔သည္ ဓမၼပြဲခံခ်ိန္ကာလ၌ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ဝင္ေသာအခါ ဦးၫြတ္ခ်ျခင္းငွါ ေျမာက္တံခါးျဖင့္ဝင္ေသာ သူသည္ေတာင္တံခါးျဖင့္ ထြက္ရမည္။ ေတာင္တံခါးျဖင့္ ဝင္ေသာသူသည္ ေျမာက္တံခါးျဖင့္ ထြက္ရမည္။ ဝင္ေသာတံခါးျဖင့္မထြက္ရ။ ဝင္ေသာတံခါး တဘက္တခ်က္၌ရွိေသာ တံခါးျဖင့္ထြက္ရမည္။ ၁ဝျပည္သားတုိ႔တြင္ မင္းသားျဖစ္ေသာသူသည္ သူတို႔ဝင္ေသာအခါ ဝင္ရမည္။ ၁၁သူတို႔ထြက္ေသာအခါ ထြက္ရမည္။ ပြဲခံ၍ ပရိတ္သတ္ စည္းေဝးရာ ကာလ၌ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ႏြားတေကာင္ႏွင့္ မုန္႔ညက္တဧဖါ၊ သိုးတေကာင္ ႏွင့္တဧဖာ သိုးသငယ္ႏွင့္အလုိရွိသမွ်ကို၄င္း မုန္႔ညက္တဧဖါႏွင့္ ဆီတဟိန္ကုိ၄င္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၂မင္းသားသည္ အလုိလိုျပဳေသာ္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ မိႆဟရယဇ္ကို မိမိအလိုအေလ်ာက္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳေသာအခါ အေရွ႔ သို႔မ်က္ႏွာျပဳေသာ တံခါးကိုဖြင့္ရမည္။ သူသည္ဥပုသ္ေန႔၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ မိႆဟာရယဇ္ကို ပူေဇာ္သကဲ့ သို႔ပူေဇာ္ရမည္။ ပူေဇာ္ၿပီးမွထြက္သြား၍ တံခါးကိုပိတ္ထားရမည္။

၁၃ေန႔တိုင္းအစဥ္ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔အျပစ္မပါ အခါမလည္ေသာသိုးသငယ္တစ္ေကာင္ကို နံနက္အခ်ိန္၌ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၄နံနက္တိုင္းအစဥ္ ထိုသိုးသငယ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ မုန္႔ညက္တဧဖါတြင္ ေျခာက္စုတစ္စုကို၄င္း မုန္႔ညက္ႏွင့္ ေရာရေသာ ဆီေလးေလာဃကို၄င္း ပူေဇာ္ရမည္။  ဤေရြ႔ကား ထာဝရဘုရားအား အစဥ္အၿမဲျပဳရေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ တရားေပတည္း။ ၁၅ထုိသို႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို နံနက္တိုင္းအစဥ္မျပတ္ ပူေဇာ္စရာဘုိ႔ သိုးသငယ္ကို၄င္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ဆီကို၄င္းျပင္ဆင္ရမည္။

၁၆အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား မင္းသားသည္ မိမိသာ၌လက္ေဆာင္ တစံုတခုကိုေပးလွ်င္ ထုိလက္ေဆာင္သည္ အေမြဥစၥာျဖစ္၍ သားေတာ္သည္ အေမြခံလွ်က္ သိမ္းယူရမည္။ ၁၇မိမိကြၽန္၌ အေမြဥစၥာလက္ေဆာင္ တစံုတခုကိုေပးလွ်င္မူကား၊ လြတ္ရာႏွစ္သကၠရာဇ္တိုင္ရုံမွ်သာ ထုိကြၽန္သည္ပုိင္ရမည္၊၊ ေနာက္မွမင္းသားလက္သို႔ျပန္ေရာက္ရမည္။ သားမူကားအစဥ္အျမဲ အေမြခံရမည္။ ၁၈ထိုမွတပါး မင္းသားသည္ ျပည္သားအေမြေျမကို အႏုိင္အထက္ယူ၍ ေျမရွင္ကိုမႏွင့္ထုတ္ရ။ မိမိပုိင္ေသာေျမထဲက မိမိသားတို႔အား အေမြေပးရမည္။ ငါ၏လူတို႔သည္ မိမိတို႔ပိုင္ေသာအေမြေျမ၌ မေနရဘဲ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေစျခင္းငွါ မျပဳရ။

၁၉ထိုေနာက္မွ တခါးအနား၌ရွိေသာ ဝင္ဝျဖင့္ငါ့ကိုေဆာင္သြား၍ ေျမာက္သို႔မ်က္ႏွာျပဳေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သန္႔ရွင္းေသာအခန္းမ်ားထဲသို႔ သြင္းသျဖင့္ အေနာက္ဘက္၌ရွိေသာ အရပ္တခုကုိငါျမင္၏။ ၂ဝဤအရပ္ကား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဒုစရုိက္ေျဖရာယဇ္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို ျပဳတ္၍ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ဖုတ္ရေသာအရပ္ျဖစ္၏။ လူမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစျခငး္ငွါ ထုိအရာတို႔ကို ျပင္တန္တိုင္း ထဲသို႔မထုတ္ၾကရ ဟုငါ့အားေျကဆို၏။ ၂၁တဖန္ ျပင္တန္တိုင္းထဲသို႔ ငါ့ကိုေခၚသြင္း၍ တန္တိုင္းေထာက္ေလးေထာက္တို႔ကို ေရွာက္သြားေစသျဖင့္ ထုိေလးေထာက္တို႔၌ တန္တိုင္းငယ္ တခုစီရွိသည္ကို ငါျမင္၏။ ၂၂ထုိတန္တိုင္းငယ္တို႔သည္ အလ်ားအေတာင္ေလးဆယ္ အနံအေတာင္သံုးဆယ္ရွိ၍ အတုိင္းအရွည္ တညီတၫြတ္တည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၂၃ထုိေလးေထာက္တို႔အတြင္း ပတ္လည္၌ ခ်က္ျပဳတ္စရာဘုိ႔ အစဥ္အတိုင္း ခုံေလာက္တန္းမ်ား ရွိၾက၏။ ၂၄ဤအရပ္တို႔ကား အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္တို႔သည္ လူမ်ားပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္တို႔ကို ျပဳတ္ရေသာ အရပ္ျဖစ္ၾက သည္ဟု ငါ့အားေျပာဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s