ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁မုိဃ္းပ်က္ေသာအမႈကုိရည္မွတ္၍၊ ေယရမိသို႔ေရာက္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂ယုဒျပည္သည္ ညည္းတြား၏။ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔၌ ျမည္းတမ္းေသာ အသံရွိ၏။ နက္ေသာအဝတ္ကုိေျမတိုင္ေအာင္ ဝတ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ငိုေၾကြးျခင္းအသံသည္ တက္ေလ၏။ ၃မႉးမတ္တို႔သည္ မိမိသူငယ္တို႔ကုိ ေရခပ္ေစလႊတ္၍၊ သူငယ္တို႔သည္ ေရက်င္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေရကိုမေတြ႔။ အုိးသက္သက္ကိုသာေဆာင္ခဲ့လ်က္ ျပန္လာၾက၏။ ဦးေခါင္းကိုျခံဳလ်က္ ရွက္ေၾကာက္ မႈိင္ေတြၾက၏။ ၄မိုဃ္းျပတ္၍ေျမအက္ကြဲေသာေၾကာင့္၊ လယ္လုပ္ေသာသူတို႔သည္ ဦးေခါင္းကိုၿခံဳလ်က္ ရွက္ေၾကာက္ၾက၏။ ၅သမင္မသည္ လယ္ျပင္၌ေမြးေသာအခါ ျမက္မရွိေသာေၾကာင့္၊ သားငယ္ ကိုစြန္႔ပစ္၏။ ၆ျမည္းရိုင္းတို႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာရပ္လ်က္ ေျမေခြးကဲ့သို႔ ေလကိုရႉၾက၏။ ျမက္မရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔မ်က္စိပ်က္ေလ၏။

၇အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တဘက္၌ သက္ေသခံေသာ္လည္း၊ နာမေတာ္ ကိုေထာက္၍ စီရင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေဖာက္ျပန္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားပါၿပီ။ ၈အိုဣသေရလအမ်ိဳး၏ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္း၊ အမႈေရာက္ေသာကာလ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္၌ ဧည့္သည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ တညဥ့္သာ အိပ္ျခင္းငွါ ဝင္ေသာခရီးသြားကဲ့သို႔၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေတာ္မူသနည္း။ ၉မိန္းေမာေတြေဝ ေသာသူကဲ့သို႔ ၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေသာသူရဲ ကဲ့သို႔၄င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေတာ္မူသနည္း။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိေတာ္မူ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။

၁ဝဤလူမ်ိဳးကိုရည္မွတ္၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤလူတို႔သည္ လွည့္လည္ျခင္းငွါ အလြန္ အလိုရွိၾက၏။ မိမိတို႔ေျခကို မခ်ဳပ္တည္းၾက။ ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ။ သူတို႔ျပဳေသာဒုစရိုက္ကုိ ေအာက္ေမ့၍၊ သူတို႔အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေၾကာေတာ္မူမည္။ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤလူမ်ိဳးအဘို႔ ေမတၱာပို႔၍ ဆုမေတာင္းႏွင့္။ ၁၂သူတို႔သည္ အစာေရွာင္ျခင္း အက်င့္ကို က်င့္ေသာအခါ၊ သူတို႔ေအာ္ ဟစ္သံကိုငါနားမေထာင္။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကိုေသာ္၄င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာကို ေသာ္၄င္း ဆက္ကပ္ေသာအခါ ငါလက္မခံ။ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးျဖင့္၊ သူတို႔ကို ငါဆံုးေစမည္ဟု ငါမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၃ငါကလည္း၊ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ပေရာဖက္တို႔က၊ သင္တို႔သည္ ထားေဘးကိုမေတြ႔ရၾက။ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးသည္ သင္တို႔ ရွိရာသို႔မေရာက္ရၾက။ ဤအရပ္၌ၿမဲေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ငါေပးမည္ဟု၊ ဤသူတို႔အား ေဟာေျပာေၾကာင္းကို ငါေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ၁၄ထာဝရဘုရား က၊ ထိုပေရာဖက္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ မုသာကိုေဟာတတ္ၾက၏။ သူတို႔ကို ငါမေစလႊတ္၊ မမွာထား၊ ဗ်ာဒိတ္မေပး။ သူတို႔ေဟာေျပာခ်က္တို႔သည္ မ်က္စိကိုလွည့္ျခင္း၊ နတ္ပူးျခင္း၊ အခ်ည္းႏွီးႀကံစည္ျခင္း၊ မိမိဥာဏ္အတိုင္း လွည့္စားျခင္းသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏။

၁၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤျပည္၌ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးမရွိရဟု၊ ငါမေစလႊတ္ဘဲ၊ ငါ့နာမကိုအမွီျပဳ၍ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တို႔သည္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ ဆံုးရၾကလိမ့္မည္။ ၁၆သူတို႔၏တရားနာပရိသတ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ မယားသားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ မြတ္သိပ္ ျခင္းေဘး၊ ထားေဘးေၾကာင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔လမ္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းကိုခံရ၍၊ အဘယ္သူမွ်မသၿဂႋဳဟ္ရ။ သူတို႔၏အျပစ္ကို သူတို႔အေပၚသို႔ ငါညြန္းေလာင္းမည္။ ၁၇သင္သည္လည္း သူတို႔အား ေျပာရမည့္စကားဟူမူကား၊ ငါသည္ ေန႔ညဥ့္ မျပတ္ မ်က္ရည္က်ရမည္။ ငါ၏လူမ်ိဳး သတို႔သမီးသည္ အလြန္ျပင္းစြာေသာ ဒဏ္ခ်က္ကိုခံရ၍ အရိုးမ်ားက်ိဳးေလၿပီ။ ၁၈ငါသည္ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔သြားေသာအခါ သတ္ေသာအေသေကာင္မ်ားကို ေတြ႔ရ၏။ ၿမိဳ႔ထဲသိုိ႔ဝင္ေသာအခါ၊ ငတ္မြတ္၍ နာက်င္စြာခံရေသာသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ပေရာဖက္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အဘယ္အမႈ ကိုမွ်မသိဘဲ အရပ္ရပ္လွည့္လည္ၾက၏။ ၁၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ယုဒျပည္ကို အကုန္အစင္ပယ္ေတာ္မူသေလာ။ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို စက္ဆုတ္ရြံရွာေတာ္မူသေလာ။ ခ်မ္းသာမရေအာင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသနည္း။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေျမာ္လင့္ေသာ္လည္း၊ ေကာင္းက်ိဳးကိုမရၾကပါ။ ခ်မ္းသာကိုေျမာ္လင့္ေသာ္လည္း၊ ေဘးႏွင့္သာေတြ႔ရၾကပါ၏။ ၂ဝအိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ဒုစရိုက္မ်ားႏွင့္ ဘိုးေဘးတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခ်ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားပါၿပီ။ ၂၁ကိုယ္ေတာ္၏နာမေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စက္ဆုတ္ရြံရွာေတာ္မမူပါႏွင့္။ ဘုန္းေတာ္ပလႅင္၏အသေရကို ရႈတ္ခ်ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဖြဲ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္ေတာ္ကို ဖ်က္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၂၂သာသနာပလူတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔တြင္ မိုဃ္းရြာေစႏိုင္ေသာသူ ရွိပါသေလာ။ မိုဃ္းသည္ အလိုလိုရြာႏိုင္ပါသေလာ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ တတ္ႏိုင္ေတာ္ မူသည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။