ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၅)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေယာယကိမ္မင္းလက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂သင္သည္ ေရခပ္အမ်ဳိးသားတို႔အိမ္သို႔သြား၍၊ သူတို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးမွ၊ ဗိမာန္ေတာ္ အခန္းတခန္းထဲသို႔ ေခၚသြင္း၍ စပ်စ္ရည္ကုိ တုိက္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃ငါသည္ ဟာဗဇိညာ သားျဖစ္ေသာ ေယရမိ၏သား ယာဇညာမွစ၍၊ သူ၏ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္ သားမ်ားအေပါင္း၊ ေရခပ္အမ်ဳိးသားအေပါင္း တုိ႔ကိုေခၚ၍၊ ၄ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း၊ တံခါးေစာင့္ရွလႅံဳသား မာေသယ၏ အခန္းအေပၚ၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ စည္းေဝးရာ အခန္းနားမွာ ဘုရားသခင္၏လူ ဣဂဒါလိသား ဟာနန္၏သားတို႔ေနေသာ အခန္းထဲသို႔ ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၅ထုိေရခပ္အမ်ဳိးသားတို႔ေရွ႔၌ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္ေသာ အိုးမ်ားႏွင့္ ခြက္ဖလားတို႔ကုိ ထည့္၍၊ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကပါဟု သူတို႔အားဆုိ၏။ ၆သူတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အမ်ဳိး၏ အဘေရခပ္၏သား ေယာနဒပ္က၊ သင္တို႔မွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔သည္ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ရၾက။ ၇အိမ္ကိုလည္း မေဆာက္ရ၊ မ်ဳိးေစ့ကိုလည္း မႀကဲရ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုလည္း မစိုက္ရ။ မရွိေစရၾက။ သင္တုိ႔သည္ ဧည့္သည္ျဖစ္လ်က္ ေနေသာျပည္၌ အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ တသက္လံုးတဲႏွင့္ ေနရၾကမည္ဟု အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မွာထားပါၿပီ။ ၈ထုိေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္မယားသားသမီးႏွင့္ တကြ တသက္လံုးစပ်စ္ရည္ကို မေသာက္။ ၉ေနစရာဘို႔ အိမ္ကိုလည္း မေဆာက္။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မရွိ။ လယ္ယာမရွိ၊ မ်ဳိးေစ့မရွိ။ ၁ဝတဲႏွင့္သာေန၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔အမ်ဳိး၏ အဘေရခပ္သား ေယာနဒပ္မွာထားသမွ်ေသာ စကားကုိနားေထာင္လ်က္၊ အဘေယာနဒပ္ မွာထားသမွ်အတိုင္း ျပဳၾကပါၿပီ။ ၁၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဤျပည္သို႔လာေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔က၊ လာၾက။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ သြားၾကကုန္အံ့။ ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔ႏွင့္ ရႈရိစစ္သူရဲတို႔ကုိ ေၾကာက္စရာရွိသည္ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိ၍၊ ယခု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနၾကပါသည္ဟု ဆုိၾက၏။

၁၂-၁၃ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သားတို႔ ရွိရာသို႔ သြား၍၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္အ့ံေသာငွါ၊ ဆံုးမျခင္းကိုမခံၾကသေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ၁၄စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ရဟု၊ ေရခပ္သား ေယာနဒပ္သည္ မိမိသားတို႔၌ ထားေသာ ပညတ္စကားအတိုင္း၊ သူတို႔သည္က်င့္၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ဘဲေနလ်က္၊ အဘ၏ပညတ္ စကားကုိ နားေထာင္ၾက၏။ ငါသည္ ေစာေစာထ၍ သင္တုိ႔ကုိအထပ္ထပ္ေျပာေသာ္လည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ၾက။ ၁၅ငါ၏ကြၽန္ပေရာဖက္ အေပါင္းတို႔ကုိလည္း၊ ငါသည္ ေစာေစာထ၍ သင္တို႔ရွိရာသုိ႔ အထပ္ထပ္ ေစလႊတ္လ်က္၊ သင္တို႔အသီးအသီးလုိက္ေသာ အဓမၼလမ္းကုိ ေရွာင္ၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အက်င့္ကို ျပဳျပင္ၾကေလာ့။ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သို႔ မလုိက္၊ ဝတ္မျပဳၾကႏွင့္။ ဤစကားကုိ နားေထာင္လွ်င္၊ သင္တို႔ႏွင့္ သင္တို႔၏ ဘုိးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာျပည္၌ ေနရၾကလိမ့္မည္ဟု မွာလုိက္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ နားကုိပိတ္လွ်က္၊ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္ဘဲ ေနၾကၿပီ။ ၁၆ေရခပ္သားျဖစ္ေသာ ေယာနဒပ္၏ သားေျမးတို႔သည္ မိမိတို႔အဘမွာထား ေသာစကားအတုိင္း က်င့္ၾက၍၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၇ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ျခိမ္းသမွ်ေသာ ေဘးဥပဒ္တို႔ကုိ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေျပာ ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ေခၚေသာ္လည္း မထူးၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈ေရခပ္အမ်ဳိးသားတို႔အားလည္း၊ ေယရမိဆင့္ဆုိေသာ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ သင္တုိ႔အဘ ေယာနဒပ္၏ ပညတ္စကားကုိ နားေထာင္၍၊ သူစီရင္ထံုးဖဲြ႔သမွ်အတိုင္း က်င့္ေစာင့္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၉ေရခပ္သား ေယာနဒပ္အမ်ဳိး၌ ငါ့အမႈထမ္းတုိ႔သည္ အစဥ္ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။