ေယရမိ အခန္းၾကီး (၁)


၁-၃ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမုန္သား ေယာရွိမင္းနန္းစံဆယ္သံုးႏွစ္တြင္၄င္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေယာယကိမ္ လက္ထက္၌၄င္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေဇဒကိမင္းနန္းစံဆယ္တစ္ႏွစ္ ေစ့၍ ပဥၥမလတြင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား တုိ႔ကုိ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားသည္တုိင္ေအာင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရေသာ ဗယၤာမိန္ျပည္၊ အာနသုတ္ ၿမိဳ႔ေန ဟိလခိသားယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယရမိစကားမွာ၊

၄ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၅သင့္ကို အမိဝမ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမွီ သင့္ကုိငါသိၿပီ။ မဘြားမွီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘို႔၊ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ငါကလည္း၊ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ မေဟာမေျပာတတ္ပါ။ သူငယ္ျဖစ္ ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူငယ္ျဖစ္ပါ၏ဟု မေျပာႏွင့္။ အၾကင္ရွိရာသို႔ သင့္ကုိငါေစလႊတ္၏၊ ထုိသူရွိရာသို႔ သင္သြားရမည္။ အၾကင္စကားကုိ ငါမွာထား၏၊ ထုိစကားကုိ သင္ဆင့္ဆိုရမည္။ ၈သူတို႔ကို မေၾကာက္ႏွင့္။ သင့္ကိုကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ သင္ႏွင့္အတူငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၉လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ငါ့ႏႈတ္ကိုတို႔ေတာ္မူလ်က္၊ သင္၏ႏႈတ္၌ ငါ့စကားကုိငါသြင္းထားၿပီ။ ၁ဝၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သည္ ႏႈတ္ပယ္ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးေမွာက္လွဲရေသာ အခြင့္၊ တည္ေဆာက္စုိက္ပ်ဳိးရေသာအခြင့္ႏွင့္ သင့္ကိုလူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ မွာ ယေန႔ငါခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္၍၊ ေယရမိ၊ သင္သည္အဘယ္ အရာကို ျမင္သည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ငါက၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဗာတံကုိင္းကိုျမင္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၂ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္မွန္ကန္စြာျမင္ၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့စကားကိုျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ငါေစာင့္ေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ငါ့ဆီသုိ႔ေရာက္၍၊ သင္သည္အဘယ္ အရာကို ျမင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ ငါက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ဆူပြက္ေသာ အိုးကင္းကိုျမင္ပါ၏။ ေျမာက္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာျပဳ လ်က္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၄ထာဝရဘုရားက၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္က ေဘးဥပဒ္သည္ ဤျပည္သားတို႔အေပၚ သို႔ထြက္လာလိမ့္မည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမာက္တုိင္း ႏုိင္ငံသားအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ကိုငါေခၚ၍၊ သူတို႔သည္ လာၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ တံခါးဝမ်ားတို႔၌၄င္း၊ ၿမိဳ႔ရိုးပတ္ဝန္းက်င္အရပ္ရပ္တို႔၌၄င္း၊ ယုဒၿမိဳ႔ရြာ အလံုးစံုတို႔၌၄င္း မိမိတို႔ရာဇပလႅင္မ်ားကို အသီးအသီး တည္ထားၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔ေသာအျပစ္၊ အျခားေသာဘုရားတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔ေသာအျပစ္၊ မိမိတုိ႔လက္ျဖင့္လုပ္ေသာအရာကို ကုိးကြယ္ေသာ အျပစ္ရွိသမွ်တုိ႔ေၾကာင့္၊ သူတို႔ကိုငါစစ္ေၾကာ၍၊ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္စီရင္မည္။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကိုစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကို သူတို႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတို႔ေရွ႔မွာ သင့္ကိုငါအရွက္မခဲြရမည္အေၾကာင္း သူတို႔ကိုမေၾကာက္ႏွင့္။ ၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဟူေသာ တႏုိင္ငံလံုးတဘက္၌၊ ခိုင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတုိင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကိုယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ၁၉သူတို႔သည္ သင့္ကိုစစ္တိုက္၍ မႏုိင္ရၾက။ သင့္ကုိကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၊ သင္ႏွင့္အတူငါရွိသည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏