ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ခ်ည္ခါးပန္းကုိသြား၍ ယူၿပီးလွ်င္၊ ခန္း၌စည္းေလာ။ ေရႏွင့္ မေလွ်ာ္ရဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္အတုိင္း၊ ၂ငါသည္ ခါးပန္းကုိယူ၍ ခါး၌စည္းေလ၏။ ၃ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၄သင္သည္ ခါး၌စည္းေသာ ခါးပန္းကုိယူၿပီးလွ်င္၊ ဥဖရတ္ျမစ္သုိ႔ထသြား၍၊ ေက်ာက္တြင္း၌ ဝွက္ထားေလာဟု၊ ၅မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါသည္သြား၍ ဥဖရတ္ျမစ္နားမွာ ဝွက္ထား၏။ ၆ထုိေနာက္၊ ကာလအင္တန္ၾကာၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ထ၍ ဥဖရတ္ျမစ္သို႔သြားေလာ့။ ထုိျမစ္နားမွာ ငါ့အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ဝွက္ထားခဲ့ၿပီးေသာ ခါးပန္းကုိ ထုတ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ငါသည္လည္း ဥဖရတ္ျမစ္နားသို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ ဝွက္ထားရာအရပ္၌ တူး၍ ခါးပန္းကုိထုတ္ေသာအခါ၊ ခါးပန္းသည္ ေဆြးေျမ့၍ အသံုးမရျဖစ္၏။

၈ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၉ထုိနည္းတူ၊ ယုဒျပည္၏ ေထာင္လႊားျခင္းကို ငါရႈတ္ခ်မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ေထာင္လႊားျခင္းကုိ အလြန္ရႈတ္ခ်မည္။ ၁ဝငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ မိမိစိတ္ႏွလံုးခုိင္မာေသာ သေဘာအတုိင္းက်င့္၍၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းငွါ လုိက္သြားေသာ ဤလူဆိုးမ်ဳိးသည္၊ အသံုးမရေသာ ဤခါးပန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၁ခါးပန္းသည္ လူ၏ခါး၌ မွီဝဲသကဲ့သုိ႔ ဣသေရလအမ်ဳိးရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ငါ၏လူမ်ဳိး၊ ဘဲြ႔နာမ၊ ဘုန္းအသေရျဖစ္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ၌မွီဝဲေစေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားက၊ သားေရဘူးရွိသမွ်တုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ သင္သည္ သူတို႔အားေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ကလည္း၊ သားေရဘူးရွိသမွ် တုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္ၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကို၊ ငါတို႔မသိသေလာ့ဟု ျပန္ေျပာၾကလွ်င္၊ ၁၃သင္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေသာ ရွင္ဘုရင္မွစ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကုိ ယစ္မူးျခင္းႏွင့္ ငါျပည့္ေစမည္။ ၁၄ညီအစ္ကိုခ်င္း၊ သားအဘခ်င္းတို႔ကုိ ငါထိခုိက္ေစမည္။ ငါသည္ ကရုဏာမရွိ၊ မႏွေျမာ၊ မကယ္မဘဲ၊ ထုိသူတုိ႔ကို ဖ်က္စီးမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅သင္တို႔သည္ နားေထာင္နာယူၾကေလာ။ ေထာင္လႊားေသာ စိတ္မရွိၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏။ ၁၆မိုဃ္းမခ်ဳပ္မွီ၊ မိုက္ေသာေတာင္ေပၚမွာ သင္တုိ႔သည္ ထိခုိက္၍မလဲမွီ၊ အလင္းကိုေျမာ္လင္ေသာအခါ၊ ေသမင္းအရိပ္၊ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မုိက္ကိုျဖစ္ေစေတာ္မမူမွီ၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁၇သင္တုိ႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္မူကား၊ သင္တုိ႔မာနေၾကာင့္၊ ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္သည္ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ ငိုေၾကြးမည္။ ထာဝရဘုရား၏ သိုးစုကုိ သိမ္းသြားေသာေၾကာင့္၊ ငါ့မ်က္စီလည္း အလြန္ငို၍ မ်က္ရည္က်မည္။ ၁၈ကိုယ္ကိုကုိယ္ႏွိမ့္ခ်၍ ထုိင္ၾကေလာ။ သင္တုိ႔၌ ဘုန္းႀကီးေသာ သရဖူသည္ သင္တုိ႔၏ ေခါင္းေပၚမွဆင္းရလိမ့္မည္ဟု၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔အား ေျပာေလာ့။ ၁၉ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႔တို႔ကုိ ပိတ္ထား၍ အဘယ္သူမွ်မဖြင့္ရ။ ယုဒျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔ကို သိမ္းသြားၾကၿပီ။ အကုန္အစင္သိမ္းသြားၾကၿပီ။ ၂ဝေျမာက္မ်က္ႏွာ ကလာေသာ သူတို႔ကုိေမွ်ာ္၍ ၾကည့္ေလာ့။ သင့္အားငါေပးေသာ သိုးစု၊ လွေသာသိုးစုသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ ၂၁သင္သည္ ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ၊ အဘယ္သို႔ေျပာလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔သည္ သင့္ကို အစိုးရတရာျပဳေစျခင္းငွါ၊ သင္သည္ ကုိယ္တုိင္အၾကံေပးၿပီ။ သားဘြားေသာမိန္းမခံရေသာ ေဝဒနာကုိ သင္ခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ေလာ့။ ၂၂သင္က လည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤအမႈေရာက္သနည္းဟု စိတ္ထဲ၌ ေအာက္ေမ့လွ်င္၊ သင္၏အျပစ္မ်ား ေသာေၾကာင့္၊ သင့္အဝတ္ကုိ ခြၽတ္ရ၏။ ေျခနင္းကိုလည္း မစီးရ။ ၂၃အဲသေယာပိ လူသည္ မိမိအေရ၏ အဆင္းကုိ၄င္း၊ က်ားသစ္သည္ မိမိအကြက္အက်ားတို႔ကုိ၄င္း ေျပာင္းလဲႏုိင္သေလာ့။ ေျပာင္းလဲႏုိင္လွ်င္၊ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ့ရွိေသာသူတို႔သည္ သုစရုိက္ကုိျပဳျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ထုိေၾကာင့္၊ ဖဲြ႔ကုိ ေလးျပင္းတိုက္လႊင့္သကဲ့သုိ႔ ထုိသူတို႔ကိုငါလြင့္ေစမည္။ ၂၅သင္သည္ ငါ့ကုိေမ့ေလ်ာ့၍၊ မုသာ၌မွီဝဲ ဆည္းကပ္ ေသာေၾကာင့္၊ သင့္အဘို႔ ငါတိုင္းထြာ၍ ေပးလတံ့ေသာ အငန္းအတာကား ဤသုိ႔တည္း။ ၂၆ထုိသို႔ႏွင့္ အညီ သင္ရွက္စရာအေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ သင္၏အဝတ္ကုိ ငါဖြင့္လွစ္၍ ျပမည္။ ၂၇သင္၏ေမ်ာက္မထားျခင္း၊ ဟီျမည္ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၏ ညစ္ညဴးျခင္း၊ ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ လယ္ျပင္၌၄င္း ျပဳေသာ စက္ဆုပ္ ရြံရွာဘြယ္တို႔ကုိ ငါသိျမင္၏။ အုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္အမဂၤလာရွိ၏။ သန္႔ရွင္းျခင္းကို မေရာက္ဘဲ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ေနလိမ့္မည္နည္းဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။