ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၆)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွိသား ေယာယကိမ္မင္းနန္းစံေလးႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂သင္သည္စာလိပ္ကိုယူၿပီးလွ်င္၊ ေယာရွိမင္း လက္ထက္၌ သင့္အားငါေျပာေသာ ေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဣသေရလျပည္၊ ယုဒျပည္အစရွိေသာ ခပ္သိမ္းေသာတိုင္းျပည္တို႔ကို ငါၿခိမ္းသမွ်ေသ၌ စကားအတိုင္းေရးထားေလာ့။ ၃ယုဒအမ်ိဳးတို႔၌ ျပဳမည္ဟုငါႀကံစည္သမွ်ေသာ ေဘးဥပါဒ္တို႔ကို သူတို႔သည္ ၾကားေသာအခါ၊ သူတို႔ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ငါလႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ အသီးအသီးလိုက္ဘူးေသာ အဓမၼလမ္းတို႔ကို ေရွာင္ေကာင္းေရွာင္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ထိုအခါ ေယရမိသည္ ေနရိသားဗာရုတ္ကိုေခၚၿပီးလွ်င္ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်ေသာ စကားေတာ္တို႔ကို ျပည္ေျပာသည္အတိုင္း၊ ဗာရုတ္သည္စာလိပ္၌ ေရးထားေလ၏။ ၅ေယရမိကလည္း၊ ငါသည္ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနရေသာေၾကာင့္၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ မသြားႏိုင္။ ၆သင္သြားေလာ့။ ငါျပန္ ေျပာသည္အတိုင္း၊ သင္သည္စာလိပ္၌ေရးထားေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္တို႔ကို၊ အစာေရွာင္ေသာေန႔တြင္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ရွိေသာ သူတို႔အား ဘတ္ေလာ့။ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အရြာရြာကလာေသာ ယုဒလူတို႔အားလည္း ဘတ္ေလာ့။ ၇သူတို႔သည္ အသီးအသီးလိုက္ဘူးေသာ အဓမၼလမ္းကိုေရွာင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားအား ျပပ္ဝပ္၍ ဆုေတာင္းေကာင္း ဆုေတာင္းၾကလိမ့္မည္။ ဤလူမ်ိဳး၌ ထာဝရဘုရား ၿခိမ္းေတာ္မူေသာ အမ်က္ေဒါသသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေပး၏ဟု ဗာရုတ္အားမွာထားေလ၏။ ၈ထိုသို႔ ပေရာဖက္ေယရမိ မွာထားသမွ်အတိုင္း၊ ေနရိသားဗာရုတ္သည္ျပဳ၍၊ ထာဝရ ဘုရား၏စကားေတာ္ပါေသာ စာကို ဗိမာန္ေတာ္၌ ဘတ္ေလ၏။

၉ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသား ေယာယကိမ္မင္းနန္းစံ ငါးႏွစ္၊ နဝမလတြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္၊ ယုဒၿမိဳ႔ရြာမွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အစာေရွာင္ရာ အခ်ိန္ကို ေၾကာ္ျငာၾက၏။ ၁ဝထိုအခါ ဗာရုတ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးသစ္နားမွာ၊ အထက္တန္တိုင္းအတြင္း၊ စာေရး ေတာ္ရွာဖန္သား ေဂမရိ၏အခန္း၌၊ ေယရမိစီရင္ေသာစာကုိ လူအေပါင္းတို႔ေရွွ႔မွာ ဘတ္ေလ၏။ ၁၁ထိုစာ၌ပါသမွ်ေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္တို႔ကို ရွာဖန္သားျဖစ္ေသာ ေဂမရိ၏သား မိကၡါယသည္ၾကားလွ်င္၊ ၁၂နန္းေတာ္အတြင္း၊ စာေရးေတာ္အခန္းသို႔ သြား၍၊ စာေရးေတာ္ ဧလိရွမာ၊ ေရွမာယသားေဒလာယ၊ အာခေဗာ္သား ဧလာနာသန္၊ ရွာဖန္သားေဂမရိ၊ ဟာနနိသားေဇဒကိ အစရွိေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ ထိုင္လ်က္ရွိၾက၏။ ၁၃ထိုအခါ ဗာရုတ္သည္ လူမ်ားတို႔အားဘတ္ေသာ စာထဲက မိကၡါယၾကားသမွ်ေသာ စကားတို႔ကိုျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၄ထိုမင္း အေပါင္းတို႔သည္လည္း၊ ကုရွိ၊ ေရွလမိ၊ နာသနိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ေယဟုဒိကို ဗာရုတ္ထံသို႔ ေစလႊတ္လ်က္၊ သင္သည္ လူမ်ားတို႔အား ဘတ္ေသာစာလိပ္ကို သင့္လက္ႏွင့္ကိုင္၍ လာခဲ့ဟု ေခၚၾက၏။ ေနရိသား ဗာရုတ္သည္ လည္း၊ စာလိပ္ကိုကိုင္၍လာ၏။ ၁၅သူတို႔ကလည္း ထိုင္ေလာ့။ ငါတို႔အားဘတ္ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ဗာရုတ္ သည္သူတို႔ေရွ႔မွာ ဘတ္ေလ၏။ ၁၆ထိုစကားအလံုးစံုတို႔ကို မင္းမ်ားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းေၾကာက္ရြံ႔ေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ငါတို႔သည္ ဤစကားအလံုးစံုတို႔ကို ရွင္ဘုရင္အား ဆက္ဆက္ၾကားေလွ်ာက္ရမည္ဟု ဗာရုတ္ကိုဆိုၾက၏။ ၁၇တဖန္ သင္သည္ ဤစကားအလံုးစံုတို႔ကို သူ႔ႏႈတ္ျမြတ္သည္အတိုင္း အဘယ္သို႔ ေရးထားသနည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၁၈ဗာရုတ္က၊ သူသည္ ဤစကားအလံုးစံုတို႔ကို ႏႈတ္ျမြတ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မွင္ႏွင့္ေရးထားပါ၏ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၁၉မင္းမ်ားတို႔က၊ သင္သြားေလာ့။ ေယရမိႏွင့္အတူ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ အဘယ္မွာေနသည္ကို တစံုတေယာက္မွ် မသိေစႏွင့္ဟု ဗာရုတ္အားမွာခဲ့၍၊ ၂ဝစာလိပ္ကို စာေရးေတာ္ ဧလိရွမာ၏ အခန္း၌ထားၿပီးမွ နန္းေတာ္အတြင္း၊ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ဝင္၍၊ ထိုအမႈကိုအကုန္အစင္ ေလွ်ာက္ၾက၏။

၂၁ရွင္ဘုရင္သည္ ထိုစာလိပ္ကိုယူေခ်ဟု၊ ေယဟုဒိကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ ေယဟုဒိသည္ စာေရးေတာ္ ဧလိရွမာ၏ အခန္းထဲကယူ၍၊ ရွင္ဘုရင္အစရွိေသာ အထံေတာ္၌ ရပ္ေနေသာမွဴးမတ္အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ဘတ္ေလ၏။ ၂၂ထိုအခါ နဝမလျဖစ္၍၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ေဆာင္းကာလ၌ စံေပ်ာ္ရာနန္းအခန္းတြင္ ထိုင္၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ မီးမယ္ဖ်ဴးေပၚမွာ မီးခဲပံုရွိ၏။ ၂၃ေယဟုဒိသည္ သံုးေလးခဏ္းေလာက္ ဘတ္မိလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ စာေရး၏ထားႏွင့္လွီး၍ မီးမယ္ဖ်ဴးေပၚမွာရွိေသာ မီးထဲသို႔ စာလိပ္ကိုခ်ပစ္လွ်င္၊ အကုန္အစင္ကြၽမ္း ေလာင္ေလ၏။ ၂၄ရွင္ဘုရင္မွစ၍၊ ထိုစကားအလံုးစံုတို႔ကို ၾကားေသာ ရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တေယာက္မွ် မေၾကာက္၊ မိမိအဝတ္ကိုလည္ မဆုတ္ၾက။ ၂၅ရွင္ဘုရင္သည္ စာလိပ္ကို မီးမရႈိ႔ေစျခင္းငွါ၊ ဧလိနာသန္၊ ေဒလာယ၊ ေဂမရိတို႔သည္ ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္သည္ သူတို႔စကားကိုနားမေထာင္။ ၂၆တဖန္ ရွင္ဘုရင္သည္ စာေရးဗာရုတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္ေယရမိကို ဘမ္းဆီးေစျခင္းငွါ၊ သားေတာ္ေယရေမလ၊ အာဇေရလသား စရာယ၊ အာဗေဒလသား ေရွလမိတို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။

၂၇ေယရမိႏႈတ္ျမြတ္သည္အတိုင္း ဗာရုတ္ေရးထားေသာ ထိုစာလိပ္ကို ရွင္ဘုရင္မီးရႈိ႔ေသာေနာက္၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္လာသည္ကား။ ၂၈သင္သည္ အျခားေသာ စာလိပ္ကိုယူ၍၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္မီးရႈိ႔ေသာ အရင္စာလိပ္၌ ပါသမွ်ေသာစကားရင္းအတိုင္း ေရးထားေလာ့။ ၂၉သင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္အားေျပာဆိုရမည္မွာ၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ဆက္ဆက္လာ၍ ဤျပည္ကိုဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ လူႏွင့္တိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလိမ့္မည္ဟူေသာ စကားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေရးထားသနည္းဟု သင္သည္ဆို၍ စာလိပ္ကိုမီးရႈိ႔ၿပီ။ ၃ဝထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္ကိုရည္မွတ္၍၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ ဒါဝိဒ္၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ မထိုင္ရ။ သူ၏အေသေကာင္ကို ေန႔အခ်ိန္၌ ေနပူထဲသို႔၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ႏွင္းခဲထဲသို႔၄င္း ပစ္လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၁သူမွစ၍ သူ၏သားေျမးတို႔ကို၄င္း၊ သူ၏ကြၽန္တိုိ႔ကို၄င္း အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါစီရင္မည္။ သူတို႔ႏွင့္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔သူ ယူဒျပည္သားတို႔သည္ နားမေထာင္၊ သူတို႔အေပၚသို႔ ငါၿခိမ္းသမွ်ေသာ ေဘးဥပါဒ္တို႔ကို ေရာက္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂ထိုအခါ ေယရမိသည္ အျခားေသာစာလိပ္ကိုယူ၍၊ ေနရိသားစာေရးဗာရုတ္အား ေပးသျဖင့္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္မီးရႈိ႔ေသာစာ၌ ပါသမွ်ေသာစကားတို႔ကို ေယရမိသည္ႏႈတ္ျမြက္၍၊ ဗာရုတ္သည္ ေရးထား၏။ အလားတူေသာစကားမ်ားကိုလည္း ထပ္၍သြင္းရ၏။