ေယရမိ အခန္းၾကီး (၂၉)


၁-၃ရွင္ဘုရင္ေယေခါနိႏွင့္ တကြ မိဖုရားအစရွိေသာ မိန္းမစိုးမ်ား၊ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္မ်ား၊ လက္သမား၊ ပန္းဘဲသမားမ်ားတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ သြားေသာေနာက္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိ သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုုုုုုုုုုုုခဒ္ေနဇာထံ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေစလႊတ္ေသာ ရွာဖန္သား ဧလာသာႏွင့္ ဟိလခိသား  ေဂမရိတြင္၊ ပေရာဖက္ေယရမိသည္ စာေရး၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေနဗုခဒ္ေနဇာသိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရေသာ အသက္ႀကီးသူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ ဆင္းရဲသားက်န္ၾကြင္းသမွ်တို႔ေနရာသို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ေပးလုိက္ေသာ စာဟူမူကား၊ ၄ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားေစေတာ္မူေသာ သူအေပါင္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၅အိမ္တုိ႔ကုိ ေဆာက္၍ ေနရာခ်ၾကေလာ့။ ၆ဥယ်ာဥ္တို႔ကုိစိုက္ပ်ဳိး၍ အသီးကုိစားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ ထုိျပည္၌ ေခါင္းပါးျခင္းမရွိ၊ တိုးပြားမ်ားမည္အေၾကာင္း၊ မယားႏွင့္ ေန၍ သားသမီးကုိဘြားျမင္ၾကေလာ့။ သားသမီးတုိ႔ကိုလည္း၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ေပးစား၍၊ တဖန္ သားသမီးကုိ ဘြားျမင္ေစၾကေလာ့။ ၇ငါသည္ သင္တို႔ကုိ သိမ္းသြားေစေသာ ၿမိဳ႔သည္လည္း၊  ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိမည္အေၾကာင္းကို ျပဳစု၍၊ ထိုၿမိဳ႔အဘုိ႔အလုိငွါ၊ ထာဝရဘုရားအား ေမတၱာပို႔ ၾကေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းအားျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္လည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၈ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔တြင္ရွိေသာ ပေရာဖက္ဆရာ၊ အနာဂတ္ဆရာ တုိ႔သည္ သင္တို႔ကုိ မလွည့္စားၾကေစႏွင့္။ သင္တို႔ျမင္ေစေသာအိပ္မက္တို႔ကိုလည္း မယံုမွတ္ၾကႏွင့္။ ၉တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုဆရာတို႔သည္ ငါေစလႊတ္ေသာသူမဟုတ္ဘဲ၊ ငါ့နာမကို အမွီျပဳ၍ မုသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္၏။  ၁ဝတဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ေစ့ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ကုိငါအၾကည့္အရႈၾကြလာမည္။ ငါထားေသာ ဂတိေကာင္းကုိ တည္ေစ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ ဤျပည္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ဦးမည္။ ၁၁တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကုိ အက်ဳိးနည္းေစျခင္းငွါ၊ ၾကံစည္ေသာ အၾကံမဟုတ္ဘဲ၊ သင္တို႔သည္ ေျမာ္လင့္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွါသာ၊ သင္တို႔အဘုိ႔ ၾကံစည္ေသာအၾကံတို႔ကုိ ငါသိ၏။ ၁၂တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကိုေခၚ၍ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ သင္တုိ႔စကားကုိ ငါနားေထာင္မည္။ ၁၃ငါ့ကိုရွာေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ ရွာလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္လည္း၊ သင္တုိ႔အေတြ႔ကို ခံမည္။ အထက္ကငါႏွင္ထုတ္၍ သင္တို႔ခံရေသာ သိမ္းသြားျခင္းအမႈကုိ ငါသည္ ေျဖရွင္းျခင္းငွါ၊ တိုင္းႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တုိ႔မွ သင္တို႔ကို ငါစုသိမ္းၿပီးလွ်င္၊ အထက္က ငါႏွင္ထုတ္၍၊ သင္တုိ႔ရႈံးေသာျပည္သုိိ႔ တဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆ဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေသာ ရွင္ဘုရင္မွစ၍၊ ဤၿမိဳ႔၌ ေနေသာသူအေပါင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔ႏွင့္အတူသိမ္းသြားျခင္းကုိ မခံရေသာ သင္တို႔ညီအစ္မ်ားကုိ ရည္မွတ္၍၊ ၁၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔အေပၚမွာ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးတို႔ကုိ ငါေစလႊတ္မည္။ မစားႏုိင္ေအာင္အလြန္ ညံ့ေသာသေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သုိ႔ ငါျဖစ္ေစမည္။ ၁၈သူတို႔ကုိ ထားေပး၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ကာလနာေဘးျဖင့္ ငါညွဥ္းဆဲမည္။ ငါႏွင္ရာအရပ္ရပ္တို႔၌ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္၊ သူတို႔သည္ က်ိန္ဆဲရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ ကဲ့ရဲ႔သံကုိၾကားရာ၊ အသေရရႈတ္ခ်ရာျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ေျမေပၚမွာတုိင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔၏ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းသိုိ႔ သူတို႔ကုိ ငါအပ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ေစာေစာထ၍၊ အထပ္ထပ္မွာထားေစလႊတ္ေသာ ငါ၏ကြၽန္ပေရာဖက္တို႔၏ စကားကုိ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိေၾကာင့္၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္သုိ႔ ငါေစလႊတ္ေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား စကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့။

၁၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔အဘုိ႔ ပေရာဖက္မ်ား ထုိဗာဗုလုန္ၿမဳိ႔၌ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူၿပီဟု သင္တို႔ဆိုၾက သည္ျဖစ္၍၊ ၂၁ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ သင္တုိ႔အားမုသာစကားကုိ ေဟာေျပာေသာ ေကာလာယသား အာဟပ္ႏွင့္ မာေသယသား ေဇဒကိတို႔ကုိ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုုခဒ္ေနဇာလက္သို႔ ငါအပ္၍၊ ထုိမင္းသည္သူတုိ႔ကုိ သင္တုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ သတ္လိမ့္မည္။ ၂၂ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သြမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔က၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္  မီးရႈိ႔ေသာ  ေဇဒကိႏွင့္ အာဟပ္ကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုျဖစ္ေစေတာ္ မူပါေစဟု ထိုသူတို႔ကုိ ပံုေဆာင္၍ က်ိန္ဆဲၾကလိမ့္မည္။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အဓမၼအမႈကို ျပဳၾကၿပီ။ သူ႔မယားတုိ႔ကုိ ျပစ္မွားၾကၿပီ။ ငါမမွာထားဘဲ၊ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာၾကၿပီ။ ငါသိသည္အတိုင္း သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄နေဟလံရြာသား ေရွမာယကုိလည္းေျပာရမည္မွာ၊ ၂၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မာေသယသား၊ ေဇဖနိအစရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားရွိသမွ်တို႔ကို စာေပးလုိက္၍၊ ၂၆သင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ လူေစာင့္ကုိ ခန္႔ထားျဖင့္၊ ပေရာဖက္လုပ္ေသာ အရူးရွိသမွ်ကုိ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္၍ ထိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၊ထာဝရဘုရားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒ၏ ကုိယ္စား သင့္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၇သို႔ျဖစ္၍၊ သင္တုိ႔တြင္ ပေရာဖက္လုပ္ေသာ အာနသုတ္ရြာသား ေယရမိကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မဆံုးမသနည္း။ ၂၈သူကလည္း၊ ဤအမႈၾကာလိမ့္မည္။ အိမ္တို႔ကုိေဆာက္၍ ေနရာခ်ၾကေလာ့။ ဥယ်ဥ္တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိး၍ အသီးကိုစားၾကေလာ့ဟု၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ငါတို႔ကို မွာလုိက္ပါၿပီးတကားဟု၊ ၂၉ေရွမာယေပးလုိက္ေသာစာ ကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေဇဖနိသည္ ပေရာဖက္ ေယရမိေရွ႔မွာ ဘတ္ေလ၏။ ၃ဝ-၃၂ထုိအခါ နေဟလံရြာသား ေရွမာယ ကုိ ရည္မွတ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါမေစလႊတ္ဘဲ ေရွမာယသည္ သင္တို႔အား ပေရာဖက္ျပဳ၍ မုသာ၌ ခုိလႈံေစေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊  နေဟာလံရြာသား ေရွမာယႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးကုိ ငါသည္ ဒဏ္ေပးမည္။ ဤအမ်ဳိးသားတို႔တြင္၊ သူ၏လူတေယာက္မွ်ေနရေသာအခြင့္ မရွိရ။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ပုန္ကန္ေစျခင္းငွါ၊ သြန္သင္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ၏လူမ်ဳိး၌ငါ ျပဳလတံ့ေသာ ေက်းဇူးကုိ သူသည္မျမင္ရဟု၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရေသာသူအေပါင္းတို႔ကို စာေပးလုိက္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာ၍၊ မွာထားေတာ္မူ၏။