ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၂)


၁ေနဗုခဒ္ေနဇာနန္းစံ တဆယ္ရွစ္ႏွစ္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိနန္းစံဆယ္ႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ ေရာက္လာ၏။ ၂ထုိအခါ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ စစ္သူရဲတုိ႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝုိင္းထားၾကၿပီ။ ပေရာဖက္ေယရမိသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနရ၏။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိသည္ ေခၚ၍၊ ထာဝရဘုရားက၊ ဤၿမိဳ႔ကို ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သို႔ ငါအပ္၍၊သူသည္ သိမ္းယူလိမ့္မည္။ ၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိသည္ ခါလဒဲလူတို႔လက္ႏွင့္ မလြတ္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သို႔ ဆက္ဆက္ေရာက္လိ့မ္မည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ စကားေျပာလ်က္၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ၾကည့္ရႈလ်က္ ေတြ႔ရ လိမ့္မည္။ ၅ေဇဒကိကိုလည္း ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေဆာင္သြားလိမ့္မည္။ ငါအၾကည့္အရႈမလာမွီတိုင္ေအာင္ ထုိၿမိဳ႔၌ ေနရလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ ခါလဒဲလူတို႔ကုိ စစ္တုိက္၍မႏုိင္ရၾကဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၊ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာသနည္းဟု ဆို၍ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသတည္း။

၆ထုိအခါ ေယရမိက၊ ငါ့ဆီသုိ႔ ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၇သင္၏ ဘေထြး ရွလႅဳံသား ဟာနေမလသည္ သင့္ထံသို႔လာ၍၊ အာနသုတ္ၿမိဳ႔မွာရွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္လယ္ကို သင္သည္ ေရြးပိုင္ ေသာေၾကာင့္၊ ဝယ္ပါဟု ေျပာဆုိလိမ့္မည္အေၾကာင္းကုိ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၈ငါ့ဘေထြးသား ဟာနေမလသည္ ငါရွိရာေထာင္ဝင္းထဲသို႔လာ၍၊ ဗယၤာမိန္ခရုိင္၊ အာနသုတ္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္လယ္ကို ဝယ္ပါေလာ့။ သင္သည္အေမြခံပိုင္ေသာ အခြင့္ႏွင့္ ေရြးပိုင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္အဘုိ႔ ဝယ္ပါဟု ငါ့အားေျပာဆုိ၏။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ငါသိေသာေၾကာင့္၊ ၉အာနသုတ္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာ ငါ့ဘေထြး သား ဟာနေမလ၏ လယ္ကိုငါဝယ္၍ လယ္ဘုိးေငြတဆယ္ခုနစ္က်ပ္ကို ခ်ိန္ေပးေလ၏။ ၁ဝစာခ်ဳပ္ကိုလည္း စီရင္၍ တံဆိပ္္ခတ္ၿပီးမွ သက္ေသတို႔ကို ေခၚ၍ ေငြကိုခိ်န္ခြင္ႏွင့္ ခ်ိန္ေပး၏။ ၁၁ဓမၼသတ္ထံုးစံအတုိင္း တံဆိပ္ခတ္ေသာ စာခ်ဳပ္ တေစာင္ႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ လက္ခံတေစာင္ကိုယူ၍၊ ၁၂ဘေထြးသား ဟာနေမလအစရွိေသာ၊ စာခ်ဳပ္၌ အမည္ပါေသာ သက္ေသမ်ား၊ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ ထုိင္ေနေသာ ယုဒလူမ်ားအေပါင္းတုိ႔ေရွ႔တြင္၊ မာေသယသားျဖစ္ေသာ ေနရိ၏သား ဗာရုတ္၌ အပ္လ်က္၊ ၁၃ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ၁၄တံဆိပ္ခတ္ေသာ ဤစာခ်ဳပ္တေစာင္ႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ ဤလက္ခံတေစာင္ကိုယူ၍၊ ကာလၾကာျမင့္စြာ တည္ေနေစျခင္းငွါ ေျမအိုး၌ ထားေလာ့။ ၁၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား  မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤျပည္၌အိမ္၊ လယ္ယာ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တုိ႔ကုိ ပိုင္ရၾကေလဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာသျဖင့္၊ ထုိသူတို႔ေရွ႔မွာ ဗာရုတ္ကို မွာထားေလ၏။

၁၆ထုိသို႔ ေနရိသား ဗာရုတ္၌ စာခ်ဳပ္ကိုအပ္ၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားအား ငါဆုေတာင္းေသာ ပဌနာစကား ဟူမူကား၊ ၁၇အုိ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မဟာတန္ခိုးႏွင့္ လက္ရုံးေတာ္ကို ဆန္႔၍၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္မတတ္ႏုိင္ေသာ အရာတစံုတခုမွ် မရွိပါ။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအေထာင္ အေသာင္းတို႔အား ကရုဏာေက်းဇူးျပဳလ်က္၊ အဘတုိ႔၏အျပစ္ကို ေနာက္ျဖစ္ေသာ သားတုိ႔၏ ေခါင္းေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူ၏။ အလြန္ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား၊ မဟာတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဘုရားျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဟူေသာ ဘဲြ႔နာမရွိေတာ္မူ၏။ ၁၉ထူးဆန္းေသာ အၾကံကုိၾကံ၍၊ ထူးဆန္ေသာ အမႈကို စီရင္ေတာ္မူလ်က္၊ လူအသီးအသီးတုိ႔ က်င့္ၾကံျပဳမူသည္အတုိင္း အက်ဳိးအျပစ္ကို ေပးျခင္းငွါ၊ လူသားမ်ားသြားလာ ေသာလမ္းအစံုတို႔ကုိ အစဥ္ၾကည့္ရႈလ်က္ေနေတာ္မူ၏။ ၂ဝအဲဂုတၱဳျပည္၊ ဣသေရလျပည္အစရွိေသာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔၌ နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျပေတာ္မူသျဖင့္၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အစဥ္ေက်ာ္ေစာ ေသာသိတင္းရွိေတာ္မူ၏။ ၂၁နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကုိ ျပလ်က္၊ အားႀကီးေသာလက္၊ ဆန္႔ေတာ္မူ ေသာလက္ရုံး၊ အလြန္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဣသေရလလူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊ ၂၂ငါေပးမည္ဟု ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ျပည္တည္းဟူေသာ၊ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ ဤျပည္ကိုေပးသနားေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၃သူတုိ႔သည္ ဝင္၍သိမ္းယူၾကေသာ္လည္း၊ အမိန္႔ေတာ္ ကိုနားမေထာင္၊ တရားေတာ္လမ္းသို႔မလုိက္၊ မွာထားေတာ္မူေသာ အက်င့္တစံုတခုကိုမွ် မက်င့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ယခုခံရသမွ်ေသာ ေဘးဥပဒ္တို႔ကို သူတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၂၄ျပအိုးေျမရုိးတို႔ကုိ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို တိုက္ယူျခင္းငွါ ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးတို႔ျဖင့္ တုိက္ေသာ ခါလဒဲလူတုိ႔လက္သို႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ကုိအပ္ေတာ္မူၿပီ။ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားျပည့္စံုေၾကာင္းကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္တုိင္ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထိုသုိ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ခါလဒဲလူတို႔လက္သုိ႔ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ထုိလယ္ကိုေငြႏွင့္ ဝယ္၍၊ သက္ေသတို႔ကုိ ေခၚထားရမည္အေၾကာင္း၊ မိန္႔ေတာ္မူပါၿပီတကားဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၆ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂၇ငါထာဝရဘုရား သည္ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔ကို အစိုးရေသာဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမတတ္ႏုိင္ေသာအရာတစံုတခု ရွိလိမ့္မည္ေလာ့။ ၂၈သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤၿမိဳ႔ကုိ ခါလဒဲလူတုိ႔လက္သို႔၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ လက္သို႔၄င္း ငါအပ္၍၊ သူသည္သိမ္းယူလိမ့္မည္။ ၂၉ဤၿမိဳ႔ကိုတုိက္ေသာ ခါလဒဲလူတို႔သည္ ဝင္၍ မီးရႈိ႔ၾကလိမ့္မည္။ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ ဗာလဘုရားအဘုိ႔ အိမ္မိုဃ္းေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားအဘုိ႔ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာကုိ ျပဳရာအိမ္မ်ားႏွင့္ တကြ၊ တၿမိဳ႔လံုးကုိမီးေလာင္ေစၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ငါ့ေရွ႔မွာ ဒုစရုိက္ကိုသာျပဳၾကၿပီ။ မိမိတို႔ျပဳေလရာရာ၌ ငါ့အမ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါသာျပဳၾကၿပီ။ ၃၁ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိး၏ ရွင္ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ ယုဒျပည္သူေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ ျပဳေလသမွ်ေသာ ဒုစရုိက္ေၾကာင့္၊ ဤၿမိဳ႔ကိုငါ့ထံမွ ငါပယ္ရွားမည္အေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႔တည္ေသာ ေန႔မွစ၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္၊ ငါ့အမ်က္ ထြက္၍၊ အမ်က္အရွိန္အားႀကီးေစေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ ၃၃သူတို႔သည္ ငါ့ကုိမ်က္ႏွာမျပဳဘဲ ေက်ာခုိင္းၾကၿပီ။ ငါသည္ ေစာေစာထ၍ အထပ္ထပ္ဆံုးမသြန္သင္ေသာ္လည္း၊ ငါ၏ၾသဝါဒကိုခံလုိေသာငွါ နားမေထာင္ၾက။ ၃၄ငါ၏နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာ ဗိမာန္ကို ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ၊ စက္ဆုပ္ရံြရွာဘြယ္ေသာ အရာတို႔ကုိ သြင္းထားၾကၿပီတကား။ ၃၅သူတို႔သားသမီးတို႔ကုိ ေမာလုတ္ဘုရားအား ပူေဇာ္ျခင္းငွါ၊ ဟိႏုန္သား၏ ခ်ဳိင့္၌ရွိေသာ ဗာလဘုရား၏ ကုန္းတို႔ကုိ တည္လုပ္ၾကၿပီ။ ယုဒအမ်ဳိးအေပၚသို႔ အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထုိမွ်ေလာက္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈကုိ ငါမမွာထား၊ ငါအလွ်င္းအလိုမရွိဘဲ ျပဳၾကၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆သို႔ရာတြင္၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးအားျဖင့္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သို႔ ေရာက္မည္ဟု သင္တို႔ဆုိတတ္ေသာ ဤၿမိဳ႔ကို ရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၃၇ငါသည္ အမ်က္ ဟုန္းဟုန္းထြက္၍၊ အမ်က္အရွိန္အားႀကီးသည္ႏွင့္၊ သူတို႔ကုိႏွင္ထုတ္ရာ တုိင္းျပည္ရွိသမွ်တို႔မွ တဖန္ စုသိမ္း၍ ဤအရပ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေစမည္။ ၃၈သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သူတို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ ၃၉ကုိယ္အက်ဳိးအလုိ႔ငွါ၄င္း၊ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ သားသမီးတို႔၏ အက်ဳိးအလုိငွါ၄င္း၊ ငါ့ကိုအစဥ္ေၾကာက္ရံြ႔ေစျခင္းငွါ တညီတညြတ္တည္း က်င့္ၾကံႏုိင္ေသာ သေဘာကုိငါေပးမည္။ ၄ဝသူတို႔ကုိ မစြန္႔ပစ္ဘဲ အစဥ္ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွါ၊ သူတို႔၌ ထာဝရဘုရား ပဋိိညာဥ္ကို ငါထားမည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ့ထံမွ မထြက္မသြားမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုေစမည္။ ၄၁သူတုိ႔အားေက်းဇူး ျပဳျခင္းအမႈ၌ ငါသည္အားရဝမ္းေျမာက္၍၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ နံဝိညာဥ္အၾကြင္းမဲ့ပါလ်က္၊ သူတို႔ကုိ ဤျပည္၌ ဆက္ဆက္ေနရာခ်မည္။ ၄၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤလူမ်ဳိးအေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာ ဤေဘးဥပဒ္အေပါင္းကို ေရာက္ေစသည္နည္းတူ၊ ငါဂတိထားေသာ ေကာင္းက်ဳိးအေပါင္းကိုလည္း ငါေရာက္ ေစမည္။ ၄၃လူမရွိ၊ တိရစာၦန္မရွိ ဆိတ္ညံၿပီး ခါလဒဲလူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေလၿပီဟု သင္တို႔ဆိုတတ္ေသာ ဤျပည္၌၊ ေနာက္တဖန္ လယ္ယာတို႔ကုိ ေရာင္းဝယ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၄ဗယၤာမိန္ျပည္၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္ တို႔၌၄င္း၊ ယုဒျပည္တြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႔တို႔၌၄င္း၊ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႔၊ ခ်ဳိင့္ထဲၿမိဳ႔၊ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႔တို႔၌၄င္း၊ လူတို႔သည္ လယ္ယာတုိ႔ကုိ ေငြႏွင့္ ဝယ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ကိုစီရင္ျခင္း၊ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ သက္ေသတို႔ကို ေခၚထားျခင္းအမႈမ်ားကို ျပဳျမဲျပဳၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ကုိ တဖန္ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။