ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁ထုိႏွစ္တည္းဟူေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိနန္းစံ စတုတၳႏွစ္၊ ပဥၥမလတြင္၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာဇုရသား ဟာနနိက၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ထမ္းဘုိးကုိ ငါခ်ဳိးမည္။ ၃ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဤအရပ္မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ယူသြားေသာ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာအလံုးစံုတို႔ကုိ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္၊ ဤအရပ္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ ၄ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားေသာ ယုဒျပည္သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္သား ေယေခါနိမင္းကိုလည္း၊ ဤအရပ္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ထမ္းဘုိးကို ငါခ်ဳိးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ငါ့အားေျပာဆုိ၏။ ၅ထုိအခါ ပေရာဖက္ ေယရမိသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရပ္ေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ၊ ပေရာဖက္ဟာနနိအား ျပန္ေျပာသည္ကား၊ ၆အာမင္၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ဤအရပ္မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားေသာသူမ်ားအေပါင္းတုိ႔ကို၊ ထာဝရဘုရားသည္ တဖန္ေဆာင္ခဲ့၍၊ သင္ေဟာေျပာေသာ စကားမွန္ေၾကာင္းကုိ ျပေတာ္မူပါေစေသာ။ ၇သို႔ရာတြင္၊ သင္ႏွင့္တကြ လူအေပါင္းတို႔အား ငါယခုေဟာေျပာေသာ စကားကုိ နားေထာင္ေလာ့။ ၈ငါတုိ႔မျဖစ္မွီ ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးေသာ ပေရာဖက္ တို႔သည္၊ မ်ားျပားေသာ ျပည္၊ အားႀကီးေသာတိုင္းႏုိင္ငံတို႔ကုိ ရည္မွတ္၍၊ စစ္တိုက္မည္အေၾကာင္း၊ ေဘးေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ကာလနာေပၚ မည္အေၾကာင္းတို႔ကုိ ေဟာေျပာတတ္ၾက၏။ ၉ၿငိမ္ဝပ္မည္ အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္ရွိလွ်င္၊ သူ၏စကားျပည့္စံုေသာအခါ စင္စစ္ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ပေရာဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလိမ့္မည္ ဟုေျပာဆို၏။ ၁ဝထုိအခါ ပေရာဖက္ ဟာနနိသည္ ပေရာဖက္ေယရမိလည္ပင္းမွ ထမ္းဘိုးကိုယူ၍ ခ်ဳိးလ်က္၊ ၁၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိသုိ႔လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ လည္ပင္းေပၚမွာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုုခဒ္ေနဇာ တင္ေသာ ထမ္းဘုိးကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ငါခ်ဳိးပယ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၊ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာေျပာဆုိ၏။ ထိုအခါ ပေရာဖက္ ေယရမိသည္ ထြက္သြားေလ၏။

၁၂ပေရာဖက္ဟာနနိသည္ ပေရာဖက္ေယရမိ၏ လည္ပင္းမွာထမ္းဘိုးကုိ ခ်ဳိးပယ္ေသာေနာက္၊ တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၁၃သင္သြား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဟာနနိအား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ သင္ခ်ဳိးေသာသစ္သား၊ ထမ္းဘိုးအစား၊ သံထမ္းဘုိးကုိ လုပ္ရမည္။ ၁၄ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤလူမ်ဳိးရွိသမွ် တုိ႔သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ၏ အေစကုိခံေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔လည္ပင္းေပၚမွာ သံထမ္းဘုိးကုိ ငါတင္ၿပီ။ ထုိသူတုိ႔သည္ ထုိမင္း၏အေစကုိ ခံရၾကမည္။ ေတာတိရစာၦန္မ်ားကိုလည္း၊ သူ၌ငါအပ္ေပးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ပေရာဖက္ ေယရမိကလည္း၊ ဟာနနိ၊ နားေထာင္ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ ဤလူမ်ဳိးသည္ မုသာ၌ ခိုလႈံမည္အေၾကာင္းကုိ သင္ျပဳတတ္၏။ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ပုန္ကန္ေစျခင္းငွါ၊ သြန္သင္ေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကုိ ေျမျပင္မွငါပယ္ရွင္းမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ေသရမည္ဟု ပေရာဖက္ ဟာနနိအား ေျပာဆုိ၏။ ၁၇ထုိသုိ႔ႏွင့္ အညီ ပေရာဖက္ ဟာနနိသည္ ထုိႏွစ္တြင္၊ သတၱမလ၌ ေသေလ၏။