ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁တဖန္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂သင္သည္ ဤအရပ္၌ စံုဘက္ျခင္းကိုမျပဳရ။ သားသမီးကိုမဘြားမျမင္ရ။ ၃ဤအရပ္၌ ဘြားျမင္ေသာသားသမီးမ်ားကို၄င္း၊ သူတို႔မိဘမ်ား ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၄ထိုသူတို႔သည္ ဆိုးေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသရၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ကို ျမည္တမ္း၍ မသၿဂႋဳဟ္ရ။ ေျမေပၚမွာမစင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ထားေဘးႏွင့္ မြတ္သိပ္ျခင္း ေဘးျဖင့္ ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အေသေကာင္တို႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲစားစရာဘို႔ ျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ ၅ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မသာအိမ္သို႔မဝင္ႏွင့္။ ေသေသာသူတို႔အတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ျခင္းငွါ မသြားႏွင့္။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေမတၱာကရုဏာကို ဤလူမ်ိဳးမွငါပယ္ရွင္းမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ျပည္သူျပည္သား အႀကီးအငယ္တို႔သည္ ေသရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မသၿဂႋဳဟ္ရ။ သူတို႔အတြက္ျမည္တမ္း ျခင္းကိုမျပဳရ။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ရွနျခင္း၊ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳရ။ ၇ေသေသာသူတို႔အတြက္ စိတ္မသာညည္းတြား ေသာသူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၊ မသာပြဲကိုမလုပ္ရ။ မိဘေသေသာ္လည္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာခြက္ဖလားကို မေပးရ။

၈ထိုနည္းတူ၊ စားေသာက္ပဲြခံရန္အိမ္သို႔မဝင္ႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္၍ မစားမေသာက္ႏွင့္၊ ၉ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤအရပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ ေသာအသံ၊ ရႊင္လန္ေသာအသံ၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သားအသံ၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးအသံကို သင္တုိ႔လက္ ထက္၊ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ငါစဲေစမည္။ ၁ဝသင္သည္ ဤစကားအလံုးစံုတို႔ကို ဤလူမ်ားအား ၾကားေျပာ၍ သူတို႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ေဘးဒဏ္ကို ငါတို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္စီရင္ ေတာ္မူသနည္း။ ငါတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကား အဘယ္သုိ႔နည္း။ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ငါတုိ႔ျပစ္မွား ေသာအျပစ္ကား၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးၾကေသာအခါ၊ ၁၁သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆင့္ဆုိရမည္ မွာ၊ သင္တို႔၏ ဘုိးေဘးတို႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔၍၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သို႔ လုိက္လ်က္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ သျဖင့္ ငါ့ကုိစြန္႔ပစ္၍၊ ငါ့တရားကုိမေစာင့္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၂ဘုိးေဘးက်င့္ေသာအက်င့္ထက္၊ သင္တုိ႔သည္ သာ၍ဆုိးေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သျဖင့္၊ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ မိမိတို႔ဆုိးေသာ စိတ္ႏွလံုး၊ ခုိင္မာေသာ သေဘာသို႔လုိက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၃သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တို႔၏ဘုိးေဘးမသိေသာ ျပည္သုိ႔ ဤျပည္ထဲကသင္တို႔ကုိ ငါႏွင္လုိက္မည္။ ထုိျပည္၌ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏ေက်းဇူးကို မခံရ။ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဝတ္ျပဳရၾကမည္။

၁၄သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ ေသာ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဟူ၍၊ မက်ိန္ဆိုဘဲ၊ ၁၅ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို ေျမာက္ျပည္မွစ၍၊ ႏွင္ထုတ္ဘူးေသာျပည္ရွိသမွ်တို႔မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္ဟူ၍ က်ိန္ဆိုရေသာ ကာလသည္ ေနာက္တဖန္ ေရာက္လိမ့္မည္။ သူတို႔ဘုိးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာျပည္သုိ႔ သူတို႔ကုိ ငါတဖန္ ေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။

၁၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ တံငါအမ်ားတို႔ကို ေစလႊတ္၍၊ ဤလူမ်ဳိးကုိ မွ်ားေစမည္။ ထုိေနာက္၊ မုဆိုးအမ်ားတို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္၊ ေခ်ာက္ၾကားတို႔၌ ရွာေစမည္။ ၁၇သူတို႔သြားသမွ်ေသာ လမ္းတို႔ကို ငါသည္ၾကည့္ရႈလ်က္ေန၏။ သူတို႔သည္ ငါ့မ်က္ကြယ္၌ သြားၾကသည္မဟုတ္။ သူတို႔၏ ဒုစရုိက္ကို ငါ့ေရွ႔မွာ ဝွက္၍မထားႏုိင္။ ၁၈သူတို႔သည္ ငါ့ျပည္ကို ညစ္ညဴးေစ၍၊ ငါအေမြခံေသာေျမကုိ သူတို႔သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အေသေကာင္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္ေစေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔၌ ႏွစ္ဆေသာအျပစ္ဒဏ္ကို ငါေပးမည္။

၁၉အကြၽႏု္ပ္အစြမ္းသတၱိ၊ အကြၽႏု္ပ္ရဲတုိက္၊ အမႈေရာက္ေသာ ေန႔၌ အကြၽႏု္ပ္ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔က၊ အကယ္စင္စစ္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘုိးေဘးတို႔သည္ မုသာ၊ အနတၱ၊ အခ်ည္းႏွီး ေသာအရာတို႔ကို အေမြခံၾကပါၿပီဟု၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ ကုိယ္ေတာ္ထံသို႔လာ၍ ေလွ်ာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၂ဝလူသည္ ဘုရားမဟုတ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ကုိ ကိုယ္အဘို႔လုပ္ရမည္ေလာ။ ၂၁သို႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ယခုတခါ သူတို႔ကုိ သတိေပး၍ ငါ့လက္ႏွင့္ ငါ့တန္ခုိးကို ေဘာ္ျပေသာအားျဖင့္၊ ငါ့နာမသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။