ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၅)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိမင္းႀကီးသား ေယာယကိမ္နန္းစံ စတုတၳႏွစ္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ နန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ ယုဒျပည္သားအေပါင္းတို႔ကုိ ရည္မွတ္၍၊ ေယရမိသုိ႔ ေရာက္လာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ၊ ၂ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔အား၊ ေယရမိဆင့္ဆို ေဟာေျပာရ သည္ကား၊ ၃ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမုန္သား ေယာရွိနန္းစံဆယ္သံုးႏွစ္မွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္သံုး ႏွစ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာသည္အတိုင္း၊ ငါသည္ ေစာေစာထ၍ အမိန္႔ေတာ္ကုိအထပ္ထပ္ဆင့္ဆုိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္နားမေထာင္ဘဲေနၾက၏။ ၄ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ေစာေစာထ၍ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္ အေပါင္းတို႔ကုိ၊ သင္တုိ႔ရွိရာသို႔ အထပ္ထပ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ အမိန္႔ေတာ္ကို ၾကားျခင္းငွါ နားကိုမလွည့္ဘဲေနၾက၏။ ၅ထုိပေရာဖက္တုိ႔က၊ သင္တုိ႔အသီးအသီးလုိက္ေသာ လမ္းဆိုးႏွင့္ အက်င္ဆုိးမ်ားကို ပယ္ရွား၍၊ သင္တုိ႔ႏွင့္ ဘုိးေဘးတို႔အား ထာဝရဘုရားသည္ အျမဲေပးေတာ္မူေသာ ျပည္၌ေနၾကေလာ့။ ၆အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သို႔ လုိက္၍ ဝတ္မျပဳ၊ မကိုးကြယ္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္လက္ႏွင့္ လုပ္ေသာအရာမ်ားအားျဖင့္၊ ငါ၏ အမ်က္ကုိမထြက္ေစၾကႏွင့္။ ငါသည္လည္း၊ သင္တုိ႔ကုိမညွဥ္းဆဲဟု ဆင့္ဆိုၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိသုိ႔ဆင့္ဆုိၾကေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္၌အက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ကုိယ္လက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္၊ ငါ၏အမ်က္ကုိထြက္ေစေသာ အခြင့္ရွိမည္အေၾကာင္း ငါ့စကား ကုိ နားမေထာင္ဘဲေနၾကၿပီ။ ၈ထုိေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ၉ဤျပည္ႏွင့္ ျပည္သားမ်ားကုိ၄င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရွိေသာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကုိ၄င္း၊ စစ္တုိက္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ၏ကြၽန္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုုုခဒ္ေနဇာအစရွိေသာ ေျမာက္ျပည္သား အမ်ဳိးမ်ဳိး အေပါင္းတို႔ကို ငါမွာလိုက္၍ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ ဤျပည္သားတို႔ကို အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ ကဲ့ရဲ႔သံကို ၾကားရာ၊ အစဥ္အျမဲလူဆိတ္ညံရာျဖစ္ေစမည္။ ၁ဝဤသူတုိ႔တြင္ ဝမ္းေျမာက္ေသာအသံ၊ ရႊင္လန္းေသာအသံ၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သား၏ အသံ၊ သတို႔သမီး၏အသံ၊ ႀကိတ္ဆံုသံႏွင့္ မီးခြက္အလင္းကို ငါကြယ္ေပ်ာက္ေစမည္။ ၁၁ဤျပည္တေရွာက္လံုးသည္ လူဆိတ္ညံရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤလူမ်ဳိးတို႔သည္ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ ပတ္လံုးဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အႏွစ္ခုနစ္ ဆယ္ေစ့ေသာအခါ၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ႏုိင္ငံတည္းဟူေသာ ခါလဒဲတုိင္းႏုိင္ငံ၏ အျပစ္ေၾကာင့္၊ ငါသည္ သူတို႔ကုိ ဒဏ္ေပး၍၊ ထုိႏုိင္ငံကုိအစဥ္အျမဲ လူဆိတ္ညံရာအရပ္ျဖစ္ေစမည္။ ၁၃ငါၿခိမ္းေသာစကားမ်ားတည္းဟူေသာ ေယရမိသည္ ခပ္သိမ္းေသာ တိုင္းႏုိင္ငံတို႔တဘက္၌ ေဟာေျပာ၍၊ ဤစာ၌ေရးထားေသာ စကားရွိသမွ်တို႔ကုိ ခါလဒဲတုိင္းႏုိင္ငံအေပၚမွာ ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ ၁၄မ်ားစြာေသာလူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ႀကီးေသာရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ခါလဒဲျပည္သားတို႔ကုိ ေစစားၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔က်င့္ေသာအက်င့္၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈႏွင့္ အေလ်ာက္၊ အက်ဳိးအျပစ္ကို ငါဆပ္ေပးမည္။

၁၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အမ်က္ေတာ္စပ်စ္ရည္ဖလားကုိ ငါ့လက္မွ ခံယူေလာ့။ ငါသည္ သင့္ကိုေစလႊတ္ေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကို ေသာက္ေစေလာ့။ ၁၆သူတို႔အလယ္သို႔ ငါေစလႊတ္ေသာ ထားေၾကာင့္ သူတို႔သည္ေသာက္၍ ယဇ္မူးတိမ္းယိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ၁၇ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္မွ ထုိဖလားကိုခံယူ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကို ေသာက္ေစ၏။ ၁၈ထုိလူမ်ဳိးမ်ားဟူမူကား၊ ယေန႔ရွိသည္အတုိင္း လူဆိတ္ညံရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ ကဲ့ရဲ႔သံကိုၾကားရာ၊ က်ိန္ဆဲရာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေသာက္ရေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ၊ ယုဒျပည္သား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္မ်ား၊ မွဴးမတ္မ်ား၊ ၁၉အဲဂုတၱဳျပည္ကို အစိုးရေသာ ဖါေရာဘုရင္ အစရွိေသာ သူ၏ကြၽန္၊ မွဴးမတ္၊ ျပည္သူျပည္သား၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ တပါးအမ်ဳိးသားရွိသမွ်၊ ၂ဝဥဇမင္းအေပါင္း၊ ဖိလိတၱိမင္းအေပါင္း၊ အာရွေကလုန္ျပည္သား၊ ဂါဇျပည္သား၊ ဧၾကဳန္ျပည္သား၊ က်န္ၾကြင္းေသာ အာဇုတ္ျပည္သား၊ ၂၁ဧဒုံျပည္သား၊ ေမာဘျပည္သား၊ အမၼဳန္ျပည္သား၊ ၂၂တုရုမင္းအေပါင္း၊ ဇိဒုန္မင္းအေပါင္း၊ ပင္လယ္တဘက္၌ အစိုးရေသာ မင္းအမ်ား၊ ၂၃ေဒဓန္ျပည္သား၊ ေတမျပည္သား၊ ဗုဇျပည္သား၊ ပါးမုန္းကုိ ရိတ္တတ္ေသာ ျပည္သားရွိသမွ်၊ ၂၄အာရပ္မင္းအေပါင္း၊ ေတာ၌ေန၍ အမ်ဳိးမစစ္ေသာ လူမ်ားကုိအစိုးရေသာ မင္းအေပါင္း၊ ၂၅ဇိမရိမင္း အေပါင္း၊ ဧလံမင္းအေပါင္း၊ ေမဒိမင္းအေပါင္း၊ ၂၆တပါးႏွင့္ တပါးနီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေဝးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္ျပည္မင္းရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ရွိသမွ်ေသာ ေလာကီႏုိင္ငံအေပါင္း ပါၾကသတည္း။ ေနာက္ဆံုး၌ေရွရွက္ရွင္ဘုရင္ေသာက္ရမည္။ ၂၇သင္တုိ႔အလယ္သုိ႔ ငါေစလႊတ္ေသာ ထားေၾကာင့္ ေသာက္၍ယဇ္မူးၾက။ ေအာ့အန္ၾက၊ လဲၾက၊ ေနာက္တဖန္ မထၾကႏွင့္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သူတို႔အားဆင့္ဆိုေလာ့။ ၂၈သူတို႔သည္ ေသာက္ျခင္းငွါ၊ ထုိဖလားကို သင္၏လက္မွမခံ၊ ျငင္းပယ္လွ်င္လည္း၊ စင္စစ္ ေသာက္ရၾကမည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သင္တို႔အားျပန္ေျပာေလာ့။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ၏နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ၿမိဳ႔ကုိ ငါသည္အျပစ္ေပးစျပဳလွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ဒဏ္အလွ်င္းမခံဘဲ ေနရၾကမည္ေလာ။ ဒဏ္မခံဘဲမေနရၾက။ ငါသည္ေျမႀကီးသား ရွိသမွ်တုိ႔အဘို႔ ထားကုိမွာလုိက္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃ဝထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ပေရာဖက္ျပဳလ်က္ သူတုိ႔အား ေဟာေျပာရေသာ စကားမ်ားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမင့္ေသာအရပ္က ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဘံုဗိမာန္ေတာ္အသံကို လႊင့္ေတာ္မူမည္။ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ဌာနတဘက္၌ ျပင္းစြာေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူမည္။ စပ်စ္သီးကုိနင္းနယ္ေသာ သူမ်ားေအာ္ဟစ္သကဲ့သို႔၊ ေျမႀကီးသားမ်ားတဘက္၌ ေအာ္ဟစ္ေတာ္မူမည္။ ၃၁ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ အသံႏွံ႔ျပားလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားသည္  လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ တရားေတြ႔စရာ အေၾကာင္းရွိ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔ကို အမႈလုပ္ေတာ္မူမည္။ ဆိုးေသာသူတို႔ကို ထားႏွင့္ ကြပ္မ်က္ေစျခင္းငွါ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၂ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဘးသည္တျပည္မွတျပည္သို႔ ကူးသြား လိမ့္မည္။ ေျမႀကီးအစြန္းအနားတို႔မွ ျပင္းစြာေသာ ေလေဘြသည္ ထလိမ့္မည္။ ၃၃ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ကြပ္မ်က္ ေတာ္မူျခင္းကုိ ရေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီးတဘက္မွ တဘက္တုိင္ေအာင္ ႏွံ႔ျပားၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ကုိမျမည္တမ္းရ။ မစုမပံုရ။ မသၿဂႋဳဟ္ရ။ ေျမေပၚမွာ မစင္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၄အိုသုိးထိန္းတို႔၊ ငိုေၾကြးေအာ္ဟစ္ၾကေလာ့။ အိုသိုးႀကီးသုိးျမတ္တို႔ ျပာ၌လူးလည္းလ်က္ေနၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုသတ္ရေသာ အခိ်န္ေရာက္ေလၿပီ။ အရပ္ရပ္သို႔ ငါေမာင္းသျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ အဘိုးထုိက္ေသာ ဘန္ဆာက်သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၃၅သိုးထိန္းတို႔သည္ ေျပးစရာလမ္းမရွိ။ သိုးႀကီးသိုးျမတ္တို႔သည္ လြတ္ရာလမ္းကုိရွာ၍ မေတြ႔ရၾက။ ၃၆သိုးထိန္းမ်ားငိုေၾကြးသံႏွင့္ သိုးႀကီးသိုးျမတ္မ်ားျမည္သံကုိ ၾကားရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔က်က္စားရာအရပ္ကုိ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏။ ၃၇ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရာအရပ္ တို႔သည္လည္း ပယ္ရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံရၾက၏။ ၃၈ျခေသ့ၤဘာသာ ဓေလ့၊ ေနေတာ္မူရာျခံဳကုိ စြန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ညွဥ္းဆဲေသာသူ၏ ျပင္းထန္းျခင္း၊ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ျခင္းအားျဖင့္၊ သူတို႔ျပည္သည္ လူဆိတ္ညံရာအရပ္ျဖစ္ရ၏။