ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေဇဒကိမင္း နန္းထိုင္စက၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိ သို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ႀကိဳးႏွင့္ထမ္းဘိုးမ်ားကို လုပ္၍၊ သင္၏လည္ ပင္း၌တပ္ေလာ။ ၃ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိထံ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာေသာ သံတမန္တို႔တြင္၊ ထုိႀကိဳးႏွင့္ ထမ္းဘိုးတို႔ကို ဧဒံုမင္း၊ ေမာဘမင္း၊ အမၼဳန္မင္း၊ တုရုမင္း၊ ဇိဒုန္မင္းသို႔ ေပးလုိက္ေလာ့။ ၄ထုိသံတမန္တို႔အားလည္း၊ သင္တို႔သည္ သင္တို႔အရွင္မ်ားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၅ငါသည္ မဟာတန္ခုိးႏွင့္ လက္ရုံးကို ဆန္႔လ်က္၊ ေျမႀကီးကို၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိွေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔ကို၄င္း ဖန္ဆင္းသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ေပးလုိေသာသူတို႔အား ေပး၏။ ၆ယခုမွာ ဤ ျပည္ရွိသမွ်တို႔ကုိ ငါကြၽန္ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာလက္သို႔ ငါအပ္ေပးၿပီ။ သူေစစားဘုိ႔ရာ ေတာတိရစာၦန္မ်ား ကုိလည္း ငါေပးၿပီ။ ၇သူ၏ ႏုိင္ငံဆံုးခ်ိန္မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္၊ ဤျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ သူ၏အမႈႏွင့္ သူ၏ သားေျမးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္မွ၊ မ်ားစြာေသာ လူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔သည္ သူ႔ကို ေစစားၾကလိမ့္မည္။ ၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ၏ အေစခံကို မခံ၊ သူ၏ထမ္းဘုိးကို မထမ္းလုိေသာ တိုင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်ကို သူ၏လက္၌ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးျဖင့္ ငါအျပစ္ေပးမည္။ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ အေစခံကိုမခံရဟု၊ သင္တို႔အားေျပာတတ္ေသာ ပေရာဖက္၊ အနာဂတ္ဆရာ၊ အိပ္မက္ျမင္ေသာဆရာ၊ နတ္ဝိဇၨာဆရာ၊ ျပဳစားတတ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ ၁ဝထုိသူတို႔သည္ သင္တုိ႔ကို သင္တို႔ျပည္မွ အေဝးသုိ႔ ေရႊ႔သြားေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔ကုိ ငါႏွင္ထုတ္၍ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။ ၁၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ထမ္းဘိုးကုိထမ္း၍၊ သူ၏အေစကိုခံေသာ လူမ်ဳိးတို႔အား မိမိတို႔ျပည္၌ ေနရေသာ အခြင့္ကို ငါေပးသျဖင့္ သူတို႔သည္ မိမိတုိ႔ေျမ၌လုပ္၍ ေနရၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ထုိစကားေတာ္ရွိသမွ်ကို ငါျပန္၍ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိအား ေလွ်ာက္ဆုိသည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ၏ ထမ္းဘုိးကိုထမ္း၍၊ သူႏွင့္သူ၏ လူမ်ားအေစကိုခံလ်က္၊ အသက္ခ်မ္းသာပါေလာ့။ ၁၃ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ အေစကိုမခံေသာ လူမ်ဳိးကုိ ထာဝရဘုရား ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသရပါမည္နည္း။ ၁၄သင္တုိ႔သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ အေစကို မခံရဟု၊ သင္တုိ႔အား ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တုိ႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။ ၁၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ႏွင့္ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တုိ႔ကို ငါႏွင္ထုတ္၍ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၊ ငါမေစလႊတ္ဘဲ သူတို႔သည္ ငါ့နာမကုိ အမွီျပဳ၍ မုသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။

၁၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔အားလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ငါျပန္ေျပာသည္ကား၊ ကာလမၾကာမျမင့္မွီ၊ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာတို႔ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွ တဖန္ ေဆာင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တို႔၏ စကားကုိ နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာတတ္ ၾက၏။ ၁၇သူတို႔၏ စကားကို နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ အေစကုိခံ၍၊ အသက္ခ်မ္းသာၾကေလာ့။ ဤၿမိဳ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ရမည္နည္း။ ၁၈သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံ၍၊ ပေရာဖက္မွန္လွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း၊ နန္းေတာ္၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ က်န္ၾကြင္းေသးေသာ တန္ဆာတို႔ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူ၍ မသြားရမည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းပန္ၾကေလာ့။ ၁၉-၂၁ဗာဗုန္လုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္ႏွင့္ ေယေခါနိအစရွိေသာ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ မႉးေတာ္မတ္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ကုိ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားေသာအခါ၊ ထုိရွင္ဘုရင္ သည္ မသိမ္းမယူ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း၊ နန္းေတာ္၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ က်န္ၾကြင္းေသးေသာတုိင္၊ ေရကန္၊ ေရကန္အေျခအျမစ္မ်ား၊ က်န္ၾကြင္းေသးေသာ တန္ဆာမ်ားတို႔ကို ရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၂ထုိတန္ဆာတို႔ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားရလိမ့္မည္။ ငါအၾကည့္အရႈမၾကြလာမွီတုိင္ေအာင္၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ရွိေနရၾကလိမ့္မည္။ ငါၾကြလာေသာအခါ၊ ထုိတန္ဆာတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့၍၊ ဤအရပ္၌ ျပန္ထားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။