ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေယာယကိမ္နန္းထုိင္စက၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္လာ၍၊ ၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ကိုးကြယ္အ့ံေသာငွါ၊ ေရာက္လာေသာ ယုဒၿမိဳ႔သူရြာသား အေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆုိေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္ သင္၌မွာထားသမွ်ေသာ စကားတို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္ တံတိုင္းထဲမွာ ရပ္လ်က္၊ သူတို႔အားျပန္ေျပာေလာ့။ တခြန္းကုိမွ် မထိမ္မဝွက္ႏွင့္။ ၃သူတုိ႔သည္ နားေထာင္၍၊ အသီးအသီး မိမိတို႔အဓမၼလမ္းမွ လႊဲေရွာင္ေကာင္း လႊဲေရွာင္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သူတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးမည္ဟု ႀကံစည္ျခင္းကို ေနာင္တရမည္။ ၄သို႔ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ သင္တုိ႔၌ ငါထားေသာ ပညတ္တရားလမ္းသို႔ မလုိက္၊ ၅ငါသည္ ေစာေစာထ၍ သင္တုိ႔ရွိရာသို႔ အထပ္ထပ္ေစလြတ္ေသာ ငါ၏ကြၽန္ပေရာဖက္တို႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲေနသကဲ့သုိ႔၊ ယခုလည္း နားမေထာင္ဘဲ ေနလွ်င္၊ ၆ဤအိမ္ကို ရွိေလာရြာကဲ့သို႔ ငါျဖစ္ေစမည္။ ဤၿမိဳ႔ကိုလည္း၊ ေျမေပၚမွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး က်ိန္ဆဲေသာၿမိဳ႔ ျဖစ္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ထုိစကားကို ဗိမာန္ေတာ္၌ ေယရမိေဟာေျပာသည္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ ပေရာဖက္မ်ား လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ၾကားၾက၏။ ၈လူမ်ားအေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆုိေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ သမွ်ေသာ စကားေတာ္ကို အကုန္အစင္ေဟာေျပာၿပီးမွ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေယရမိကုိ ဘမ္းဆီး၍၊ သင္သည္အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၉ဤအိမ္ေတာ္သည္ ရွိေလာရြာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤၿမိဳ႔သည္ လူမရွိ၊ ဆိတ္ညံရာအရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟာသနည္းဟု ေျပာဆုိလ်က္၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ ေယရမိတဘက္၌ စုေဝးၾက၏။ ၁ဝယုဒမႉးမတ္တို႔သည္ ထုိအမႈကုိ ၾကားသိေသာအခါ၊ နန္းေတာ္မွ ဗိမာန္ေတာ္သို႔လာ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးသစ္အတြင္း၌ ထုိင္ၾက၏။ ၁၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တို႔က၊ ဤသူသည္ အေသခံထုိက္ေပ၏။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္နားႏွင့္ ၾကားသည္အတုိင္း၊ ဤၿမိဳ႔ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာပါၿပီတကားဟု မွဴးမတ္ အစရွိေသာလူမ်ား အေပါင္းတို႔အား ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၂ေယရမိကလည္း၊ သင္တို႔ၾကားသမွ်အတုိင္း၊ ဤအိမ္ေတာ္ႏွင့္ ဤၿမိဳ႔ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၃ယခုမွာ သင္တို႔၏ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဘးဥပဒ္ေရာက္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တဖန္ေနာင္တရေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄ငါမူကား၊ သင္တို႔လက္၌ ရွိပါ၏။ သင္တုိ႔စိတ္၌ ေျဖာင္မတ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ ဟု ထင္သည္အတိုင္း၊ ငါ့ကုိယ္ျပဳၾကေလာ့။ ၁၅သို႔ရာတြင္၊ ငါ့ကိုသတ္လွ်င္ အျပစ္မရွိေသာ အေသြးကို သင္တို႔သည္ ကုိယ္အေပၚသို႔၄င္း၊ ဤၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔သားတို႔အေပၚသို႔၄င္း စင္စစ္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ဟု ဧကန္အမွန္သိမွတ္ၾကေလာ့။ ဤစကားအလံုးတို႔ကုိ သင္တို႔အားၾကား ေျပာမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကုိစင္စစ္ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟု  မွဴးမတ္အစ ရွိေသာ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အား ေျပာဆုိေလ၏။ ၁၆ထုိအခါ မွဴးမတ္အစရွိေသာ လူမ်ားအေပါင္းတို႔က၊ ဤသူသည္ အေသခံထုိက္သည္မဟုတ္။ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍၊ ငါတို႔အား ေဟာေျပာေလၿပီဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္  ပေရာဖက္တို႔အား ေျပာဆုိၾက၏။ ၁ရျပည္သားအသက္ႀကီးသူ အခ်ဳိ႔ကလည္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိလက္ထက္၊ ေမာရရွရြာသြား မိကၡာသည္ ပေရာဖက္ျပဳလ်က္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဇိအုန္ေတာင္သည္ လယ္ကဲ့သုိ႔ ထြန္ျခင္းကိုခံရ လိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္လည္း၊ ေျမပံုမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ဗိမာန္ေတာ္ေတာင္သည္လည္း၊ ေတာေတာင္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုဒျပည္သားအေပါင္းတို႔အား ေဟာေျပာ၏။ ၁၉ထုိအခါ ယုဒျပည္သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိသည္ ထုိပေရာဖက္ကုိသတ္သေလာ။ ထုိမင္းသည္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံသည္ မဟုတ္ေလာ။ ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္းပန္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔၌ ေဘးဥပဒ္ကို ေရာက္ေစ မည္ဟု ၿခိမ္းေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တဖန္ ေနာင္တရေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔မူကား၊ ကိုယ္အက်ဳိးကုိ ဖ်က္စီးျခင္းငွါ ျပဳၾကသည္တကားဟု စည္းေဝးေသာသူအေပါင္းတို႔အား ေျပာဆုိၾက၏။

၂ဝကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔ေန၊ ေရွမာယ၏သား ဥရိယသည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍၊ ထုိၿမိဳ႔ႏွင့္ ထုိျပည္တဘက္၌ ပေရာဖက္ျပဳ၍၊ ေယရမိေဟာေျပာေသာ စကားႏွင့္ တညီတည္းေဟာေျပာ၏။ ၂၁ေယာယကိမ္မင္းႀကီးႏွင့္ မင္းမ်ား၊ မႉးမတ္မ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ထိုပေရာဖက္၏ စကားကုိ ၾကားေသာအခါ၊ သူ႔ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ မင္းႀကီးသည္ ရွာၾကံ၏။ ထုိသိတင္းကို ၾကားလွ်င္၊ ဥရိယသည္ ေၾကာက္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ ေျပးသြားေလ၏။ ၂၂ေယာယကိမ္မင္းႀကီးသည္ အာခေဗာ္သား ဧလနာသန္ႏွင့္ တကြ လူအခ်ဳိ႔တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္ သို႔ ေစလႊတ္၍၊ ၂၃ထုိသူတုိ႔သည္ ဥရိယကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေယာယကိမ္မင္းထံသို႔ ပုိ႔ေဆာင္သျဖင့္၊ မင္းႀကီးသည္ ဥရိယကုိ ထားႏွင့္သတ္၍၊ အေသေကာင္ကုိ ဆင္းရဲသားတို႔၏ သခ်ဳႋင္း၌ ပစ္ထားေလ၏။ ၂၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ရွာဖန္သားအဟိကံသည္ ေယရမိကုိ မစေသာေၾကာင့္၊ အေသခံေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔လက္သို႔မအပ္ရ။