ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂သင္သည္ထ၍ အုိးထိန္းသမား အိမ္သို႔ သြားေလာ့။ ထုိအရပ္၌ ငါ့စကားကုိ ငါၾကားေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃ငါသည္သြား၍၊ အိုးထိန္းစက္ႏွင့္ လုပ္လ်က္ရွိေသာ အုိးထိန္းသမားကုိ ေတြ႔၏။ ၄အုိးေျမျဖင့္လုပ္ေသာ အုိးသည္၊ အုိးထိန္းသမားလက္၌ ပ်က္စီး ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္အလုိအေလ်ာက္ အသစ္ျပဳျပင္၍၊ အျခားေသာအုိးကုိ လုပ္ျပန္ေလ၏။ ၅ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆အုိဣသေရလ အမ်ဳိး၊ အုိးထိန္းသမားျပဳသကဲ့သို႔ သင္တုိ႔ကုိ ငါမျပဳႏုိင္သေလာ့။ အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ အုိးေျမသည္ အုိးထိန္းသမား လက္၌ ရွိသကဲ့သို႔ သင္တုိ႔သည္ ငါ့လက္၌ရွိၾက၏။ ၇အၾကင္တုိင္းႏုိင္ငံကို ႏႈတ္ပယ္ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ငါအမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏။ ၈ငါ့အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ထုိတိုင္းႏုိင္ငံသည္ မိမိဒုစရုိက္ကိုစြန္႔ပစ္လွ်င္၊ ငါႀကံစည္ေသာ ေဘးဒဏ္ကို ငါေနာင္တရမည္။ ၉အၾကင္တုိင္းႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ျပဳစုျခင္းငွါ ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁ဝထုိတုိင္းႏုိင္ငံသည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏အက်ဳိးအလုိငွါ ျပဳစုမည္ဟူေသာ စကား၌၊ ပါေသာေက်းဇူကုိ ငါေနာင္တရမည္။

၁၁ယခုမွာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔အဘုိ႔ ေဘးဒဏ္ကို ငါျပင္ဆင္၏။ သင္တုိ႔ကုိဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ငါၾကံစည္၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ဆုိးေသာလမ္းမွ အသီးအသီးျပန္လာၾကေလာ့။ သင္တုိ႔လုိက္ေသာလမ္းႏွင့္ သင္တုိ႔က်င့္ေသာ အက်င့္ကုိေျဖာင့္ေစၾကေလာ့ဟု၊ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား တုိ႔အား ဆင့္ဆုိေလာ့။ ၁၂သူတို႔ကလည္း၊ ေျမာ္လင့္စရာမရွိ။ ငါတို႔သည္ ကုိယ္အလုိသို႔လုိက္မည္။ ငါတို႔၌ ဆိုးေသာစိတ္ႏွလံုးခုိင္မာျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ အသီးအသီးျပဳမည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိသုိ႔ေသာအမႈကုိ အဘယ္သူၾကားဘူးသနည္းဟု သာသနာပလူတို႔တြင္ ေမးၾကေလာ့။ ဣသေရလသတို႔သမီးကညာသည္ အလြန္စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈကုိျပဳေလၿပီ။ ၁၄လြင္ျပင္၌ရွိေသာ ေက်ာက္ကုိမစြန္႔၊ ေလဗႏုန္ေတာင္၏မိုဃ္းပြင့္ကုိ အဘယ္သူစြန္႔ မည္နည္း။ အျခားတပါးေသာအရပ္မွစီးလာ၍ ခ်မ္းဧေသာျမစ္ေရသည္ ခန္းေျခာက္လိမ့္မည္ေလာ။ ၁၅ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့ကုိေမ့ေလ်ာ့၍၊ အခ်ည္းႏွီးေသာအရာေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔ၾကၿပီ။ ေရွးကာလမွစ၍ လုိက္ဘူးေသာလမ္းတုိ႔၌ လဲတတ္ေသာေၾကာင့္၊ အျခားေသာလမ္း၊ ေျမမဖို႔ေသာလမ္းသို႔ လုိက္ၾကၿပီတကား။ ၁၆ထုိသုိ႔ျပဳ၍၊ မိမိတို႔ျပည္ကို လူဆိတ္ညံရာအရပ္၊ အစဥ္ကဲ့ရဲ႔သံ ၾကားရာအရပ္ ျဖစ္ေစသျဖင့္၊ လမ္း၌ ေရွာက္သြားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ အ့ံၾသ၍၊ မိမိတို႔ေခါင္းကုိ ညိ‡တ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ငါသည္အေရွ႔ေလ ကဲ့သို႔ သူတို႔ကုိရန္သူေရွ႔မွာ လြင့္ေစမည္။ ေဘးေရာက္ေသာကာလ၌ သူတို႔အားမ်က္ႏွာကိုမျပ၊ ေက်ာကုိျပ မည္။

၁၈သူတို႔ကလည္း လာၾက။ ေယရမိတဘက္၌ ၾကံစည္ၾကကုန္အံ့။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ တရားအမႈ၌၄င္း၊ ပညာရွိေသာသူသည္ အႀကံေပးျခင္းအမႈ၌၄င္း၊ ပေရာဖက္သည္ ေဟာေျပာျခင္းအမႈ၌၄င္း အရႈံးမခံၾက။ လာၾက။ ေယရမိကုိ လွ်ာႏွင့္ရုိက္ၾကကုန္အံ့။ သူ၏စကားကိုနားမေထာင္ဘဲ ေနၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုၾက၏။

၁၉အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ရန္ေတြ႔ေသာသူတို႔၏ စကားကုိ မွတ္ေတာ္မူပါ။ ၂ဝေက်းဇူးျပဳေသာအတြက္ အျပစ္ေပးသင့္ပါမည္ေလာ့။ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္အသက္ဘုိ႔ တြင္းကို တူးၾကပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူတို႔အက်ဳိးအလိုငွါ ေလွ်ာက္၍၊ သူတို႔မွ အမ်က္ေတာ္ကို လႊဲျခင္းငွါ၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၂၁ထုိေၾကာင့္၊ သူတို႔ကို ထားေဘးသို႔၄င္း၊ သူတို႔သားသမီးမ်ားကုိ  မြတ္သိပ္ျခင္းသို႔၄င္းအပ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔မိန္းမတို႔သည္ သားမ်ားဆံုး၍ မုတ္ဆိုးမ ျဖစ္ၾက ပါေစေသာ။ လူႀကီးတို႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရ၍၊ လူပ်ဳိတို႔လည္း စစ္တုိက္ပဲြ၌ ထားျဖင့္ဆံုး ၾကပါေစေသာ။ ၂၂စစ္တိုက္ေသာရန္သူမ်ားကုိ သူတို႔ရွိရာသို႔ ခ်က္ျခင္းေရာက္ေစေတာ္မူေသာအခါ သူတို႔ အိမ္သားမ်ားေအာ္ဟစ္ ၾကပါေစေသာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေထာင္ျခင္းငွါ၊ တြင္းကုိတူးၾကပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္သြားရာလမ္း၌ ေက်ာ့ကြင္းကိုဝွက္ထားၾကပါၿပီ။ ၂၃အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကုိ သတ္ျခင္းငွါ၊ သူတို႔ၾကံစည္သမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏။ သူတို႔ကုိ အျပစ္မွ လႊတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သူတို႔အျပစ္ကုိ ေခ်ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ေရွ႔ေတာ္၌ ဆံုးရႈံးၾကပါေစေသာ။ အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔ကုိ စီရင္ေတာ္မူပါ။