ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေမာေရွႏွင့္ရွေမြလသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ဆုေတာင္း ေသာ္လည္း၊ ငါ့လူမ်ိဳးကိုငါမသနား။ ငါ့ထံမွထြက္သြားေစျခင္းငွါ ႏွင္ထုတ္ေလာ့။ ၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္အရပ္ သို႔ထြက္သြားရပါမည္နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ သင္ကလည္း၊ ေသတန္ေသာ သူတို႔သည္ ေသျခင္းသို႔၄င္း၊ ကြပ္မ်က္ တန္ေသာသူတို႔သည္ ကြပ္မ်က္ျခင္းသို႔၄င္း၊ ငတ္မြတ္တန္ေသာသူတို႔သည္ ငတ္မြတ္ျခင္းသို႔၄င္း၊ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထား တန္ေသာသူတို႔သည္ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားတန္ျခင္းသို႔၄င္း ထြက္သြားၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို သူတို႔အား ဆင့္ဆိုေလာ့။ ၃သူတို႔ကိုသတ္ရေသာ ထား၊ ဆြဲျဖတ္ရေသာေခြး၊ ကိုက္စားရေသာမိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ ႏွင့္ သားရဲတည္းဟူေသာ ရန္သူေလးမ်ိဳးကို သူတို႔တဘက္၌ ငါခန္႔ထားမည္။ ၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇက္သား မနာေရွမင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ျပဳေသာအမႈေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔ကို ေျမႀကီးေပၚမွာ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၌ အေႏွာင့္အရွက္ကိုခံေစမည္။ ၅အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ သင့္ကိုအဘယ္သူသနားလိမ့္မည္နည္း။ သင္ႏွင့္အတူ အဘယ္သူ ညည္းတြား လိမ့္မည္နည္း။ သင့္ကိုက်န္းမာ၏ေလာဟု ေမးအံ့ေသာငွါ၊ အဘယ္သူလမ္းလႊဲ မည္နည္း။ ၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ င့ါကိုစြန္႔ပစ္၍ ဆုတ္သြားၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ငါသည္လက္ကိုဆန္႔၍ သင့္ကိုဖ်က္ဆီးမည္။ ငါသည္ ေနာင္တရ၍ ၿငီးေငြ႔ၿပီ။ ၇ျပည္တံခါးဝ၌ သူတို႔ကိုဆန္ေကာႏွင့္ငါေလွ႔မည္။ သူတို႔သားသမီးမ်ားကို ငါရႈံးေစမည္။ ငါ၏လူမ်ိဳးသည္ မိမိလိုက္သြားေသာလမ္းမွ မျပန္လာေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကိုငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၈သူတို႔မုတ္ဆိုးမတို႔ သည္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ်မက၊ ငါ့ေရွ႔မွာမ်ားျပား ၾကလိမ့္မည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ အမိကိုတိုက္ဖ်က္ေသာလုလင္ကို ငါေခၚခဲ့၍၊ ေၾကာက္မက္္ဘြယ္ေသာ လုပ္ႀကံျခင္းကို ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေစမည္။ ၉သားခုနစ္ေယာက္ကို ဘြားျမင္ေသာ မိန္းမသည္ အားေလ်ာ့၍ အသက္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ညအခ်ိန္မေရာက္မွီ သူ၏ေနဝင္ေလ၏။ သူသည္ ရွက္ေၾကာက္မႈိင္ေတြ လ်က္ေနရ၏။ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ရန္သူတို႔ေရွ႔မွာ၊ ထား၌အပ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝအိုမိခင္၊ ငါ၌ အမဂၤလာရွိ၏။ မိခင္သည္ တျပည္လံုးရန္ေတြ႔ေသာသူ၊ ျငင္းဆန္ေသာသူျဖစ္ေသာ ငါ့ကို ဘြားျမင္ပါၿပီ။ ငါသည္ သူတပါးကိုအတိုးႏွင့္မေခ်း။ သူတပါးသည္လည္း ငါ့ကိုအတိုးႏွင့္မေခ်း။ သို႔ေသာ္လည္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ငါ့ကိုက်ိန္ဆဲတတ္ၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္သင့္ကို ငါခ်မ္းသာေပးမည္။ အမႈေရာက္ေသာကာလ၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာကာလ၌၊ ရန္သူသည္ သင့္ထံမွာေတာင္းပန္ မည္အေၾကာင္း၊ အကယ္စင္စစ္ငါစီရင္မည္။

၁၂သံခ်င္းတိုက္ေသာအခါ ေျမာက္ျပည္သံကို၄င္း၊ သံမဏိကို၄င္း ခ်ိဳးႏိုင္သေလာ။ ၁၃သင္၏ျပည္တေရွာက္ လံုး၌ သင္ျပဳေသာအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ သင္၏ဥစၥာဘ႑ာကို အဘိုးမခံဘဲ လုယူေသာ လက္သို႔ ငါေပးမည္။ ၁၄သင္မသိ ေသာျပည္သို႔ ရန္သူႏွင့္အတူ သင့္ကိုငါသြားေစမည္။ သင္တို႔ကိုေလာင္ေသာ မီးသည္ ငါ့အမ်က္အားျဖင့္ ရႈိ႔လ်က္ ရွိ၏။

၁၅အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သိေတာ္မူ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ အၾကည့္အရႈၾကြလာ၍၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ညွဥ္းဆဲေသာသူတို႔ကို တရားသျဖင့္ ဒဏ္ေပးေတာ္မူပါ။ သူတို႔ကိုသည္းခံ၍၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းခံရေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၁၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတြ႔ေသာ ႏႈတ္ကပတ္စကားကို ခံယူပါၿပီ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါ၏။ နာမေတာ္ျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေခၚေဝၚ ပါ၏။ ၁၇ပြဲခံေသာသူအစည္းအေဝး၌ အကြၽႏ္ုပ္မထိုင္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအမႈကိုမျပဳပါ။ လက္တင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တေယာက္တည္းထိုင္ပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေဒါသအမ်က္ႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၁၈အကြၽႏ္ုပ္ခံရေသာေဝဒနာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿမဲပါသနည္း။ မေပ်ာက္လို၊ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာအနာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခံရပါသနည္း။ အကယ္ စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေၾကာက္တတ္၍၊ လွည့္စားေသာေရကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုုပ္၌ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္တကား။

၁၉ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ျပန္လာလွ်င္၊ သင့္ကိုငါေဆာင္ခဲ့၍၊ သင္သည္ ငါ၏အမႈကိုထမ္းရလိမ့္မည္။ သင္သည္ ျမတ္ေသာအရာႏွင့္ ယုတ္ေသာအရာတို႔ကို ပိုင္းျခားခြဲထားလွ်င္ ငါ့ႏႈတ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ သင့္ထံသို႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ သူတို႔ရွိရာသို႔ ျပန္၍မသြားရ။ ၂ဝငါသည္လည္း သင့္ကို ဤလူမ်ိဳးတဘက္၌ ခိုင္ခံ့ေသာေၾကးဝါၿမိဳ႔ရိုးျဖစ္ေစမည္။ သူတို႔သည္ သင့္ကိုတိုက္၍မႏိုင္ရၾက။ ငါသည္သင့္ ကိုႏႈတ္ယူကယ္တင္ျခင္းငွါ သင့္ဘက္၌ေနမည္။ ၂၁လူဆိုးလက္မွ သင့္ကိုငါႏႈတ္၍၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာသူတို႔ လက္မွ ေရြးယူမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။