ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ထာဝရဘုရားျပေတာ္မူေသာ ရူပါရံုဟူမူကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္ သား ေယေခါနိမင္းအစရွိေသာ ယုဒမႉးမတ္မ်ား၊ လက္သမားမ်ား၊ ပန္းပဲသမားမ်ားတို႔ကုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ေရွ႔၌ ထားေသာ သေဘၤာသဖန္းသီး ေတာင္းႏွစ္လံုးသည္ ထင္ရွားေလ၏။ ၂ေတာင္းတလံုး၌ကား၊ အဦးမွည့္ေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သုိ႔ အလြန္ေကာင္းေသာ သေဘၤာသဖန္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ တလံုး၌ကား၊ မစားႏုိင္ေအာင္ အလြန္ညံံ့ေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးႏွင့္ ျပည့္လ်က္ ရွိ၏။ ၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေယရမိ၊ သင္သည္အဘယ္အရာကို ျမင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သေဘၤာသဖန္းသီးကိုျမင္ပါ၏။ ေကာင္းေသာသေဘၤာသဖန္းသီးသည္ အလြန္ေကာင္းပါ၏။ ညံ့ေသာသေဘၤာသဖန္း သီးသည္ မစားႏုိင္ေအာင္ အလြန္ညံ့ပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။

၄တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသုိ႔ေရာက္လာ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၅ဤအရပ္မွ ခါလဒဲျပည္သုိ႔ ငါေစလႊတ္၍ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ဤေကာင္းေသာသေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ငါဝန္ခံမည္။ ၆သူတို႔၌ ေက်းဇူး ျပဳမည္ဟု ငါၾကံစည္၍၊ ဤျပည္သုိ႔ တဖန္ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ ေနာက္တဖန္ မၿဖိဳမဖ်က္ဘဲ တည္ေဆာက္မည္။ မႏႈတ္မပယ္ဘဲ စိုက္ထားမည္။ ၇ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ သူတို႔သိႏုိင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ငါေပးမည္။ သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၍၊ ငါသည္လည္းသူတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ ၈မစားႏုိင္ေအာင္ အလြန္ည့ံေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သုိ႔၊ ငါသည္ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမွစ၍၊မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ ဤျပည္၌က်န္ၾကြင္းေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ေနေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ကုိျဖစ္ေစမည္။ ၉သူတို႔သည္ ငါႏွင္ရာအရပ္ရပ္တို႔၌ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ပံုခုိင္းျခင္း၊ ဆဲေရးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္းတို႔ကုိ ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ ေျမေပၚမွာ တိုင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔၌ ေႏွာက္ရွက္ ညွဥ္းဆဲျခင္းသုိ႔ သူတို႔ကုိအပ္လုိက္မည္။ ၁ဝသူတို႔ႏွင့္ သူတို႔၏ ဘုိးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာျပည္မွ၊ သူတို႔ကုိ မပယ္ရွင္းမွီတိုင္ေအာင္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးကုိ သူတုိ႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။