ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ယုဒအမ်ဳိး၏ အျပစ္သည္ သံကညစ္၊ စိန္ခြၽန္ႏွင့္ သူတို႔ႏွလံုးျပား၌၄င္း၊ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ဳိ၌၄င္း အကၡရာတင္၍ မွတ္သားလ်က္ရွိ၏။ ၂သူငယ္တုိ႔ပင္ ျမင့္ေသာေတာင္ေပၚ၊ စိမ္းေသာသစ္ပင္နားမွာ ရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္မ်ား၊ အာရွရပင္ကို ေအာက္ေမ့တတ္ၾက၏။ ၃အခ်င္းငါ၏ ေတာင္၊ လယ္၌ရွိေသာ သင္၏ဥစၥာႏွင့္ သိုထားသမွ်ေသာ ဥစၥာကို၄င္း၊ ျပည္တေရွာက္လံုး၌ သင္ျပစ္မွားရာ၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကုိ၄င္း၊ လုယူေသာသူတုိ႔လက္သုိ႔ ငါအပ္မည္။ ၄သင့္ကုိယ္တုိင္လည္း ငါေပးေသာအေမြမွ ေရြ႔သြားရလိမ့္မည္။ သင္မသိေသာျပည္တြင္၊ ရန္သူလက္၌ သင့္ကို ငါကြၽန္ခံေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အစဥ္ေလာင္ေသာ ငါ၏အမ်က္မီးကို သင္တုိ႔သည္ ေမြးၾကၿပီ။

၅ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူကုိကုိးစား၍ လူသတၱဝါကုိ အမွီျပဳသျဖင့္၊ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ထြက္သြားေသာသူသည္ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္၏။ ၆ထုိသူသည္ လြင္ျပင္၌ရွိေသာ သစ္ပင္ေျခာက္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းက်ဳိးေရာက္ေၾကာင္းကုိမသိရ။ အဘယ္သူမွ်မေနေသာဆားေျမ၊ ေသြ႔ေျခာက္ ေသာလြင္ျပင္၌ ေနရလိမ့္မည္။ ၇ထာဝရဘုရားကုိကုိးစားေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားကုိ မိမိကိုးစားရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစေသာသူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏။ ၈ထုိသူသည္ကား၊ ေရရွိေသာအရပ္၌ စိုက္၍ ျမစ္နားမွာ အျမစ္ျဖာသျဖင့္၊ ပူေသာအရွိန္ေရာက္ေၾကာင္း ကုိမသိ၊ အရြက္မညိ‡ဳးႏြမ္း၊ မုိဃ္းေခါင္ေသာကာလ၌ စိုးရိမ္စရာမရိွဘဲ၊ အစဥ္အျမဲအသီးကိုသီးတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္ တူ၏။

၉စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏။ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကုိ အဘယ္သူသိႏုိင္သနည္း။ ၁ဝငါထာဝရဘုရားသည္ လူအသီးအသီးတို႔အား မိမိတို႔အက်င့္ အတုိင္း၊ မိမိတို႔ခံထုိက္ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ကို ေပးျခင္းငွါ၊ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္တို႔ကုိ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာတတ္၏။ ၁၁ေကာရငွက္သည္ မိမိမဥေသာ ဥကုိဝတ္သကဲ့သုိ႔၊ မတရားသျဖင့္ ဥစၥာဆည္းဖူးေသာသူသည္ အသက္ပ်ဳိစဥ္ကပင္၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္၍ အဆံုး၌ကား၊ လူမိုက္ျဖစ္လိမ့္မည္။

၁၂ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ျမင့္ေသာ အရပ္၌ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ရာဇပလႅင္သည္ ငါတို႔သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ အရပ္ျဖစ္၏။ ၁၃အုိဣသေရလအမ်ဳိး၏ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို စြန္႔ပစ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ အရွက္ကြဲရၾကပါလိမ့္မည္။ ငါ့ထံမွထြက္သြားေသာ သူတုိ႔သည္ ေျမစာရင္းသုိ႔ဝင္ရၾကပါလိမ့္ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အသက္စမ္းေရတြင္းတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ပစ္ၾကသတည္း။ ၁၄အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ အနာကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အနာၿငိမ္းပါလိမ့္မည္။ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ယခုလာပါေစ ေတာ့ဟု ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဆုိတတ္ၾကပါ၏။ ၁၆အကြၽႏု္ပ္သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ေသာ ဆရာ၏ အရာကိုမေရွာင္ပါ။ အမဂၤလာေန႔ကို မေတာင္တပါ။ အကြၽႏု္ပ္ေဟာေျပာခ်က္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္မ်က္ေမွာက္၌ရွိပါ၏။ ၁၇အကြၽႏု္ပ္ကို ထိတ္လန္႔ေစေတာ္မမူပါႏွင့္။ ေဘးေရာက္ေသာ ကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈အကြၽႏု္ပ္ကို ညွဥ္းဆဲေသာသူတို႔သည္ အရွက္ကဲြၾကပါေစေသာ။ အကြၽႏု္ပ္မူကား၊ အရွက္မကဲြပါေစႏွင့္။ သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကပါေစေသာ။ အကြၽႏ္ုပ္မူကား၊ စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ သူတို႔အေပၚမွာ ေဘးအႏၱယ္ရာယ္ကာလကုိ ေရာက္ေစေတာ္မူပါ။ အထပ္ထပ္ဖ်က္းစီးေတာ္မူပါ။

၁၉ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ထြက္ဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားခ်င္း ၿမိဳ႔တံခါးမွစ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ သြား၍ရပ္လ်က္၊ ၂ဝလူမ်ားတုိ႔အားေျပာဆိုရမည္မွာ၊ ဤတံခါးတုိ႔ျဖင့္ ထြက္ဝင္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ယုဒျပည္သူေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား မ်ားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဝန္ကိုမထမ္းမရြက္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးျဖင့္ မေဆာင္မသြင္းမည္အေၾကာင္း၊ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၂၂ဥပုသ္ေန႔၌ သင္တို႔အိမ္ထဲက ဝန္ကုိမထုတ္မေဆာင္ၾကႏွင့္။ အဘယ္အလုပ္ကုိမွ် မလုပ္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားကို ငါမွာထားသည္ အတုိင္း၊ ဥပုသ္ေန႔ကုိ သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ ၂၃ဘုိးေဘးတို႔သည္ နားမေထာင္၊ နားကုိမလွည့္ဘဲေနၾက၏။ နားမၾကား၊ ဆံုးမျခင္းကိုမခံမည္အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လည္ပင္းကို ခုိင္မာေစၾက၏။ ၂၄ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ဤၿမိဳ႔တံခါးျဖင့္ ဝန္ကုိမေသြးမေဆာင္၊ အဘယ္အလုပ္ကုိမွ် မလုပ္၊ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္း ေစသည္တုိင္ေအာင္၊ ငါ့စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္လွ်င္၊ ၂၅ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေသာ ရထားစီး၊ ျမင္းစီးရွင္ဘုရင္၊ မင္းသားမွစ၍၊ သူတို႔မႉးမတ္၊ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဤၿမိဳ႔တံခါးမ်ားသို႔ ဝင္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ဤၿမိဳ႔သည္လည္း အစဥ္အျမဲတည္လိမ့္မည္။ ၂၆မီးရႈိ႔ရာယဇ္မွစ၍ အျခားေသာယဇ္မ်ား၊ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား၊ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္း၊ ခ်ီးမြမ္းရာယဇ္တို႔ကို ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာသူတို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္က်င္အရပ္မ်ား၊ ဗယၤာမိန္ျပည္၊ ေျမညီခရိုင္၊ ေတာင္ရုိးခရုိင္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာခရုိင္မွ လာၾကလိမ့္မည္။ ၂၇သို႔မဟုတ္၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဝန္ကိုထမ္းရ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးမ်ားသုိ႔ မဝင္၊ ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္း ေစသည္တိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္လွ်င္၊ ငါသည္ထုိၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကို မီးရႈိ႔၍၊ ထုိမီးသည္ မၿငိမ္းမေသဘဲ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ဘံုဗိမာန္တို႔ကုိ ေလာင္ရလိမ့္မည္။