ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၄)


၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ဗုိလ္ေျခအေပါင္း အစိုးရေတာ္မူသမွ်ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံသား၊ လူမ်ဳိးအသီးအသီး အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို၄င္း ထုိၿမိဳ႔ႏွင့္ ဆုိင္သမွ်ေသာ ၿမိဳ႔ရြာတို႔ကုိ၄င္း၊ တိုက္ေသာ အခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္၍၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိကုိ သြား၍ ေျပာရမည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤၿမိဳ႔ကုိ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္လက္သို႔ ငါအပ္၍၊ သူသည္ မီးရႈိ႔လိမ့္မည္။ ၃သင္သည္ ထုိမင္းလက္ႏွင့္ မလြတ္ရ။ စင္စစ္သင့္ကုိဘမ္းဆီး၍ ထုိမင္းလက္သုိ႔ အပ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ စကားေျပာရလိမ့္မည္။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔လည္း သြားရလိမ့္မည္။ ၄သို႔ရာတြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမင္းႀကီး၊ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ေလာ့။ မင္းႀကီးကို ရည္မွတ္၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ထားျဖင့္အေသမခံရ။ ၅ၿငိမ္ဝပ္စြာေသ၍ သင့္ေရွ႔မွာ စိုးစံေသာဘုိးေတာ္ေဘး ေတာ္တို႔ အဘုိ႔ျပဳဘူးသည္နည္းတူ၊ သင့္အဘို႔ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔လ်က္၊ ၾသသခင္ဟူ၍ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းၾကလိမ့္မည္။ ငါေျပာထားၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ဗုိလ္ေျခတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ ၇ယုဒျပည္၌ ခိုင္ခံ့၍ က်န္ၾကြင္းေသာၿမိဳ႔၊ လာခိရွၿမိဳ႔၊ အေဇကာၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ယုဒျပည္၌ က်န္ၾကြင္းေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကုိ၄င္း တိုက္ေသာအခါ၊ ပေရာဖက္ ေယရမိသည္ ထုိစကားအလံုးစံုတို႔ကုိ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိအား ဆင့္ဆုိေလ၏။

၈-၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတုိ႔သည္ အသီးအသီးေစစားေသာ ယုဒညီအစ္ကုိခ်င္း၊ အေစခံရေသာ  ေဟျဗဲအမ်ဳိးကြၽန္ေယာက္်ား မိန္းမတို႔ကို ေနာက္တဖန္ မေစစားဘဲ လႊတ္ေစျခင္းငွါ၊ ေဇဒကိမင္းႀကီး သည္ လႊတ္ျခင္း တရားကုိ စီရင္မည္ဟု ဝန္ခံၿပီးသည္ေနာက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ ေရာက္လာ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ဝန္ခံေသာမွဴးမတ္၊ ဆင္းရဲသားအေပါင္းတုိ႔သည္ အသီးအသီးေစစားေသာ ကြၽန္ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကုိ ေနာက္တဖန္ မေစစားဘဲ လႊတ္ရမည္ဟု ၾကားေသာအခါ၊ နားေထာင္၍လႊတ္လိုက္ၾက၏။ ၁၁ေနာက္တဖန္ ေျပာင္းလဲ၍ ယခင္လႊတ္ၿပီးေသာ ကြၽန္ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကို ေခၚျပန္၍ အေစကြၽန္ခံေစၾက၏။ ၁၂ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္၍၊ ၁၃ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားကို ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာခါ၊ ၁၄သင္တုိ႔သည္ အသီးအသီးဝယ္ေသာ ညီအစ္ကိုခ်င္း ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ခုနစ္နစ္ေစ့လွ်င္ လႊတ္ရမည္။ ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး သင္တို႔၌ အေစကြၽန္ခံၿပီးမွ၊ လႊတ္ေသာအခြင့္ကို ေပးရမည္ဟု ပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔ဘိုးေဘး မ်ားတို႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္၊ နားကုိပိတ္လ်က္ေနၾက၏။ ၁၅သင္တုိ႔သည္ ယခုမွာေျပာင္းလဲ၍၊ အသီးအသီး အိမ္နီးခ်င္းတို႔အား လြတ္ရေသာအခြင့္ကို ထင္းရွားစြာစီရင္သျဖင့္၊ ငါ့ေရွ႔၌ တရားေသာအမႈကုိ ျပဳလ်က္၊ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ ငါ့ေရွ႔မွာ ဝန္ခံျခင္း ပဋိိညာဥ္ကို ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ၁၆တဖန္ ေျပာင္းလဲ၍ ငါ၏နာမကိုရႈတ္ခ်လ်က္၊ အသီးအသီးရွင္းရွင္းလြတ္ဘူးေသာ ကြၽန္ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကို ေခၚျပန္၍ အေစကြၽန္ခံ ေစၾကၿပီတကား။ ၁၇ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ အသီးအသီး ညီအစ္ကုိခ်င္း၊ အိမ္နီးခ်င္းတို႔အား လြတ္ရေသာအခြင့္ကုိ ထင္ရွားစြာ မစီရင္၊ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္သင္တုိ႔အဘုိ႔၊ ထားေဘး၊ ကာလနာေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးတို႔အား လြတ္ေသာ အခြင့္ကုိ ထင္းရွားစြာ စီရင္၍၊ အတိုင္းတုိင္း အျပည္ျပည္တို႔၌ အေႏွာင့္အရွက္ခံေစမည္။ ၁၈ႏြားသငယ္ကို ထက္ျခမ္းခဲြ၍၊ အလယ္သို႔ေရွာက္သြားလ်က္၊ ငါ့ေရွ႔မွာ ျပဳေသာဝန္ခံျခင္း ပဋိိညာဥ္စကားအတုိင္း မက်င့္၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကုိ ဖ်က္ေသာ သူတည္းဟူေသာ၊ ၁၉ယုဒမင္း၊ ေယရုရွလင္မင္း၊ မွဴးမတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အစရွိေသာ၊ ႏြားသငယ္ထက္ျခမ္း အလယ္ သို႔ ေရွာက္သြားေသာ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔ကုိ၊ ၂ဝသူတို႔ရန္သူမ်ားလက္သို႔၄င္း၊ သတ္ခ်င္ေသာသူမ်ား လက္သုိ႔၄င္း၊ ငါအပ္မည္။ သူတို႔အေသေကာင္မ်ားတို႔သည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲမ်ား စားစရာဘို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမွစ၍ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တို႔ကို သူတုိ႔ရန္သူမ်ားလက္သို႔၄င္း၊ သတ္ခ်င္ေသာ သူမ်ားလက္သုိ႔၄င္း၊ ယခုလႊဲသြားေသာ္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ဗုိလ္ေျခမ်ားလက္သို႔၄င္း ငါအပ္မည္။ ၂၂ငါသည္ အမိန္႔ေတာ္ေပး၍ သူတို႔ကုိဤၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာေစမည္။ သူတို႔သည္ တုိက္ယူ၍ မီးရႈိ႔ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း၊ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔ကုိ လူဆိတ္ညံရာအရပ္ျဖစ္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။