ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၃)


၁ေယရမိသည္ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနရေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္လာ၍၊ ၂ဤအမႈကုိျပဳေသာဘုရား၊ ဤအမႈကုိ ဖန္ဆင္းစီရင္ေသာဘုရား၊ ေယေဟာဝါအမည္ ရွိေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၃ငါ့ကုိေခၚေလာ့။ ငါထူးမည္။ ႀကီးေသာအရာ၊ သင္မသိႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာအရာတို႔ကုိ ငါျပမည္။ ၄ျပအုိး ေျမရိုးျဖင့္၄င္း၊ ထားျဖင့္၄င္း ၿပိဳပ်က္ေသာ ဤၿမိဳ႔၏ အိမ္မ်ား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္၏ ဘံုုဗိမာန္မ်ားကို ရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၅ခါလဒဲလူတို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါလာၾက၏။ ငါသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ကြပ္မ်က္ေသာသူတို႔၏ အေသေကာင္မ်ားႏွင့္ ထိုအိမ္မ်ားကို ျပည့္ေစျခင္းငွါ လာၾက၏။ ထုိသူတို႔၏ ဒုစရုိက္မ်ားေၾကာင့္၊ ဤၿမိဳ႔မွ ငါသည္မ်က္ႏွာကုိလႊဲၿပီ။ ၆သို႔ရာတြင္၊ ငါသည္ ဤၿမိဳ႔၏အနာကုိ ေဆးအံု၍ ေပ်ာက္ေစမည္။ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ က်န္းမာမည္အေၾကာင္း၊ ျမဲေသာစည္းစိမ္းခ်မ္းသာ ႏွင့္ ျပည့္စုံမည္အေၾကာင္းကုိ ငါျပမည္။ ၇သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယုဒအမ်ဳိးႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ တဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့၍ အရင္ကဲ့သုိ႔ တည္ေဆာက္မည္။ ၈သူတို႔သည္ ငါ့ကုိျပစ္မွားသမွ်ေသာ အျပစ္တို႔ကို ငါေျဖရွင္းမည္။ ငါ့ကိုျပစ္မွား၍ ငါ၏တရားကုိ လြန္က်ဴးသမွ်ေသာ အျပစ္တို႔ကို ငါလြတ္မည္။ ၉ဤၿမိဳ႔သည္ ငါဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း၊ ေျမေပၚမွာ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ဳိးတို႔တြင္ ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း၊ ဂုဏ္အသေရေတာ္ ေက်ာ္ေစာစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ လိမ့္မည္။ ဤၿမိဳ႔သားတုိ႔အား ငါျပဳသမွ်ေသာ ေက်းဇူးကုိ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ၾကားသိၾကလိမ့္မည္။ ဤၿမိဳ႔၌ ငါျပဳသမွ်ေသာ စည္းစိမ္းခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ ေၾကာက္ရြ႔ံတုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။

၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူမရွိ၊ တိရစာၦန္မရွိ၊ ဆိတ္ညံၿပီဟု သင္တို႔ဆိုတတ္ေသာ ဤအရပ္၌၄င္း၊ လူမရွိ၊ တိရစာၦန္မရွိ၊ ေနေသာသူမရွိ၊ ဆိတ္ညံေသာ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္ လမ္းမ်ားတုိ႔၌၄င္း၊ ၁၁ေနာက္တဖန္ ဝမ္းေျမာက္ေသာအသံ၊ ရႊင္လန္းေသာအသံ၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သား အသံ၊ မဂၤလာေဆာင္ သတို႔သမီးအသံ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ဟု ဆိုေသာ သူတို႔၏အသံ၊ ခ်ီးမြမ္းရာပူေဇာ္သကၠာကုိ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာသူတုိ႔၏ အသံကို ၾကားရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ ျပည္သားတို႔ကုိ ငါေဆာင္ခဲ့၍၊ အရင္ကဲ့သို႔ ေနေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူမရွိ၊ တိရစာၦန္မရွိ၊ ဆိတ္ညံေသာ ဤအရပ္တြင္၊ ၿမိဳ႔ရြာရွိသမွ်တို႔၌ သိုးစုကိုထိန္းေသာ သိုးထိန္းေနရာရွိေလဦးမည္။ ၁၃ေတာင္ေပၚၿမိဳ႔၊ ခ်ဳိင့္ထဲၿမိဳ႔၊ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႔၊ ဗယၤာမိန္ျပည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္၊ယုဒၿမိဳ႔မ်ား တို႔၌၊ သိုးစုကိုေရတြက္ေသာ သူ၏လက္ေအာက္မွာ၊ သိုးစုတို႔သည္ တဖန္ေရွာက္သြားၾကလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါထားေသာ ကတိအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳရေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၅ထုိကာလအခါ သန္႔ရွင္းေသာ အညြန္႔ကုိ ဒါဝိဒ္အဘို႔ ငါေပါက္ေစ၍၊ သူသည္ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားသျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္လိမ့္မည္။ ၁၆ထုိကာလ၌ ယုဒျပည္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္လည္း ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ထုိၿမိဳ႔သည္ ေယေဟာဝါေဇဒကႏုဟူေသာ ဘဲြ႔နာမရွိလိမ့္သတည္း။ ၁၇ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလနန္းေတာ္ ေပၚမွာ ထုိင္ရေသာ ဒါဝိဒ္မင္းရိုးမင္းစဥ္သည္ အလွ်င္းမပ်က္ရ။ ၁၈ငါ့ေရွ႔မွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္လ်က္၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာကုိ မီးရႈိ႔လ်က္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ရာဝတ္ကုိ အစဥ္ျပဳရေသာ ေလဝိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ရုိးလည္း အလွ်င္းမျပတ္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္၍၊ ၂ဝထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါထားေသာေန႔ပဋိိညာဥ္ႏွင့္ ညဥ့္ပဋိိညာဥ္တရားကုိ သင္တုိ႔သည္ ဖ်က္၍၊ ေန႔ညဥ့္အပိုင္းအျခားမရွိေစျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္လွ်င္၊ ၂၁ငါ၏ကြၽန္ ဒါဝိဒ္၌ ငါထားေသာ ပဋိိညာဥ္ပ်က္၍၊ ဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ စိုးစံရေသာ ဒါဝိဒ္မင္းရုိးသည္ ျပတ္လိမ့္မည္။ ငါ၏အမႈထမ္း ေလဝိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ရုိးလည္းျပတ္လိမ့္မည္။ ၂၂မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာတို႔ကုိ မေရတြက္ ႏုိင္၊ သမုဒၵရာသဲလံုးတို႔ကို ေတာင္းတင္းႏွင့္ မျခင္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားသကဲ့သုိ႔၊ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္၏ အမ်ဳိးကုိ၄င္း၊ ငါ၏အမႈထမ္း ေလဝိသားတို႔ကုိ၄င္း ငါမ်ားျပားေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂၄ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေသာ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးကုိ တဖန္ပယ္ေတာ္မူၿပီးဟု ဤလူတို႔ေျပာတတ္ေသာ စကားကုိ သင္သည္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေလာ့။ ထုိသုိ႔သူတုိ႔သည္ ငါ၏လူမ်ဳိးကို လူမ်ဳိးကဲ့သို႔မမွတ္၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾကၿပီ။ ၂၅ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေန႔ႏွင့္ ညဥ့္အဘုိ႔ ငါ၏ပဋိိညာဥ္မရွိလွ်င္၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတရားတို႔ကုိ ငါမစီရင္လွ်င္၄င္း၊ ၂၆အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးကုိ အုပ္စိုးရေသာ မင္းအရာ၌၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးႏွင့္ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစဥ္ ေျမးဆက္ ထဲက ငါေရြး၍ မခန္႔ထားဘဲ စြန္႔ပစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ထုိသူတို႔ကုိ တဖန္ငါေဆာင္ခဲ့၍ ကယ္မသနားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။