ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၇)


၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာ ေယာယကိမ္သား ေခါနိအရာ၌၊ ေယာရွိမင္းႀကီး၏သား ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ေယရမိအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္တို႔ကို၊ ထိုမင္းႀကီးအစရွိေသာ ကြၽန္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား တို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနၾက၏။

၃တရံေရာအခါ ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္၊ ေရွလမိသား ေယဟုကလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မာေသယသား ေဇဖနိတို႔ကို ပေရာဖက္ေယရမိထံသို႔ ေစလႊတ္၍၊ ငါတို႔အဘို႔ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းပါေလာ့ဟု မွာလိုက္၏။ ၄ထုိအခါ ေယရမိသည္ ေထာင္ထဲသို႔မေရာက္ေသး။ လူမ်ားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ လ်က္ေနေသး၏။ ၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ဝိုင္းေသာ ခါလဒဲလူတို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ဖာေရာဘုရင္၏ ဗိုလ္ေျခမ်ား စစ္ခ်ီ၍လာေၾကာင္းကို ၾကားလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔မွ ထြက္သြားၾကၿပီ။ ၆ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္ေယရမိသို႔ေရာက္၍၊ ၇ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကိုေမးေလွ်ာက္ ေစျခင္းငွါ၊ သင့္ကိုမွာလိုက္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္အား ဤသို႔ျပန္ေျပာေလာ့။ သင္တို႔ကိုစစ္ကူျခင္းငွါ လာေသာဖာေရာဘုရင္၏ ဗိုလ္ေျခတို႔သည္ သူတို႔ေနရင္းအဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္သြားၾကလိမ့္မည္။ ၈ခါလဒဲလူတို႔သည္ လာျပန္၍၊ ဤၿမိဳ႔ကိုတိုက္ယူၿပီးလွ်င္ မီးရႈိ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၉ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ခါလဒဲလူတို႔သည္ ငါတို႔ထံမွ ထြက္သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ဆို၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္မလွည့္စားၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ထြက္၍ မသြားရၾက။ ၁ဝထိုမွ်မက၊ သင္တို႔ကိုစစ္တိုက္ေသာ ခါလဒဲစစ္သူရဲအေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔သည္လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ သူတို႔တြင္ ဒဏ္ခ်က္ထိေသာသူ သက္သက္က်န္ၾကြင္းေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္အသီးအသီး မိမိတို႔တဲ၌ထ၍၊ ဤၿမိဳ႔ကို မီးရႈိ႔ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔သည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ဗိုလ္ေျခတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဆုတ္သြားၾကေသာ အခါ၊ ၁၂ေယရမိသည္ မိမိအမ်ိဳး၌ မိမိအေမြဥစၥာကို ခံအံ့ေသာငွါ၊ ဗယၤာမိန္ျပည္သို႔ သြားမည္ဟု အႀကံရွိ၍ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြားေလ၏။ ၁၃ဗယၤာမိန္တံခါးဝသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဟာနနိသားျဖစ္ေသာ ေရွလမိ၏သား ကင္းမွဴး ဣရိယက၊ သင္သည္ ခါလဒဲလူတို႔ဘက္သို႔ ကူးသြားပါသည္တကားဟု ဆိုလ်က္၊ ပေရာဖက္ေယရမိကို ဘမ္းဆီးေလ၏။ ၁၄ေယရမိကလည္း၊ မဟုတ္ပါ။ ခါလဒဲလူတို႔ဘက္သို႔ ငါမကူးမသြားပါဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ဣရိယသည္ နားမေထာင္ဘဲ၊ ေယရမိကိုယူ၍ မင္းမ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေလ၏။ ၁၅မင္းမ်ားတို႔သည္ အမ်က္ထြက္၍ ေယရမိကို ရိုက္ၿပီးမွ၊ စာေရးေတာ္ေယာနသန္၏အိမ္၌ ေလွာင္ထားၾက၏။ ထိုအိမ္ကို ေလွာင္အိမ္လုုပ္ႏွင့္သတည္း။

၁၆ေယရမိသည္ အိမ္ေအာက္ေျမတြင္၊ ေလွာင္အိမ္ထဲသို႔ေရာက္၍၊ ေန႔ရက္မ်ားစြာေနရေသာေနာက္၊ ၁၇ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္ လူကိုေစလႊတ္၍ ေယရမိကိုႏႈတ္ၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိသေလာဟု နန္းေတာ္၌ တိတ္ဆိတ္စြာေမးျမန္းလွ်င္၊ ေယရမိက၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ လက္သို႔ ေရာက္ပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ ၁၈တဖန္ ေယရမိက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားသေလာ။ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တို႔ကို ျပစ္မွားသေလာ။ ဤလူမ်ိဳးကိုျပစ္မွားသေလာ။ အဘယ္မည္ေသာအျပစ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေလွာင္ထားၾကသနည္း။  ၁၉ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္ ဤျပည္ကိုမတိုက္မလာရဟု ေဟာေျပာေသာ သင္တို႔၏ပေရာဖက္တို႔သည္ ယခုဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ၂ဝသို႔ျဖစ္၍၊ အကြၽႏ္ုုပ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီး၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ ေသာစကားကို နားခံေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုုပ္ကိုေသေစျခင္းငွါ၊ စာေရးေတာ္ေယာနသန္အိမ္သို႔ ျပန္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္ဟု ေဇဒကိမင္းႀကီးကို ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၂၁ထိုအခါ ေဇဒကိမင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ရွိ၍၊ ေယရမိကိုေထာင္ ဝင္း၌ထားၾက၏။ ၿမိဳ႔တြင္ မုန္႔မကုန္မွီတိုင္ေအာင္၊ မုန္႔သည္တန္းမွ မုန္႔တလံုးကို ေန႔တိုင္းအစဥ္ေပးရ၏။ ထိုသို႔ေယရမိသည္ ေထာင္ဝင္ထဲမွာ ေနေလ၏။