ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁အိုဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၊ သင္တို႔အား ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သာသနာပလူတို႔၏ ဘာသာဓေလ့၌ မက်င္လည္ၾကႏွင့္။ သာသနာပလူတို႔ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္တတ္ေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ နိမိတ္တို႔မွ မထိတ္လန္႔မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ၃လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက်င့္ေသာ အက်င့္ဓေလ့တို႔သည္ အခ်ဥ္းအႏွီးျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သူတို႔သည္ ေတာ၌သစ္ပင္ကိုခုတ္လွဲ၍၊ ပုဆိန္ႏွင့္လုပ္တတ္ေသာ လက္သမား၏ လက္ရာျဖစ္ေသာ၊ ၄ေရႊေငြႏွင့္လွပစြာခ်ယ္လွယ္ၿပီးလွ်င္၊ မလႈပ္ရွားေစျခင္းငွါ သံခြၽန္ကိုတူႏွင့္ရိုက္ထားၾက၏။ ၅သူသည္ စြန္ပလြံပင္ကဲ့သို႔ခိုင္မာ၍ စကားမေျပာတတ္။ မိမိအလိုအေလ်ာက္ မသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ထမ္း၍သြားရ၏။ ထိုအရာတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ အႏၱရာယ္ကိုမျပဳႏိုင္။ ေက်းဇူးကိုလည္း မျပဳႏိုင္။

၆အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အဘယ္သူမွ်မတူပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္ သည္လည္း၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၇အိုလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ဘုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္သင့္သည္ ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူသည္ မေၾကာက္ဘဲေနရပါမည္နည္း။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာရွိအေပါင္းတို႔၌၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔၌၄င္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာသူ တစံုတေယာက္ မွ်မရွိပါ။ ၈သူတို႔သည္ တလံုးတဝတည္း တိရစာၦန္ သေဘာႏွင့္ မိုက္ေသာသေဘာရွိၾက၏။ သစ္သား ေသာ္လည္း မိုက္ေသာအယူအဆကို ဆံုးမတတ္၏။ ၉ထုလုပ္ တတ္ေသာသူ၊ သြန္းတတ္ေသာ သူ၏လက္လုပ္ရာေငြျပားကို တာရႈၿမိဳ႔မွ၄င္း ေရႊကိုလည္း ဥဖတ္ၿမိဳ႔မွ၄င္း ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္ႏွင့္ၿခံဳတတ္၏။ လိမၼာေသာသူလုုပ္ရာသက္သက္ ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝထာဝရ ဘုရားမူကား၊ မွန္ေသာဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ နိစၥထာဝရဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အမ်က္ေတာ္ထြက္လွ်င္ ေျမႀကီးတုန္လႈပ္ရ၏။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ အမ်က္ေတာ္ကို မခံႏိုင္ၾက။ ၁၁သာသနာပလူတို႔အား ေျပာရေသာစကား ဟူမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို မဖန္ဆင္းေသာဘုရားတို႔သည္ ဤေကာင္းကင္ ေအာက္၊ ဤေျမႀကီးျ့ပင္မွ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ပညာေတာ္ အားျဖင့္ ေလာကဓါတ္ကို တည္ေတာ္မူၿပီ။ ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ၾကက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၃အသံေတာ္ ကုိ လႊတ္ေတာ္မူေသာအခါ၊ မိုဃ္းေရအသံဗလံ ျဖစ္တတ္၏။ ေျမႀကီးစြန္းမွ မိုဃ္းတိမ္ကိုတက္ေစေတာ္မူ၏။ မိုဃ္းရြာ သည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစေတာ္မူ၏။ ေလကိုလည္း၊ ဘ႑ာေတာ္တိုက္ထဲက ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၄လူမည္သည္ကား၊ မိမိဥာဏ္အားျဖင့္ တရစျၧြာန္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ရုပ္တုကိုသြန္းေသာသူတိုင္း မိမိလုပ္ေသာရုပ္တုအားျဖင့္ ေမွာက္မွားလ်က္ ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သြန္းေသာရုပ္တုသည္ မုသာျဖစ္၏။ သူ၌လည္း ထြက္သက္ဝင္သက္မရွိ။ ၁၅ထိုသို႔ေသာ အရာတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ လွည့္စားေသာအရာလည္း ျဖစ္ၾက၏။ စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရသည္ကာလ၌ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ယာကုပ္အမ်ိဳး၏အဘို႔သည္ ထိုသို႔ေသာအရာႏွင့္ တူေတာ္မမူ။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အေမြခံေတာ္မူရာျဖစ္၏။ နာမေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခရွင္ထာဝရဘုရားေပတည္။

၁၇အိုရဲတိုက္၌ေနေသာသူ၊ ေျမေပၚမွာရွိေသာ သင္၏ဥစၥာပရိကံမ်ားကို စုသိမ္းေလာ့။ ၁၈ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုပင္ ငါသည္ေလာက္လႊဲစာကို ပစ္သကဲ့သို႔၊ ျပည္သားမ်ားကို ေလာက္လႊဲထဲကပစ္၍၊ ရန္သူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ညွဥ္းဆဲမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ငါသည္ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းကိုခံရေသာေၾကာင့္ အမဂၤလာရွိ၏။ ငါ့အနာျပင္းလွ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါေတြ႔ေသာ ဤဒုကၡေဝဒနာကို ဆက္ဆက္ခံရမည္ဟု ငါဆို၏။ ၂ဝငါ့တဲလည္းပ်က္၏။ ငါ့ႀကိဳးရွိသမွ်တို႔လည္း ျပတ္ၾက၏။ ငါ့သား တို႔လည္း ငါ့ထံမွထြက္သြား၍ ေပ်ာက္ၾက၏။ ေနာက္တဖန္ ငါ့တဲကိုေဆာက္ရေသာသူ၊ ငါ့ကုလားကာတို႔ကို ဆြဲကာရေသာသူမရွိ။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးထိန္းတို႔သည္ တိရစာၦန္သေဘာရွိ၍၊ ထာဝရဘုရားကို မရွာေဖြေသာ ေၾကာင့္ အႀကံမေျမာက္ရၾက။ သိုးစုအေပါင္းတို႔သည္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားရၾက၏။ ၂၂အသံကိုၾကားရ၏။ အနီးသို႔ လာ၏။ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကိုဖ်က္ဆီး၍ ေျမေခြးေနရာတြင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ႀကီးေသာအသံဗလံသည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာက လာ၏။

၂၃အိုထာဝရဘုရား၊ လူသည္ မိမိသြားရာလမ္းကို အစုိးမရ။ သြားစဥ္အခါ မိမိေျခရာတို႔ကို မစီရင္တတ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ ၂၄အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုဆံုးမေတာ္မူလွ်င္၊ အက်ိဳးနည္း ေစျခင္းငွါ အမ်က္ထြက္ေတာ္ မမူပါႏွင့္။ တရားေတာ္အတိုင္းသာ ဆံုးမေတာ္မူပါ။ ၂၅ကိုယ္ေတာ္ကိုမသိေသာ တပါးအမ်ိဳးသာတို႔အေပၚသို႔၄င္း၊ နာမေတာ္ကို မဌနာမျပဳေသာ အမ်ိဳးအႏႊယ္အတို႔အေပၚသို႔၄င္း အမ်က္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို အကုန္အစင္ ကိုက္စား၍၊ သူ၏ေနရာကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္း ၾကပါၿပီ။