ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ အုိးထိန္းသမားထံေတာ္သို႔သြား၍ ေရဘူးကိုယူၿပီး လွ်င္၊ အသက္ႀကီးေသာလူ၊ အသက္ႀကီးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အခ်ဳိ႔တို႔ႏွင့္ တကြ၊ ၂ဟရသိတ္တံခါးျပင္၊ ဟိႏၷံဳသား၏ ခ်ဳိင့္သုိ႔သြား၍၊ ငါမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ရမည့္စကားဟူမူကား၊ ၃အုိယုဒရွင္ဘုရင္ မ်ားႏွင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သားတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိတင္းၾကားေသာသူတုိင္း၊ နားခါးသည္တိုင္ေအာင္၊ ငါသည္ဤအရပ္၌ ေဘးေရာက္ေစမည္။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ငါ့ကုိ စြန္႔ပစ္ၾကၿပီ။ ကိုယ္တိုင္မသိ၊ ဘုိးေဘးမ်ားမသိ၊ ယုဒရွင္ဘုရင္မ်ားမသိေသာ တကြၽန္းတႏုိင္ငံဘုရားတို႔ေရွ႔မွာ ဤအရပ္မွ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ သျဖင့္၊ ဤအရပ္ကို တကြၽန္းတႏုိင္ငံေျမျဖစ္ေစၾကၿပီ။ အျပစ္မရွိေသာသူတို႔၏ အေသြးႏွင့္ ဤအရပ္ကို ျပည့္ေစၾကၿပီ။ ၅ငါမစီရင္မမွာထား၊ ငါအလွ်င္းအလိုမရွိေသာ ဝတ္တည္းဟူေသာ၊ ဗာလဘုရားေရွ႔မွာမိမိသားတို႔ကို မီးရႈိ႔၍၊ ပူေဇာ္ရာဝတ္ျပဳျခင္းငွါ၊ ဗာလဘုရားဘုိ႔ ကုန္းတို႔ကိုတည္လုပ္ၾကၿပီ။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိအရပ္ကုိ ေတာဖက္အရပ္ဟူ၍မေခၚ၊ ဟိႏၷဳံသား၏ ခ်ဳိင့္ဟူ၍မေခၚ၊ ကြက္မ်က္ရာခ်ဳိင့္ဟူ၍ ေခၚရာေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၇ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ ၾကံစည္ေသာ အၾကံအစည္ကုိ ဤအရပ္၌ ငါဖ်က္မည္။ ရန္သူ၏ ထားျဖင့္၄င္း၊ သတ္ျခင္းငွါ ရွာေသာသူ၏ လက္ျဖင့္၄င္း၊ သူတို႔ကုိ ငါဆံုးေစမည္။ သူတုိ႔အေသေကာင္မ်ားကိုလည္း မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲစားစရာဘို႔ ငါထားမည္။ ၈ဤၿမိဳ႔ကိုလည္း လူဆိတ္ညံရာ၊ ကဲ့ရဲ႔သံကုိ ၾကားရာအရပ္ျဖစ္ေစမည္။ လမ္း၌ေရွာက္သြား သမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ဤၿမိဳ႔ခံရေသာ ေဘးအလံုးစံုတို႔ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ အံ့ၾသ၍ကဲ့ရဲ႔သံကုိ ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၉သတ္ျခင္းငွါ ရွာၾကံေသာ ရန္သူမ်ားတို႔သည္ ဝုိင္း၍တပ္တည္သျဖင့္ ဤသူတုိ႔သည္ က်ဥ္းၾကပ္လ်က္ေန၍၊ ကုိယ္သားသမီးအသားကို ငါစားေစမည္။ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္အသားကို တေယာက္ စားၾကလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆိုၿပီးမွ၊ ၁ဝသင္ႏွင့္ အတူသြားေသာ သူတုိ႔ေရွ႔တြင္၊ ေရဘူးကုိခဲြေလာ။ ၁၁ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားက၊ ေနာက္တဖန္ မျပင္ႏုိင္ေအာင္ ေရဘူးကုိခဲြသကဲ့သုိ႔၊ ဤလူမ်ားေနေသာ ဤၿမိဳ႔ကိုငါခဲြမည္။ ေတာဖက္အရပ္၌ သၿဂႋဳဟ္ရာေျမ၊ မေလာက္ေအာင္ သၿဂႋဳဟ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ဤအရပ္၌၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔၌၄င္း၊ ဤသုိ႔ငါျပဳင ဤၿမိဳ႔ကို ေတာဖက္အရပ္ကဲ့သုိ႔ ငါျဖစ္ေစမည္။ ၁၃အၾကင္အိမ္မိုးအေပၚမွာ ေကာင္းကင္တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔အား နံ႔သာေပါင္းကုိမီးရႈိ႔၍၊ အျခားတပါး ေသာဘုရားမ်ားေရွ႔၌၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာျပဳ၏၊ ထုိအိမ္ရိွ သမွ်တို႔ႏွင့္ တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အိမ္မ်ား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္နန္းေတာ္မ်ားတို႔သည္ေတာဖက္အရပ္ကဲ့သုိ႔ မစင္ၾကယ္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဆင့္ဆိုေလာဟု မွာထားေတာ္မူ၏။

၁၄ထုိအခါ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ေတာ္မူရာ ေတာဖက္အရပ္က၊ ေယရမိသည္ ျပန္လာ၍ ဗိမာန္ေတာ္တန္တိုင္း၌ ရပ္လ်က္၊ ၁၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္ျခင္းငွါ၊ မိမိတို႔လည္ပင္းကုိခုိင္မာ ေစေသာေၾကာင့္၊ ငါၿခိမ္းသမွ်ေသာ ေဘးဒဏ္တို႔ကုိ၊ ဤၿမိဳ႔ရြာရွိသမွ်တို႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေစမည္ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို လူအေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆိုေလ၏။