ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ထံမွာက်က္စားေသာ သိုးတို႔ကိုဖ်က္ဆီး၍၊ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပား ေစေသာ သိုးထိန္းတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ၂ထိုေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတို႔ကို ေကြၽးေမြးရေသာ သိုးထိန္းတို႔အမႈမွာ သင္တို႔သည္ ငါ၏သိုးစုကိုမၾကည့္ရႈ႔၊ မျပဳစု၊ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားေစ၍ ႏွင္ထုတ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔ျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို သင္တို႔အေပၚမွာ ငါသက္ေရာက္ ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏သိုးစုကို ငါႏွင္ထုတ္ေသာျပည္ရွိသမွ် တို႔၌ က်န္ၾကြင္းေသာသိုးတို႔ကို ငါစုေဝး၍၊ ေနရင္းသိုးၿခံသို႔တဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ သူတို႔သည္လည္း၊ သားဘြား၍ မ်ားျပားၾကလိမ့္မည္။ ၄သူတို႔ကို ေကြၽးေမြးေသာသိုးထိန္းတို႔ကို သူတို႔အေပၚမွာ ငါခန္႔ထားသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေနာက္တဖန္ ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိရၾက။ ဆံုးမျခင္းကိုလည္း မခံရၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သန္႔ရွင္းေသာအညြန္႔ကို ဒါဝိဒ္အဘို႔ ငါေပါက္ေစသည္အတိုင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ ရွင္ဘုရင္တဦးသည္စိုးစံ၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားသျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ရာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၆ထိုမင္းလက္ထက္၌ ယုဒျပည္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ ဣသေရလျပည္လည္း ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနရလိမ့္မည္။ ထိုမင္းသည္ ေယေဟာဝါေဇဒႏုဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိလိမ့္သတည္း။ ၇သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေသာ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ ဟူ၍ မက်ိန္ဆိုဘဲ၊ ၈ဣသေရလအမ်ိဳးသား အစဥ္အဆက္တို႔ကို ေျမာက္ျပည္မွစ၍ ႏွင္ထုတ္ဘူးေသာျပည္ ရွိသမွ် တို႔မွ ပို႔ေဆာင္ေသာ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဟူ၍ က်ိန္ဆိုရေသာကာလသည္ ေနာက္တဖန္ ေရာက္လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ေနရင္ျပည္၌ တဖန္ေနရၾကလိမ့္မည္။

၉ပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားေၾကာင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ စကားေတာ္ေၾကာင့္၄င္း ငါ့စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိ၏။ ငါ့အရိုးရွိသမွ်တို႔သည္ လႈပ္ရွားၾက၏။ ယစ္မူးေသာသူႏွင့္ စပ်စ္ရည္ႏိုင္ေသာသူကဲ့သို႔ ငါျဖစ္၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူတို႔သည္ တျပည္လံုး၌ အႏွံ႔အျပားရွိၾက၏။ ထိုသူတို႔ေၾကာင့္ တျပည္လံုးျမည္တမ္းရ၏။ ေတာ၌က်က္စားရာအရပ္တို႔သည္ ေသြ႔ေျခာက္ၾက၏။ ျပည္သားမ်ား လိုက္ေသာလမ္းသည္ မေျဖာင့္၊ သူတို႔အစြမ္းသတၱိသည္ တရားဘက္၌မေနတတ္။ ၁၁ပေရာဖက္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဘုရားကို မရိုမေသျပဳၾကၿပီ။ ငါ့အိမ္၌ပင္ သူတို႔ျပဳေသာအဓမၼအမႈကို ငါေတြ႔ၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ သူတို႔သြားေသာလမ္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌ ေခ်ာတတ္ေသာလမ္းကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ တြန္းတိုးျခင္းကို ခံရ၍လဲၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ဆံုးမျခင္းကိုခံရေသာ ကာလ၌ သူတို႔အေပၚမွာ ေဘးဥပါဒ္ကို သင့္ေရာက္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ရွမာရိျပည္သား ပေရာဖက္တို႔၌လည္း၊ မိုက္ေသာသေဘာကို ငါျမင္ၿပီ။ သူတို႔သည္ ဗာလဘုရားကိုမွီဝဲ၍ ပေရာဖက္ျပဳသျဖင့္၊ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ကို မွားယြင္းေစၾကၿပီ။ ၁၄ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားပေရာဖက္တို႔၌လည္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ သေဘာကိုငါျမင္ၿပီ။ သူတို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲလ်က္၊ မုသာကိုလည္းသံုးလ်က္၊ အဓမၼျပဳေသာသူတို႔ကုိ အားေပးတတ္ သျဖင့္၊ အဘယ္သူမွ် မိမိျပဳေသာ အဓမၼအမႈကုိမစြန္႔။ ထုိသူရွိသမွ်တို႔သည္ ငါ၌ေသာဒံုၿမိဳ႔သားတို႔ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား တုိ႔သည္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔သားကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ထုိေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္တို႔အမႈ၌ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔ကုိ ေဒါနႏွင့္ ငါေကြၽးမည္။ ေဆးခါးကိုလည္း ေသာက္ေစမည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားပေရာဖက္တို႔သည္ မူလအျမစ္ျဖစ္၍၊ အဓမၼအမႈသည္ တျပည္လံုးကုိ ႏွံ႔ျပားေလၿပီ။

၁၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပေရာဖက္ျပဳ၍ သင္တုိ႔အားေဟာတတ္ ေသာဆရာတို႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ သင္တို႔အား အခ်ည္းႏွီးေဟာတတ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္သို႔မလုိက္၊ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ ရူပါရုံကိုျမင္သည္အတိုင္း ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထိမဲ့ျမင္ျပဳ ေသာသူတို႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ေဟာတတ္ၾက၏။ မိမိတို႔ စိတ္ႏွလံုးခုိင္မာျခင္းသေဘာသို႔ လုိက္ေသာသူတို႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ မေတြ႔ရၾကဟု ေဟာတတ္ၾက၏။ ၁၈ထုိသူတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ တုိင္ပင္ဘက္ျပဳသနည္း။ အဘယ္သူသည္ အမႈေတာ္ကို ၾကားျမင္သနည္း။ အဘယ္သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္၍ ၾကားသနည္း။ ၁၉ထာဝရဘုရား၏ ေလေဘြေတာ္သည္ ပူေသာအရွိန္ႏွင့္ ထြက္၏။ ျပင္းစြာေသာေလေဘြျဖစ္၍၊ မတရားေသာသူတုိ႔ ေခါင္းေပၚမွာ ျပင္းစြာတိုက္လိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ လက္စသတ္၍၊ အၾကံအစည္ေတာ္ကို ျပည့္စံုေစေတာ္ မမူမွီ အမ်က္ေတာ္မၿငိမ္းရ။ ေနာက္ကာလ၌ သင္တုိ႔သည္ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ငါမေစလႊတ္ဘဲ ထုိပေရာဖက္တို႔သည္ ေျပးၾကၿပီ။ ငါမမွာထားဘဲ သူတို႔သည္ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ ေဟာေျပာၾကၿပီ။ ၂၂ထုိသူတို႔သည္ ငါႏွင့္ တိုင္ပင္ဘက္ျပဳလွ်င္၊ ငါ့စကားကုိ ငါ၏လူမ်ဳိးအား ဆင့္ဆို၍၊ ငါ၏လူမ်ဳိးကို မတရားေသာ လမ္းမွ၄င္း၊ မေကာင္းေသာအက်င့္ဓေလ့မွ၄င္း လဲြသြားေစၾကၿပီ။

၂၃ငါသည္ နီးေသာအရပ္၌သာ ဘုရားျဖစ္သေလာ့။ ေဝးေသာအရပ္၌လည္း ဘုရားျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ ဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ၂၄ငါမျမင္ေစျခင္းငွါ အဘယ္သူသည္ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ ပုန္းေရွာင္း၍ေနႏုိင္ သနည္းဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ငါသည္ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ႏွံ႔ျပားသည္ မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရား ေမးေတာ္မူ၏။ ၂၅ငါသည္ အိပ္မက္ျမင္ၿပီ။ အိပ္မက္ျမင္ၿပီဟု၊ ငါ့နာမကို အမွီျပဳ၍၊ မုသာျဖင့္ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္ တုိ႔၏ စကားကုိ ငါၾကားၿပီ။ ၂၆ထုိပေရာဖက္တို႔သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ဤသုိ႔ၾကံစည္ၾကလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔သည္ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာတတ္ ၾက၏။ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး လွည့္စားသည္အတိုင္း ေဟာေျပာတတိၾက၏။ ၂၇ဘိုးေဘးတို႔သည္ ဗာလေၾကာင့္ ငါနာမကို ေမ့ေလ်ာ့သကဲ့သုိ႔ သူတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ေျပာတတ္ေသာ အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ ငါ၏လူမ်ဳိးသည္ ငါ့နာမကို ေမ့ေလ်ာ့ ေစမည္ဟု အၾကံရွိၾကသည္တကား။ ၂၈အိပ္မက္ျမင္ေသာ ပေရာဖက္တို႔သည္ အိပ္မက္စကားကုိ ေျပာပါေလေစ။ ငါ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခံရေသာ သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို မွန္ကန္စြာေဟာေျပာပါေလေစ။ အဖ်င္းသည္ စပါးႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆုိင္သနည္းဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ငါ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မီးကဲ့သို႔၄င္း၊ ေက်ာက္ကို ထုေခ်ေသာ သံတူကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ၃ဝသို႔ျဖစ္၍၊ ငါ့စကားေတာ္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းတေယာက္မွတေယာက္ ခိုးေသာပေရာဖက္တို႔ကို ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၁မိမိတို႔အလိုအေလ်ာက္ေဟာေျပာလ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ဆိုေသာပေရာဖက္ တုိ႔ကို ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂မွားေသာအိပ္မက္ ကို ေဟာေျပာ၍၊ မုသာစကား အခ်ည္းႏွီးစကားအားျဖင့္ ငါ၏လူမ်ဳိးကုိ မွားယြင္းေစေသာ ပေရာဖက္တို႔ကုိ ငါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမည္။ သူတုိ႔ကုိ ငါမေစလႊတ္၊ မမွာထားေသာေၾကာင့္ ဤလူမ်ဳိးသည္ ေက်းဇူးမရွိဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၃ဤလူမ်ဳိးတြင္ ဆင္းရဲသားျဖစ္ေစ၊ ပေရာဖက္ျဖစ္ေစ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ေစ၊ တစံုတေယာက္က၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အဘယ္သို႔နည္းဟု သင့္ကုိေမးလွ်င္၊ ျပန္ေျပာရမည္မွာ၊ သင္တုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ သင္တုိ႔ကို ငါစြန္႔ပစ္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၄ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ ပေရာဖက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားကုိ၄င္း၊ ထုိသူ၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကုိ၄င္း၊ ငါသည္ ဒဏ္ေပးမည္။ ၃၅သင္တုိ႔က၊ ထာဝရဘုရား အဘယ္သုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ္မူသနည္းဟူ၍၄င္း၊ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူသနည္းဟူ၍၄င္း၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ေမးျမန္းရမည္။ ၃၆ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ဟူ၍ ေနာက္တဖန္ မဆိုရ။ လူတိုင္းမိမိစကားမွတပါး အျခားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မရွိရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ငါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဖ်က္ၾကၿပီ။ ၃၇ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား အဘယ္သုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ္မူသနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသနည္းဟု ပေရာဖက္ကို ေမးေလာ့။ ၃၈သင္တုိ႔က၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟု ဆိုၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ မဆိုရမည္အေၾကာင္း ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိသည္ဟူေသာစကားကို သံုးၾကေသာေၾကာင့္၊ ၃၉ငါသည္ သင္တို႔ကို၄င္း၊ သင္တုိ႔ႏွင့္ ဘုိးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာ ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ ငါ့ထံမွ အကုန္အစင္က်ဳံး၍ ပစ္လုိက္မည္။ ၄ဝအစဥ္အျမဲမေမ့ ေလ်ာ့ႏုိင္ေသာ ထာဝရကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္ အရွက္ကဲြျခင္းကုိ သင္တို႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေစမည္။