ေယရမိ အနာဂတၱိက်မ္း


အခန္းၾကီး (၁)                 အခန္းၾကီး (၂)

အခန္းၾကီး (၃)                 အခန္းၾကီး (၄)

အခန္းၾကီး (၅)                 အခန္းၾကီး (၆)

အခန္းၾကီး (၇)                 အခန္းၾကီး (၈)

အခန္းၾကီး (၉)                 အခန္းၾကီး (၁၀)

အခန္းၾကီး (၁၁)               အခန္းၾကီး (၁၂)

အခန္းၾကီး (၁၃)               အခန္းၾကီး (၁၄)

အခန္းၾကီး (၁၅)               အခန္းၾကီး (၁၆)

အခန္းၾကီး (၁၇)               အခန္းၾကီး (၁၈)

အခန္းၾကီး (၁၉)               အခန္းၾကီး (၂၀)

အခန္းၾကီး (၂၁)               အခန္းၾကီး (၂၂)

အခန္းၾကီး (၂၃)               အခန္းၾကီး (၂၄)

အခန္းၾကီး (၂၅)               အခန္းၾကီး (၂၆)

အခန္းၾကီး (၂၇)               အခန္းၾကီး (၂၈)

အခန္းၾကီး (၂၉)               အခန္းၾကီး (၃၀)

အခန္းၾကီး (၃၁)               အခန္းၾကီး (၃၂)

အခန္းၾကီး (၃၃)               အခန္းၾကီး (၃၄)

အခန္းၾကီး (၃၅)               အခန္းၾကီး (၃၆)

အခန္းၾကီး (၃၇)               အခန္းၾကီး (၃၈)

အခန္းၾကီး (၃၉)               အခန္းၾကီး (၄၀)

အခန္းၾကီး (၄၁)               အခန္းၾကီး (၄၂)

အခန္းၾကီး (၄၃)               အခန္းၾကီး (၄၄

အခန္းၾကီး (၄၅)               အခန္းၾကီး (၄၆)

အခန္းၾကီး (၄၇)               အခန္းၾကီး (၄၈)

အခန္းၾကီး (၄၉)               အခန္းၾကီး (၅၀)

အခန္းၾကီး (၅၁)               အခန္းၾကီး (၅၂)