ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၀)


၁ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာ၍၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္အားငါေျပာသမွ်ေသာ စကားတို႔ကုိ ေရးထားေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုသိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ငါ၏လူ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ငါေဆာင္ခဲ့ရေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ သူတို႔ဘုိးေဘးတုိ႔အား ငါေပးေသာျပည္သို႔ ငါျပန္လာေစ သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ပုိင္ရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးကုိ ရည္မွတ္၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားဟူမူကား၊ ၅ငါသည္ ထိတ္လန္႔ျခင္းစကားသံကို ၾကားရ၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိ။ ေၾကာက္ရံြဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းသာရွိ၏။ ၆ေယာက္်ားသည္ သားဘြားတတ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ မိန္းမသည္ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာအခါ၊ မိမိခါး၌ လက္တင္သကဲ့သို႔ ေယာက္်ားတိုင္းျပဳ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္ မ်က္ႏွာပ်က္လ်က္ရွိၾကသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ငါျမင္ရသနည္း။ ၇အလုိေလး၊ ထုိေန႔ရက္ကား၊ ခုိင္းႏႈိင္းစရာမရွိ။ ႀကီးေသာေန႔ရက္ျဖစ္၏။ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ အမႈေရာက္ ေသာေန႔ရက္ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္၊ သူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၈ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိေန႔ရက္၌ သူတို႔ထမ္းရေသာ ထမ္းဘိုးကို သူတို႔လည္ပင္းမွ ငါခ်ဳိးပယ္မည္။ သူတို႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ ႀကိဳးမ်ားကုိ ငါျဖတ္မည္။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေနာက္တဖန္သူတို႔ကို မေစစားရ ၾက။ ၉သူတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈကုိ၄င္း၊ သူတို႔အဘုိ႔ငါေပၚထြန္းေစလတံ့ေသာ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္၏ အမႈကုိ၄င္း၊ ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။

၁ဝသို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အုိငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သင္တုိ႔ေဝးေသာအရပ္မွ၄င္း၊ သင္၏အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ သိမ္းသြားရာျပည္မွ၄င္း၊ ငါႏႈတ္ယူေဆာင္ခဲ့ သျဖင့္၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ ျပန္လာ၍၊ ေျခာက္လွန္႔ေသာသူမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ၊ သင္ႏွင့္ အတူငါရွိ၏။ ငါသည္သင့္ကို ငါကြဲျပားေစေသာ တိုင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔ကုိ ဆံုးေစေသာ္လည္း၊ သင့္ကုိမဆံုးေစ။ သို႔ရာတြင္၊ အျပစ္ကုိ ရွင္းရွင္းမလြတ္ဘဲ၊ အေတာ္အတန္ ဆံုးမမည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္အနာသည္ ေပ်ာက္ခဲ၏။ သင္ခံရေသာ ေဝဒနာသည္ ျပင္းလွ၏။ ၁၃သင့္အနာကို စည္းအံ့ေသာငွါ အဘယ္သူမွ် ေဆးကို အဘယ္သူမွ်မကု။ ၁၄သင္၏ မိတ္ေဆြရွိသမွ်တို႔သည္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့၍ မေမးမရွာဘဲ ေနၾက၏။ သင့္အျပစ္သည္ ႀကီး၍ သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္သည္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူေပးတတ္ေသာအနာႏွင့္ သင့္ကုိ ငါနာေစၿပီ။ ၾကမ္းတမ္းေသာသူေပးတတ္ေသာ ဒဏ္ကုိ ငါေပးၿပီ။ ၁၅သင္သည္ အနာကို ခံရသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးသနည္း။ သင္၏အျပစ္ႀကီးေသာေၾကာင့္၊ သင္ခံရေသာ ေဝဒနာသည္ ေပ်ာက္ခဲ၏။ သင္ျပဳေသာ ဒုစရုိ္က္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္၊ ဤသုိ႔ငါဆံုးမရ၏။ ၁၆သုိ႔ရာတြင္၊ သင့္ကုိကိုက္စားေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ကိုက္စားျခင္း၊ သင္၏ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္း၊ သင့္ကိုလုယူဖ်က္ဆီး ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံရၾကမည္။ ၁၇ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတပါးတို႔က၊ သင္သည္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုခံရ ေသာသူဟူ၍၄င္း၊ အဘယ္သူမွ် မၾကည့္ရႈမျပဳစုေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍၄င္းေခၚေသာ္လည္း သင္၏အနာေရာဂါမ်ားကုိ ငါေပ်ာက္ေစ၍၊ က်န္းမာပကတိျဖစ္ေစမည္။

၁၈ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရေသာယာကုပန္အမ်ဳိးသားတို႔၏ တဲမ်ားကုိ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ သူတိုအိမ္မ်ားကို သနားဦးမည္။ ၿမိဳ႔သည္လည္း၊ မိမိကုန္းေပၚမွ တဖန္ တည္လ်က္ရွိလိမ့္မည္။ နန္းေတာ္၌လည္း၊ ေရွးထံုးစံအတိုင္း ေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၉ထုိသူတို႔အထဲက ေက်းဇူးကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအသံ၊ ရႊင္ျမဴးေသာ သူတို႔၏ အသံသည္ ထြက္လိမ့္မည္။ ငါသည္ သူတို႔ကုိမနည္းေစဘဲ မ်ားျပားေစမည္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္။ ၂ဝအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အရင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ပရိသတ္တို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ တည္ၾကလိမ့္မည္။ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကို ငါသည္အျပစ္ေပးမည္။ ၂၁သူတို႔၏ မင္းသည္ သူတို႔အမ်ဳိးျဖစ္ လိမ့္မည္။ သူတို႔အထဲက ေပၚထြန္းေသာသူသည္ သူတို႔ကုိအုပ္စိုးရလိမ့္မည္။ ငါေသြးေဆာင္၍ သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လုိေသာငွါ၊ အဘယ္သူသည္ မိမိစိတ္ကုိ တန္းေစသနည္း။ ၂၂ထုိအခါသင္တို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္၍၊ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ထာဝရဘုရား၏ ေလေဘြေတာ္သည္ ပူေသာအရွိန္ႏွင့္ ထြက္၏။ ျပင္းစြာေသာ ေလေဘြျဖစ္၍၊ မတရားေသာသူ တုိ႔ေခါင္းေပၚမွာ ျပင္းစြာတုိက္လိမ့္မည္။ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္ လက္စသတ္၍၊ အၾကံအစည္ေတာ္ကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္ မမူမွီ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္မၿငိမ္းရ။ ေနာင္ကာလ၌ သင္တုိ႔သည္ နားလည္ၾကလိမ့္မည္။