ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္သို႔သြား၍ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ သင့္ကိုယ္တိုင္မွစ၍ သင္၏ကြၽန္မ်ားႏွင့္၊ ဤၿမိဳ႔တံခါးတို႔ ျဖင့္ ဝင္ေသာသင္၏လူမ်ားတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တရားသျဖင့္စီရင္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ၾကေလာ့။ လုယူျခင္းခံရေသာသူကို ညွဥ္းဆဲေသာ သူ၏လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ၾကေလာ့။ ဧည့္သည္ ျဖစ္ေသာသူ၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆိုးမတို႔ကို မတရားသျဖင့္မျပဳ၊ မညွဥ္းဆဲၾကႏွင့္။ အျပစ္မရွိေသာသူတို႔ကို ဤအရပ္၌မကြပ္မ်က္ၾကႏွင့္။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ဤပညတ္ ေတာ္အတိုင္း အမွန္ျပဳလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာ ရထားစီး၊ ျမင္းစီးရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ကြၽန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားႏွင့္တကြ၊ ဤနန္းေတာ္တံခါးမ်ားကို ထြက္ဝင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၅သို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔သည္ ဤအမိန္႔ ေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ ဤနန္းေတာ္သည္ လူဆိတ္ညံေသာအရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ငါထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္တိုင္တည္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ယုဒရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္ကို ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ငါ၌ ဂိလဒ္ျပည္အရပ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေလဗႏုန္ေတာင္ထိပ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ငါသည္ သင့္ကို လူမေနေသာၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ ေတာျဖစ္ေစမည္။ ၇သင့္ကိုဖ်က္ဆီး ေစျခင္းငွါ၊ ထားႏွင့္ပုဆိန္ပါေသာသူတို႔ကို ငါျပင္ ဆင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ သင္၌အျမတ္္ဆံုးေသာ အာရဇ္ပင္တုိ႔ကို ခုတ္လွဲ၍ မီးထဲသို႔ ခ်လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၈လူအမ်ိဳ မ်ိဳးတို႔သည္ ဤၿမိဳ႔အနားမွာ ေရွာက္သြားလ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဤၿမိဳ႔ႀကီးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳေတာ္ မူသနည္းဟု၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေမးၾကသည္ရွိေသာ္၊ ၉ဤၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ကိုစြန္႔ပစ္၍၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ဤသို႔ ျပဳေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေျပာၾကလိမ့္မည္။

၁ဝေသေသာသူအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို မျပဳၾကႏွင့္။ အျခားတပါးသို႔ သြားေသာသူအတြက္ ငိုေၾကြးျခင္းကို ျပဳၾကေလာ့။ သူသည္ေနာက္တဖန္ျပန္၍ မလာရ။ မိမိေမြးဘြားရာဌာနကိုမျမင္ရ။ ၁၁ခမည္းေတာ္ ေယာရွိမင္းႀကီးအရာ၌ စိုးစံ၍ ဤျပည္မွထြက္သြားေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိမင္းႀကီး၏သား ရွလႅံဳကိုရည္မွတ္၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုမင္းသည္ ေနာက္တဖန္ ဤျပည္သို႔ျပန္၍မလာရ။ ၁၂ရန္သူတို႔သိမ္းသြားရာ ျပည္၌ပင္ ေသရလိမ့္မည္။ ဤျပည္ကိုေနာက္တဖန္ မျမင္ရ။

၁၃မတရားေသာအမႈအားျဖင့္ မိမိအိမ္ကို၄င္း၊ အဓမၼျပဳ၍ အထက္ခန္းတို႔ကို၄င္း ေဆာက္ေသာသူ၊ အိမ္နီးခ်င္း ကိုအခမေပးဘဲ ေစစား၍၊ အလုပ္လုပ္သည္အတြက္ ဆုမခ်ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၁၄ႀကီးေသာအိမ္၊ က်ယ္ေသာအထက္ခန္းတို႔ကို ငါေဆာက္မည္ဟုဆိုလ်က္၊ ျပတင္းေပါက္ကိုေဖာက္၍၊ အာရဇ္သစ္သားႏွင့္ မိုးၿပီးမွ၊ ဟင္းသျပတားႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္ၿပီတကား။ ၁၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ အာရဇ္သစ္သား၏ ဂုဏ္ကို ကိုးစားေသာေၾကာင့္ စိုးစံရမည္ေလာ။ သင္၏အဘသည္ ဝစြာစားေသာက္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ တရားသျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုသို႔ျပဳ၍ ေကာင္းစားျခင္းရွိ၏။ ၁၆သူသည္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကိုအမႈကို ေစာင့္၍ တရားသျဖင့္စီရင္၏။ ထိုသို႔ျပဳ၍ ေကာင္းစားျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကိုသိေသာအက်ိဳးမဟုတ္ေလာ။ ၁၇သင္၏မ်က္စီႏွင့္ သင္၏ႏွလံုးမူကား၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ အျပစ္မရွိေသာသူကိုသတ္ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းမွတပါး၊ အဘယ္အမႈ ကိုမွ်မမွတ္တတ္။ ၁၈ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိမင္းႀကီး၏သား ေယာရကိမ္ကိုရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုမင္းေသေသာအခါ လူမ်ားတို႔က၊ ၾသငါ့အစ္ကို၊ ၾသငါ့ႏွမဟူ၍ မငိုေၾကြးရၾက။ သူ၏အတြက္ လည္း၊ ၾသသခင္၊ ၾသအရွင္မ၏ဘုန္းဟူ၍ မျမည္တမ္းရၾက။ ၁၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ ဆြဲသြား၍ပစ္ထားသျဖင့္၊ ျမည္းကိုသၿဂႋဳဟ္သကဲ့သို႔ ထိုမင္းကိုသၿဂႋဳဟ္ရလိမ့္မည္။

၂ဝေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚသို႔တက္၍ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ဗာရွန္ျပည္၌ေအာ္ဟစ္ေလာ့။ အာဗရိမ္အရပ္မွ အသံ ကိုလႊင့္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။ ၂၁သင္သည္ ေကာင္းစားေသာအခါ ငါသတိေပး၏။ သင္က၊ ငါနားမေထာင္ဟုျပန္ေျပာ၏။ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေနၿမဲရွိ၏။ ၂၂သင့္ကိုေကြၽးေမြးေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ေလသည္စားလိမ့္မည္။ သင္၏မိတ္ေဆြတို႔ကို ရန္သူတို႔သည္ သိမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္သည္ ကိုယ္ျပဳသမွ်ေသာ ဒုစရိုက္တို႔ေၾကာင္ အမွန္ရွက္ေၾကာက္ ၍စိတ္ပ်က္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၂၃အာရဇ္ပင္တို႔၌ အသိုက္လုပ္တတ္ေသာ ေလဗႏုန္ေတာင္သား၊ သားဘြားျခင္းေဝဒနာ ကိုမိန္းမခံရသကဲ့သို႔၊ သင္သည္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာအခါ၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ သနားဘြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ တကား။

၂၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာယကိမ္မင္းႀကီး၏သား ေခါနိသည္ ငါ့လက္်ာ လက္၌ပါေသာ တံဆိပ္လက္စြပ္မွန္ေသာ္လည္း၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း သင့္ကိုငါပယ္ပစ္မည္။ ၂၅သင့္အသက္ ကို သတ္ခ်င္ေသာသူ၊ သင္အလြန္ေၾကာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းမွစ၍ ခါလဒဲ လူတို႔လက္သို႔ ငါအပ္မည္။ ၂၆သင့္ကို၄င္း၊ သင့္ကိုဘြားျမင္ေသာ သင္၏အမိကို၄င္း၊ ေမြးဘြားရာဌာနမဟုတ္ေသာ ျပည္သို႔ ငါႏွင္ထုတ္သျဖင့္၊ ထိုျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ျပန္လိုေသာျပည္သို႔ ေနာက္တဖန္ျပန္၍ မလာရၾက။ ၂၈ဤမင္းသားေခါနိသည္ ရိုေသဘြယ္မဟုတ္၊ က်ိဳးပဲ့ေသာရုပ္တုျဖစ္သေလာ။ အဘယ္သူမွ်မႏွစ္သက္ ေသာ တန္ဆာျဖစ္သေလာ။ သူႏွင့္တကြ သူ၏သားေျမးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္၍၊ သူတို႔မသိဘူးေသာျပည္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ပစ္ရသနည္း။ ၂၉အိုေျမႀကီး၊ ေျမႀကီး၊ ေျမႀကီး၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၃ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤမင္းကို သားမရွိေသာသူဟူ၍၄င္း၊ တသက္လံုးမေကာင္းစားေသာသူ ဟူ၍၄င္း ေရးမွတ္ ေလာ့။ သူ၏သားေျမးတစံုတေယာက္မွ် ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ရေသာအခြင့္ႏွင့္၊ ယုဒျပည္ကို စိုးစံရေသာအခြင့္မရွိရ။