ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ဤပဋိိညာဥ္စကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂-၅သင္သည္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔အား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ေဟာေျပာဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ ယေန႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ႏုိ႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္ကို ငါေပးမည္ဟု၊ သင္တို႔၏ဘုိးေဘးမ်ား၌ ငါက်ိန္ဆိုေသာ သစၥာဂတိကို ေစာင့္ရေသာအခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ၍၊ ငါသည္လည္း သင္တို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္၍၊ ငါမွာထားသမွ်အတိုင္း က်င့္ၾကေလာဟု၊ သံမီးဖိုတည္းဟူေသာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကို ႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ သူတို႔၌ ငါထားေသာ ပဋိိညာဥ္တရားစကားကို နားမေထာင္ေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကုိခံေစဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ငါက၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အာမင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ယုဒၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔လမ္းမ်ား တို႔၌ ဟစ္ေၾကာ္ရမည္စကားဟူမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဤပဋိိညာဥ္စကားကုိ နားေထာင္၍ က်င့္ၾကေလာ့။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာဟု၊ သင္တုိ႔၏ ဘုိးေဘးမ်ားကုိ အဲဂုတၱဳျပည္က ငါႏႈတ္ေဆာင္ ေသာေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္၊ ငါသည္ေစာေစာထ၍ အထပ္ထပ္ဆံုးမေသာ္လည္း၊ ၈သူတို႔သည္ နားမေထာင္၊ နားကိုမလွည့္ဘဲ ဆိုးညစ္ေသာ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးခုိင္မာျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ လုိက္သြားၾကေသာ ေၾကာင့္၊ ငါမွာထား၍၊ သူတို႔မက်င့္ေသာ ဤပဋိိညာဥ္စကားအလံုးစံုတို႔ကို၊ သူတို႔အေပၚ၌ ငါသက္ေရာက္ေစမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သင္းဖဲြ႔ၾက၏။ ၁ဝငါ့စကားကုိ ျငင္းပယ္ေသာ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဒုစရုိက္မ်ားကို ျပဳအံ့ေသာငွါ ျပန္သြားၾကၿပီ။ အျခားတပါး ေသာဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္ျပဳအံ့ေသာငွါ လုိက္သြားၾကၿပီ။ သူတို႔၏ ဘုိးေဘးမ်ားႏွင့္ ငါဖဲြ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးတို႔သည္ ဖ်က္ၾကၿပီ။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔မလြတ္ ႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကို သူတို႔အေပၚ၌ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ သူတို႔သည္ ငါ့ကုိေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ ငါနားမေထာင္ဘဲေနမည္။ ၁၂ထုိအခါ ယုဒၿမိဳ႔သူရြာသားႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍၊ ပူေဇာ္ဘူးေသာဘုရားမ်ား ထံသုိ႔သြား၍ ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း၊ ေဘးေရာက္ရာကာလ၌ ထုိဘုရားတို႔သည္ အလွ်င္းခ်မ္းသာမေပးဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၃အိုယုဒျပည္၊ သင္သည္ ၿမိဳ႔မ်ားအေရအတြက္ရွိသည္အတိုင္း၊ သင္၏ဘုရားမ်ားရွိပါသည္ တကား။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔လမ္းမ်ား အေရအတြက္ရွိသည္အတုိင္း၊ ရွက္ဘြယ္ေသာ ရုပ္တုအဘို႔၊ ယဇ္ပလႅင္မ်ား၊ ဗာလဘုရားေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကုိ တည္ၾကၿပီ။ ၁၄သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ဤလူမ်ဳိးအဘုိ႔ ပဌနာမျပဳႏွင့္။ သူတို႔အဘို႔ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ မျပဳႏွင့္။ ေဘးေရာက္သည္ ကာလ၊ သူတို႔ေအာ္ဟစ္ေသာ စကားကုိ ငါနားမေထာင္။ ၁၅ငါခ်စ္ေသာ အစ္မသည္ မ်ားစြာေသာသူတို႔ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ေပါင္းေဘာ္၍၊ ဆိုးညစ္စဥ္တြင္၊ ငါ့အိမ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆုိင္သနည္း။ သင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ အမဲသားကုိ မပူေဇာ္ရ။ ဒုစရုိက္ကုိျပဳစဥ္တြင္ပင္၊ ဝမ္းေျမာက္ပါသည္တကား၊ ၁၆စိမ္းလန္းလွပ၍ ေကာင္းေသာအသီးကိုသီးေသာ သံလြင္ပင္ဟု၊ သင့္ကုိထာဝရဘုရား သမုတ္ေတာ္မူ၏။ ႀကီးေသာ အသံဗလံႏွင့္ ထုိအပင္ကုိ မီးရႈိ႔ေတာ္မူ၍၊ အခက္အလက္တို႔သည္ ကြၽမ္းေလာင္ၾက၏။ ၁၇ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဗာလဘုရားေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍၊ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္း ငွါ မိမိတို႔အဘုိ႔ မေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကိုစုိက္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၌အမႈေရာက္မည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။

၁၈ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသိရ၏။ သူတို႔ျပဳေသာအမႈမ်ားကုိ ကိုယ္ေတာ္သည္ျပေတာ္မူၿပီ။ ၁၉အေသသတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားေသာ သုိးသငယ္ရင္ကဲ့သုိ႔ ငါျဖစ္၏။ သူတို႔က၊ သူ၏နာမကို ရွင္းရွင္းေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ အသီးအကင္းႏွင့္တကြ အပင္ကိုရွင္းရွင္းဖ်က္၍၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာမွသူ႔ကို ပယ္ျဖတ္ၾကကုန္အံ့ဟု၊ ငါ့တဘက္၌ မေကာင္းေသာအႀကံႏွင့္ ၾကံစည္ေၾကာင္းကုိ ငါမသိ။ ၂ဝႏွလံုး ေက်ာက္ကပ္ကုိ စစ္ေၾကာ၍၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိသူတုိ႔အား အျပစ္ေပးေတာ္မူေၾကာင္းကုိ အကြၽႏု္ပ္ျမင္လုိပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အမႈကုိ ကိုယ္ေတာ္အား ၾကားေလွ်ာက္ပါၿပီ။ ၂၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ အာနသုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔က၊ သင္သည္ ငါတို႔လက္ျဖင့္ မေသရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ပေရာဖက္မျပဳႏွင့္ ဆိုလ်က္၊ သင္၏အသက္ကုိ ရွာၾကေသာေၾကာင့္၊ ၂၂ငါသည္သူတို႔ကုိ စစ္ေၾကာသျဖင့္၊ လူပ်ဳိတို႔သည္ ထားျဖင့္ ေသၾကလိမ့္မည္။ သားသမီးတုိ႔ သည္ ငတ္မြတ္၍ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၂၃တစံုတေယာက္မွ်မၾကြင္းရ။ ထုိသုိ႔စစ္ေၾကာရာကာလတည္းဟူေသာ ေဘးဥပဒ္ကိုအာနသုတ္ၿမိဳ႔သား တို႔အေပၚသို႔ ငါသက္ေရာက္ေစမည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။