ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၁)


၁ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိကာလာ၌ ငါသည္ဣသေရလအေဆြအမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထားေဘးႏွင့္ လြတ္ေသာသူ တုိ႔သည္ ေတာ၌ ေက်းဇူးကုိ ခံရၾကၿပီ။ ငါသည္ ၾကြသြား၍ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ အေဝးက ထင္ရွား၍၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ သင့္ကိုငါ ခ်စ္၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကရုဏာေက်းဇူးကုိ သင္၌ၾကာျမင့္စြာ ျပ၏။ ၄အုိဣသေရလ သတို႔သမီးကညာ၊ သင့္ကိုတဖန္ ငါတည္ ေဆာက္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ တည္ေဆာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သင္သည္ တဖန္ ပတ္သာႏွင့္ တန္ဆာ ဆင္လ်က္၊ ရႊင္ျမဴးျခင္းကုိ ျပဳေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူ ကခုန္လ်က္သြားလိမ့္မည္။ ၅ရွမာရိေတာင္ေပၚမွာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိ တဖန္ စိုက္လိမ့္မည္။ ဥယ်ာဥ္လုပ္ေသာသူတို႔သည္ စုိက္ပ်ဳိး၍၊ အသီးကုိ ကုိယ္အလိုအေလ်ာက္စားရလိမ့္မည္။ ၆ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ကင္းေစာင့္တို႔က၊ ထၾကေလာ့။ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ရွိေတာ္မူရာ ဇိအုန္ေတာင္သို႔ သြားၾကကုန္အံ့ဟု ေၾကြးေၾကာ္ရေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၇ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးအား၊ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ လူမ်ဳိးတို႔၏ အထြဋိ္၌ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူမ်ဳိးတည္းဟူေသာ၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားကို ကယ္တင္ေတာ္မူၿပီဟု ျမြက္ဆုိလ်က္ သိတင္းၾကားလုိက္၍ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၈သူတို႔ကုိ ေျမာက္ျပည္မွ ငါေဆာင္ခဲ့၍၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ စုသိမ္းမည္။ မ်က္စီကန္း ေသာသူ၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမ၊ သားဘြားျခင္းေဝဒနာကို ခံရေသာမိန္းမမ်ားလည္း ပါလ်က္၊ ႀကီးစြာေသာ အစည္းအေဝးတို႔သည္ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ ၉ငိုေၾကြးလ်က္ လာၾကလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ လ်က္ရွိေသာ ထုိသူတို႔ကို ငါပို႔ေဆာင္မည္။ ျမစ္နားမွာ ေရွာက္ေသာလမ္း၊ ထိမိ၍ မလဲရေသာ လမ္းေျဖာင့္တို႔၌ ငါေသြးေဆာင္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ အဘျဖစ္၏။ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ ငါ၏သားဦးျဖစ္၏။

၁ဝအိုလူမ်ဳိးတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ေဝးေသာအရပ္ရပ္တို႔၌ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ အရပ္ရပ္သို႔ ကဲြျပားေစေသာသူသည္ တဖန္ စုသိမ္းၿပီးလွ်င္၊ သိုးထိန္းသည္ မိမိသုိးစု ကိုေစာင့္တတ္သကဲ့သို႔ ေစာင့္ေတာ္မူမည္ဟု ၾကားေျပာၾကေလာ့။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္အမ်ဳိးကုိ ေရြးႏႈတ္ေတာ္ မူၿပီ။ သူ႔ထက္အားႀကီးေသာသူ၏ လက္မွကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂ထုိေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ လာ၍၊ ဇိအုန္ေတာင္ထိပ္၌ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးတည္း ဟူေသာ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ သိုးသငယ္၊ ႏြားသငယ္ တို႔ကုိရအံ့ေသာငွါ စည္းေဝးၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔စိတ္ ဝိညာဥ္သည္ ေရေလာင္းေသာဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ေနာက္တဖန္ ညိ‡ဳးငယ္ျခင္းမရွိရ။ ၁၃ထုိအခါ သမီးကညာသည္ ကခုန္လ်က္၊ လူပ်ဳိ၊ လူအုိတို႔ႏွင့္ တကြ ေပ်ာ္ေမြ႔လိမ့္မည္။ သူတို႔ညည္းတြားျခင္းအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ငါျဖစ္ေစ မည္။ သူတုိ႔သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းကို ခံရေသာေနာက္၊ စိတ္သက္သာ၍ ရႊင္လန္းမည္အေၾကာင္းကို ငါျပဳမည္။ ၁၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကိုလည္း ဆူၿဖိဳးေသာအမဲသားႏွင့္ ဝစြာေကြၽးမည္။ ငါ၏လူတို႔သည္လည္း ငါ့ေက်းဇူးႏွင့္ ဝေျပာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ရာမအရပ္၌ သည္းစြာေသာ ညည္းတြားငိုေၾကြးျခင္း အသံကို ၾကားရ၍၊ ရာေခလသည္ မိမိိသားတို႔မရွိေသာေၾကာင့္၊ ငို၍စိတ္မေျပႏိုင္။ ၁၆ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ငိုေၾကြးသံကုိ ခ်ဳပ္ေလာ့၊ မ်က္ရည္မက်ေစႏွင့္။ သင္သည္ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္၏ အက်ဳိးကိုခံရလိမ့္မည္။ သင္၏သားတို႔သည္ ရန္သူျပည္မွ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ ၁၇သင္၏ အဆံုး၌ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။ သင္၏သားတို႔သည္ ေနရင္းျပည္သုိ႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈ဧဖရိမ္က၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ဆံုးမေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရုိင္းေသာ ႏြားလားကဲ့သုိ႔ ဆံုးမျခင္းကိုခံရပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျပန္လာပါမည္။ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ျပန္လာေသာေနာက္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အမွန္ေနာင္တ ရပါ၏။ ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာေနာက္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေပါင္ကို ရုိက္ပါ၏။ အသက္ငယ္စဥ္ျပဳမိေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ အသေရပ်က္ျခင္းကို ခံရသျဖင့္၊ ရွက္ေၾကာက္၍ မႈိင္ေတြလ်က္ရွိပါ၏ဟု ကိုယ္ကိုအျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းေသာစကားကုိ ငါသည္ ဆက္ဆက္ၾကားရပါၿပီ။ ၂ဝဧဖရိမ္သည္ ငါ၏ခ်စ္သားျဖစ္သေလာ။ ခ်စ္ဘြယ္ေသာ သူငယ္ျဖစ္သေလာ့။ သူ၏အေၾကာင္းကုိ ငါေျပာေလရာရာ၌ ငါသည္ အလြန္တရာေအာက္ေမ့လ်က္ေန၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါသည္သူ႔အတြက္ စိတ္ၾကင္နာျခင္းရွိ၏။ အကယ္စင္စစ္သူ႔ကုိ ငါကယ္မသနားမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁လမ္း၌ မွတ္တိုင္တို႔ကိုစိုက္ေလာ့၊ အလံတိုင္တို႔ကို ထူေလာ့။ လုိက္သြားေသာ လမ္းမကို စိတ္စဲြလမ္းေလာ့။ အိုဣသေရလ သတို႔သမီးကညာ၊ ျပန္လာေလာ့။ သင္၏ေနရာဤၿမိဳ႔မ်ားသို႔ ျပန္လာေလာ့။ ၂၂အိုေဖါက္ျပန္ေသာ သတို႔သမီး၊ သင္သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး လွည့္လည္၍ ေနလိမ့္မည္နည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ထူးဆန္းေသာ အမႈႈကို စီရင္ေတာ္မူ၍၊ မိန္းမသည္ ေယာက္်ားကုိ ပတ္ဝိုင္းလိမ့္မည္။ ၂၃ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ကုိ ငါေဆာင္ခဲ့ျပန္ ေသာအခါ၊ ယုဒျပည္၏ ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ေနေသာသူတို႔က၊ အိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းေနရာအရပ္၊ အိုသန္႔ရွင္းျခင္း ေနရာေတာင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေစသတည္းဟူေသာစကားကုိ တဖန္သံုးၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ထုိအရပ္၌ ယုဒျပည္သူ၊ ယုဒၿမိဳ႔ရြာသားအေပါင္းတို႔သည္ လယ္လုပ္ေသာသူႏွင့္ သိုးထိန္းေသာသူမ်ားပါလ်က္၊ အတူေနရၾကလိမ့္မည္။ ၂၅ငတ္မြတ္ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ငါေကြၽးေမြးမည္။ ညိ‡ဳးငယ္ေသာသူအေပါင္းတို႔ကုိ ငါသက္သာေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၆ထုိေနာက္၊ ငါသည္ႏိုး၍ ၾကည့္ရႈေသာအခါ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ အားရလ်က္ရွိ၏။

၂၇ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ဣသေရလျပည္၊ ယုဒျပည္၌ လူမ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲရေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၈ငါသည္ သူတို႔ကုိႏႈတ္ပယ္ ၿဖိဳခ်၊ ေမွာက္လွန္ဖ်က္ဆီး ညွဥ္းဆဲျခင္း အမႈကုိျပဳဘူးသည္နည္းတူ၊ တဖန္ တည္ေဆာက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအမႈကုိ ျပဳဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ထိုကာလ၌ အဘသည္ ခ်ဥ္ေသာစပ်စ္သီးကို စားေသာေၾကာင့္၊ သားသည္သြားက်ိန္းျခင္းကို ခံရ၏ဟု မဆိုရၾက။ ၃ဝလူတိုင္းမိမိ အျပစ္ေၾကာင့္ မိမိေသရမည္။ ခ်ဥ္ေသာစပ်စ္သီးကို စားေသာသူတိုင္း သြားက်ိန္းျခင္းကိုခံရမည္။

၃၁-၃၂ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ဤလူမ်ဳိး၏ ဘိုေဘးတုိ႔ကုိ လက္ဆဲြ၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္သြားေသာအခါ၊ သူတို႔၌ ငါေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားႏွင့္ ျခားနားေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသား၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ အရင္ငါေပးဘူးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကုိ  သူတို႔သည္ ဖ်က္၍၊ ငါသည္လည္း သူတို႔ကုိရြံရွာ၏။ ၃၃ေနာင္ကာလအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးအံ့ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ပညတ္တရားကုိ သူတို႔အတြင္းထဲသို႔ သြင္းမည္။ သူတို႔ႏွလံုး ေပၚမွာ ေရးထားမည္။ ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၄ထုိသူတို႔က၊ ထာဝရဘုရားကို သိေလာ့ဟု၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ဆံုးမၾသဝါဒမေပး ရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ အငယ္ဆံုးေသာသူမွစ၍ အႀကီးဆံုးေသာသူတိုင္ေအာင္၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကုိ သိၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ငါသည္သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၅ေန႔အခ်ိန္၌ လင္းစရာဘို႔ ေနကိုခန္႔ထား၍၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ လင္းစရာဘို႔ လႏွင့္ၾကယ္တို႔ကုိ စီရင္ေတာ္မူထေသာ၊ သမုဒၵရာကုိ ဆံုးမ၍ လိႈင္းတံပိုးကုိ ဟုန္းေစေတာ္မူထေသာ၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဟူေသာ ဘဲြ႔နာမရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၃၆ထုိတရားတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကြယ္ေပ်ာက္လွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အမ်ဳိးတိမ္ျမဳပ္၍ အစဥ္ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၇တဖန္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို တုိင္းထြာႏုိင္လွ်င္၄င္း၊ ေျမႀကီးေအာက္ဆံုး အျမစ္တို႔ကိုလုိက္၍ စစ္ႏုိင္လွ်င္၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔ကို သူတို႔ျပဳမိသမွ်ေသာ အျပစ္တို႔ေၾကာင့္ ငါစြန္႔ပစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၈တဖန္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဟာနေနလရဲတုိက္မွစ၍ ၿမိဳ႔ေထာင့္တံခါးတိုင္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ကုိထာဝရဘုရားအဘုိ႔ တည္ေထာင္ရေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၃၉ဂါရက္ေတာင္ကို လြန္၍ မ်ဥ္းႀကိဳးႏွင့္ တန္းခ်လိမ့္မည္။ ေဂါသေတာင္ကိုလည္း ဝိုင္းမိလိမ့္မည္။ ၄ဝအေရွ႔ဘက္ ျမင္းတံခါးရွိေသာ ၿမိဳ႔ေထာင့္ တုိင္ေအာင္ အေသေကာင္မ်ား၊ ျပာမ်ားစြန္႔ပစ္ရာ ခ်ဳိင့္တေရွာက္လံုးႏွင့္၊ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းအတြင္းတြင္၊ လယ္ျပင္ရွိ သမွ်တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ ႏႈတ္ပယ္ၿဖိဳခ်ျခင္း အလွ်င္းမရွိရဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။