ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃၉)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမင္းႀကီး နန္းစံကိုးႏွစ္ ဒသမလတြင္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဗုိလ္ေျခ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ လာ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝုိင္းထားၾက၏။ ၂ေဇဒကိမင္းႀကီးနန္းစံဆယ္တႏွစ္၊ စတုတၳလ ကိုးရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႔ကုိၿဖိဳေဖာက္၍၊ ၃ေရႊထားဝန္ေနရဂါလရွေရဇာ၊ မိန္းမစုိးအုပ္ စာသခိမ္၊ မာဂုပညာရွိအုပ္ ေနရဂါလ ရွေရဇာတည္းဟူေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ မွဴးမတ္အစရွိေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ဝင္၍၊ အလယ္ခ်က္တံခါးဝ၌ ထုိင္ၾက၏။ ၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမင္းႏွင့္ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ထုိလူမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္၊ ညဥ့္အခါ ေျပး၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္လမ္းကိုလုိက္လ်က္၊ ၿမိဳ႔ရုိးႏွစ္ထပ္စပ္ၾကား တံခါးျဖင့္ ထြက္ၿပီးမွ လြင္ျပင္သို႔ သြားၾက၏။ ၅ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔သည္ လုိက္လ်က္၊ ေယရိေခါလြင္ျပင္၌ ေဇဒကိမင္းကို မွီ၍ ဘမ္းဆီးၿပီးမွ၊ ဗာဗုုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာရွိရာ ဟာမတ္ျပည္ ရိဗလၿမိဳ႔သို ေဆာင္သြားၾက၏။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဇဒကိမင္း၏ အမႈကုိ စစ္ေၾကာစီရင္၍၊ ၆ရိဗလၿမိဳ႔မွာ ေဇဒကိသားတို႔ကို အဘမ်က္ေမွာက္၌ သတ္ေလ၏။ ယုဒမွဴးမတ္အေပါင္းကုိလည္း သတ္ေလ၏။ ၇ေဇဒကိမ်က္စီကုိလည္း ေဖာက္ၿပီးမွ၊ သူ႔ကုိေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။ ၈ခါလဒဲလူတို႔သည္လည္း၊ နန္းေတာ္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားအိမ္တို႔ကုိ မီးရႈိ႔၍၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ၉ထုိအခါ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ က်န္ၾကြင္းေသာသူ၊ ခါလဒဲလူဘတ္သုိ႔ ကူးသြားႏွင့္ေသာသူ၊ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြား ေလ၏။ ၁ဝသို႔ရာတြင္၊ ဥစၥာအလွ်င္းမရွိေသာ ဆင္းရဲသားအခ်ိဳ႔တို႔ကို ယုဒျပည္၌ထားခဲ့၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ လယ္ယာ တို႔ကုိေပးေလ၏။

၁၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ေယရမိအမႈ၌၊ ကုိယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္ကုိ မွာထားႏွင့္ သည္ကား၊ ၁၂ေယရမိကုိယူ၍ ေကာင္းမြန္စြာၾကည့္ရႈေလာ့။ မညွဥ္းဆဲႏွင့္။ သူေျပာသည္အတိုင္း သူ႔ကုိျပဳေလာ့ဟု မွာထားေတာ္မူသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၁၃ကုိယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္၊ မိန္းမစိုးအုပ္ ေနဗုရွာဇဗန္၊ မာဂုပညာရွိအုပ္ ေနရဂါလရွေရဇာအစရွိေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔သည္ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ၁၄ေယရမိကို ေထာင္ဝင္း ထဲကႏႈတ္ယူၿပီးလွ်င္၊ သူ၏ေနရာသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ရွာဖန္သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိ၌အပ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ေယရမိသည္ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ အတူေနရေလ၏။

၁၅ေယရမိသည္ ေထာင္ဝင္းထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္၍၊ ၁၆သင္သည္ ဣရွအမ်ဳိးသား ဧဗဒေမလက္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤၿမိဳ႔၏ အက်ဳိးကုိမျပဳစု၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ငါ့စကားကုိ ငါတည္ေစမည္။ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ သင့္ေရွ႔၌ ငါ့စကားျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၁၇သို႔ေသာ္လည္း၊ ထုိကာလ၌ သင့္ကုိငါကယ္ႏႈတ္ မည္။ သင္ေၾကာက္ေသာသူတို႔လက္သုိ႔ သင္မေရာက္ရ။ ၁၈ငါသည္ သင့္ကုိစင္စစ္ကယ္ႏႈတ္မည္။ သင္သည္ ထားျဖင့္မဆံုးရ။ လက္ရဥစၥာကဲ့သုိ႔ ကိုယ္အသက္ကိုရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ငါ့ကုိ ကိုးစားေသာ ေၾကာင့္တည္းဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။