ေယရမိ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁ထုိသုိ႔ေယရမိေဟာေျပာေၾကာင္းကို၊ ဗိမာန္ေတာ္မႉးျဖစ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဣေမရသား ပါရႈရသည္ ၾကားေသာအခါ၊ ၂ပေရာဖက္ေယရမိကုိ ရုိက္ပုတ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္နားမွာ ဗယၤာမိန္အထက္ တံခါးဝတြင္ ထိတ္ခတ္ ထား၏။ ၃နက္ျဖန္ေန႔၌ ပါရႈရသည္ ေယရမိကုိ ထိတ္မွလႊတ္ေသာအခါ၊ ေယရမိက၊ ထာဝရဘုသည္ သင့္ကို ပါရႈရဟူ၍မွည့္ေတာ္မမူ။ မာေဂါမိႆဘိတ္ဟူ၍ မွည့္ေတာ္မူ၏။ ၄ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္ႏွင့္ သင့္၏အေဆြခင္ပြန္းတို႔၌ သင့္ကုိေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာျဖစ္ေစမည္။ သူတို႔သည္ သင့္မ်က္ေမွာက္၌ ရန္သူ၏ထားျဖင့္ ဆံုးၾကလိမ့္မည္။ ယုဒျပည္တျပည္လံုးကုိ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သုိ႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ သူသည္ျပည္သားတုိ႔ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔သိမ္းသြား၍၊ ထားႏွင့္ သတ္လိမ့္မည္။ ၅ဤၿမိဳ႔၏ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ လုပ္ေဆာင္၍ ရသမွ်ေသာဥစၥာကုိ၄င္း၊ ဆည္းဖူး သမွ်ေသာရတနာကုိ၄င္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္၏ ဘ႑ာေတာ္အလံုးစံု တို႔ကုိ၄င္း၊ ရန္သူလက္သုိ႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ ရန္သူတို႔သည္ လုယက္၍ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ ၆သင္ပါရႈရႏွင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သား အေပါင္းတို႔ကိုလည္း သိမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ သင္ေဟာ ေျပာေသာ မုသာစကားကုိ နားေထာင္ေသာ သင္၏အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ၊ သင္သည္ ထုိၿမိဳ႔၌ ေသ၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္ဟု ပါရႈရအားေျပာဆုိ၏။

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကုိ ေန႔တုိင္းခံရပါ၏။ လူတိုင္းျပက္ျပယ္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ၾကပါ၏။ ၈အကြၽႏု္ပ္သည္ ေဟာေျပာေလရာရာ၌ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအမႈေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္၍ ေၾကြးေၾကာ္ရပါ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၌ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းအစဥ္ျပက္ျပယ္ျခင္းကို ခံစရာအေၾကာင္းျဖစ္ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါသည္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မၾကားမေျပာ၊ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ မေဟာဘဲေနမည္ဟု သေဘာထားမည္ေသာ္လည္း၊ ငါ့အရုိးတို႔၌ ခ်ဳပ္ထား၍၊ ေလာင္ေသာမီးကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ႏွလံုး၌ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အလြန္ၿငီးေငြ႔သျဖင့္ ေအာင့္၍မေနႏုိင္။ ၁ဝလူမ်ားကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ျခင္းကို ၾကားရ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ သူတပါးတို႔က သိတင္းကိုၾကား ေျပာၾကေလာ့။ ငါတို႔သည္ တဆင့္ၾကားေျပာလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက၏။ ငါ၏အနားမွာ အစဥ္ေနေသာ ငါ၏မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔က၊ ငါတို႔သည္ သူ႔ကုိႏုိင္၍ အၿငိဳးထားေသာစိတ္ေျပေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကုိ ေသြးေဆာင္ ေကာင္းေသြးေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၁သို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာ သူရဲကဲ့သို႔ ငါဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါ့ကုိညွဥ္းဆဲေသာသူတုိ႔သည္ မႏုိင္ဘဲထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည္။ အၾကံမေျမာက္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ရွက္ၾကလိမ့္မည္။ မေျပမေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ထာဝရရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိၾက လိမ့္မည္။ ၁၂ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို စံုစမ္း၍၊ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္သေဘာကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏အမႈကိုေရွ႔ေတာ္၌ ဖြင့္ျပပါသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔၌ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ အကြၽႏု္ပ္ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ၁၃ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာသူတို႔လက္မွ၊ ဆင္းရဲေသာသူကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူသတည္း။

၁၄ငါဘြားေသာေန႔ရက္သည္ အမဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ငါ့ကုိငါ့အမိဘြားေသာ ေန႔ရက္သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို မခံပါေစႏွင့္။ ၁၅ငါ့အဘထံသုိ႔သြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေယာက္်ားကုိရပါၿပီဟု သိတင္းေျပာလ်က္၊ ငါ့အဘကိုအလြန္ဝမ္းေျမာက္ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ေနာင္တမရ၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကဲ့သို႔၊ ထုိသူသည္ျဖစ္ပါေစေသာ။ နံနက္အခ်ိန္၌ ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ၄င္း၊ မြန္းတည့္ အခ်ိန္၌ေအာ္ဟစ္သံကုိ၄င္း ၾကားပါေစေသာ။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ငါ့ကုိ ဘြားစကပင္ မသတ္ဘဲ၊ ငါ့အမိ၏ ဝမ္းသည္ ငါ၏ သခ်ဳႋင္းျဖစ္၍၊ ငါ့ကုိအစဥ္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မည္ အေၾကာင္းမျပဳဘဲ၊ ေနပါသည္တကား။ ၁၈ငါသည္ ပူပန္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းကုိ ခံရမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္အသက္ကုိ လြန္ေစရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကုိဘြားျမင္ရပါသနည္း။