ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁-၂ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္ ေမလခိသား ပါရႈရႏွင့္၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္မာေသယသား ေဇဖနိတို႔ကို ေယရမိ တို႔ထံသုိ႔ ေစလႊတ္၍၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ငါတို႔ကုိ စစ္တုိက္သည္ျဖစ္၍၊ သူ႔ကိုငါတို႔ထံမွ ျပန္သြားေစျခင္း ငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူသမွ်အတုိင္း၊ ငါတို႔၌တဖန္ျပဳေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အတြက္ ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းပန္ပါေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၃ေယရမိက၊ သင္တို႔သည္ ေဇဒကိမင္းႀကီးအား ျပန္ေျပာရမည္မွာ၊ ၄ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔၏ၿမိဳ႔ျပင္မွာ တပ္စဲြ၍ ေနေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၊ ခါလဒဲအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို စစ္တိုက္လ်က္၊ သင္တုိ႔စဲြကိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ ငါလြဲေစမည္။ ထုိသူတို႔ကို ၿမိဳ႔ထဲ၌ ငါစည္းေဝးေစမည္။ ၅ငါ့ကုိယ္တိုင္လည္း အလြန္ျပင္းစြာထြက္ေသာ အမ်က္အရွိန္အားႀကီး၍၊ ဆန္႔ေသာလက္၊ သန္စြမ္းေသာလက္ရုံးႏွင့္ သင္တို႔ကိုတိုက္မည္။ ၆ဤၿမိဳ႔၌ေနေသာ လူသတၱဝါတိရစာၦန္တို႔ကုိ ငါသည္ဒဏ္ခတ္၍၊ ျပင္းစြာေသာ ကာလနာျဖင့္္ ေသရၾကလိမ့္မည္။ ၇ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိေနာက္မွနာေဘး၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးႏွင့္ လြတ္၍၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ၿမိဳ႔သားတည္းဟူေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ေဇဒကိမွစ၍ သူ၏ကြၽန္မ်ား၊ သူ၏လူမ်ားတို႔ကုိ၊ ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ အစရွိေသာ ရန္သူမ်ား၊ သတ္ခ်င္ေသာသူမ်ားလက္သုိ႔ ငါအပ္၍၊ ထုိမင္းသည္ သနားျခင္းကရုဏာမရွိ၊ မစံုမက္၊ မႏွေျမာဘဲ၊ ထားႏွင့္ ကြပ္မ်က္လိမ့္မည္ဟု ဆင့္ဆိုေလ၏။

၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ဤလူမ်ဳိးတို႔အား ဆင့္ဆုိရေသာထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ဟူမူကား၊ အသက္ရွင္ရာလမ္း၊ ေသရာလမ္းတို႔ကို သင္တို႔ေရွ႔မွာ ငါဖြင့္ထား၏။ ၉ဤၿမိဳ႔ထဲမွာ ေနေသာသူသည္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ နာျခင္းေဘးျဖင့္ ေသလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ ထြက္၍၊ ၿမိဳ႔ျပင္မွာ တပ္စဲြလ်က္ေနေသာ ခါလဒဲလူတို႔ဘက္သို႔ ဝင္စားေသာသူသည္ အသက္ခ်မ္းသာ၍ လုယူရေသာ ဥစၥာကဲ့သုိ႔ ကိုယ္အသက္ကိုရလိမ့္မည္။ ၁ဝထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤၿမိဳ႔ကိုေက်းဇူးမျပဳ၊ အျပစ္ျပဳျခင္းငွါ ငါသည္မ်က္ႏွာထားသည္ျဖစ္၍၊ ဤၿမိဳ႔ကို ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သို႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ သူသည္ မီးရႈိ႔လိမ့္မည္။

၁၁ယုဒရွင္ဘုရင္အမ်ိဳးကိုရည္မွတ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္ကို နားေထာင္ ၾကေလာ့။ ၁၂အိုဒါဝိဒ္မင္းႀကီးအမ်ိဳး၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မဆိုင္းမလင့္၊ တရား သျဖင့္စီရင္ၾကေလာ့။ လုယူျခင္းခံ ရေသာသူကို ညွဥ္းဆဲေသာသူ၏လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔ျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ေၾကာင့္၊ ငါ့အမ်က္သည္ မီးကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်မသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေလာင္လိမ့္မည္။ ၁၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ အိုခ်ိဳင့္၌ေနေသာသူ၊ အိုလြင္ျပင္၌ရွိေသာေက်ာက္၊ သင့္တဘက္၌ငါေန၏။ သင္တို႔က၊ ငါတို႔ကို အဘယ္သူ စစ္တိုက္ႏိုင္မည္နည္း။ ငါတို႔ေနရာထဲသို႔ အဘယ္သူဝင္ႏိုင္မည္နည္းဟု ဆိုတတ္ေသာ္လည္း၊ ၁၄သင္တို႔အက်င့္ႏွင့္ ထိုက္ေလ်ာက္ေအာင္ အျပစ္ဒဏ္ ကိုငါေပးမည္။ သင္တို႔ေတာကို ငါရႈိ႔ေသာမီးသည္၊ ပတ္လည္၌ ရွိသမွ်ေသာအရာ တို႔ကို ေလာင္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။