ေယရမိ အခန္းၾကီး (၃)


၁ေယာက္်ားစြန္႔ပစ္ေသာ မိန္းမသည္ ထြက္သြား၍၊ အျခားေသာသူ၏ မယားျဖစ္ၿပီးမွ၊ အရင္လင္သည္ ထုိမိန္းမကို ျပန္၍ယူသင့္သေလာ့။ ထုိသို႔ျပဳေသာ ျပည္သည္ ညစ္ညဴးသည္မဟုတ္ေလာဟု ဆိုေလ့ရွိလ်က္ႏွင့္၊ သင္သည္မ်ားစြာေသာရည္းစားတို႔၌ မွီဝဲ၍၊ မွားယြင္းေသာ္လည္း၊ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာပါဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ျမင့္ေသာအရပ္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ လင္မေနဘူးေသာအရပ္တစံုတခုကုိ ရွာေလာ့။ အာရပ္လူသည္ ေတာ၌ေစာင့္ သကဲ့သို႔၊ သင္သည္လမ္းတို႔၌ ေစာင့္ေန၍၊ မတရားေသာေမထုန္အားျဖင့္၄င္း၊ အဓမၼအမႈအားျဖင့္၄င္း ျပည္ကုိ ညစ္ညဴးေစၿပီ။ ၃မိုဃ္းေခါင္၍ ေနာက္မုိဃ္းတုိင္ေအာင္ မရြာေသာ္လည္း၊ သင္သည္ျပည္တန္ဆာနဖူးရွိ၍ ရွက္ျခင္းသေဘာကုိ ပယ္ရွားၿပီ။ ၄ယခုမွစ၍ သင္က၊ အကြၽႏု္ပ္အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အသက္ငယ္စဥ္ ေစာင့္မပါၿပီဟု ငါ့အားေအာ္ဟစ္ပါေစေသာ။ ၅ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္ေလာ့။ အဆံုးတုိင္ေအာင္ အျပစ္ကိုမွတ္ေတာ္မူမည္ေလာဟု ဆိုပါေစေသာ။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္လည္း၊ တတ္ႏုိင္သမွ်အတုိင္း အဓမၼအမႈကိုျပဳပါသည္တကား။

၆ေယာရွိမင္းႀကီးလက္ထက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး ျပဳေသာအမႈကို သင္ျမင္ၿပီေလာ။ ျမင့္ေသာေတာင္ရွိသမွ်အေပၚသို႔ တတ္၍၄င္း၊ စိမ္းေသာသစ္ပင္ရွိသမွ်ေအာက္၌၄င္း ျပည္တန္ဆာလုပ္ေလၿပီ။ ၇သူသည္ ထုိအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ျပဳၿပီမွ၊ ငါ့ထံသို႔ျပန္လာပါဟု ငါေျပာေသာ္လည္း၊ သူသည္ျပန္၍မလာ။ ထုိအမႈကို သူ၏ညီမ၊ သစၥာပ်က္ေသာညီမယုဒသည္ ၾကည္ျမင္ေလ၏။ ၈ေဖာက္ျပန္ေသာ ဣသေရလသည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳ၍၊ မွားယြင္းေသာအျပစ္မ်ား ေၾကာင့္၊ သူႏွင့္ငါကြာ၍ ျဖတ္စာကိုအပ္ေသာ္လည္း၊ သစၥာပ်က္ေသာညီမယုဒသည္လည္း၊ မေၾကာက္ဘဲသြား၍ ျပည္တန္ဆာလုပ္ေၾကာင္းကုိ ငါျမင္ရ၏။ ၉သူသည္မတရားေသာေမထုန္ကုိျပဳ၍ အလြန္ေလာ္လည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္ကုိညစ္ညဴးေစ၍၊ ေက်ာက္ ႏွင့္၄င္း၊ သစ္တံုးႏွင့္၄င္း မွားယြင္းေလ၏။ ၁ဝထုိမွ်ေလာက္အျပစ္ရွိေသာ္လည္း၊ သစၥာပ်က္ေသာညီမယုဒသည္ ငါ့ထံသုိ႔စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ျပန္၍ မလာ။ ျပန္လာဟန္ေဆာင္သည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သစၥာပ်က္ေသာယုဒသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ ဣသေရလထက္အျပစ္ႀကီး၏။ ၁၂သင္သည္ သြား၍ ေျမာက္မ်က္ႏွာသို႔ ဟစ္ေၾကာ္ရမည္ စကားဟူမူကား၊ အုိေဖာက္ျပန္ေသာ ဣသေရလ၊ ျပန္လာပါဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္၌ငါသည္ မ်က္မုန္းက်ဳိးျခင္းကုိ မျပဳ၊ ကရုဏာစိတ္သေဘာ ရွိ၏။ အစဥ္အမ်က္ထြက္တတ္သည္ မဟုတ္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃သင္သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွား၍၊ စိမ္းေသာသစ္ပင္ရွိသမွ်ေအာက္၌ ေတြ႔ေသာဧည့္သည္တို႔ႏွင့္ မွားယြင္းေသာအျပစ္ရွိေၾကာင္းကုိ ဝန္ခ်ရုံမွ်သာ ျပဳေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄အုိေဖာက္ျပန္ေသာသူငယ္တုိ႔၊ ျပန္လာၾကေလာ့ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ငါသည္သင္တုိ႔ကို ရြံ႔ရွာဘူး ေသာ္လည္း၊ သင္တုိ႔ၿမိဳ႔မ်ားထဲက တၿမိဳ႔လွ်င္ လူတေယာက္၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းအစုစုထဲက တစုလွ်င္ လူႏွစ္ေယာက္ ကုိ ေရြးယူ၍ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ပို႔ေဆာင္မည္။ ၁၅ငါသည္ ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔ကုိ သင္းအုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍၊ သူတို႔သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ထုိကာလတြင္ သင္တို႔သည္ ျပည္ေတာ္၌ တိုးပြါးမ်ားျပားေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ဟူ၍၊ ေနာက္တဖန္ မေျပာမဆိုရ။ ထုိေသတၱာ ကိုစိတ္မစဲြလန္း၊ မေအာက္ေမ့၊ မျပဳစုရ။ ေနာက္တဖန္ မလုပ္ရဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ထုိအခါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ထာဝရဘုရား၏ ပလႅင္ဟူ၍ ေခၚၾကလိမ့္မည္။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍၊ ထုိပလႅင္သို႔စည္းေဝးၾကလိ့မ္။ ေနာက္တဖန္ မိမိတို႔၌ ဆိုးေသာစိတ္ႏွလံုးခုိင္မာျခင္းသေဘာ သို႔ လုိက္၍ မက်င့္ရၾက။ ၁၈ထုိကာလ၌ ယုဒအမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လ်က္၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာ အရပ္က တစုတည္းလာ၍၊ သင္တုိ႔ဘုိးေဘးမ်ားအေမြခံဘုိ႔ ငါေပးဘူးေသာ ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကလိ့မ္မည္။ ၁၉ငါသည္ သင့္ကို သားတို႔တြင္ အဘယ္သို႔ ထားရအံ့နည္း။ သာယာေသာျပည္၊ တိုင္းႏုိင္ငံအေပါင္းတို႔၏ အထြဋိ္၊ ဘုန္းႀကီးေသာအေမြခံရာျပည္ကို သင့္အားအဘယ္သို႔ေပးရအံ့နည္းဟု ငါေမးေသာအခါ၊ သင္သည္ငါ့ကုိ အကြၽႏု္ပ္အဘဟူ၍ ေခၚရလိမ့္မည္။ ငါ့ထံမွလႊဲ၍ မသြားရဟု ငါျပန္ေျပာ၏။

၂ဝအုိ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ မယားသည္ မိမိခင္ပြန္း၌ သစၥာဖ်က္သကဲ့သုိ႔၊ အကယ္စင္စစ္သင္တုိ႔သည္ ငါ၌ သစၥာပ်က္ၾကၿပီဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ တို႔၌ငိုေၾကြး၍ ေတာင္းပန္ေသာအသံကို ငါၾကားရၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ လမ္းလႊဲ၍၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့ၾကၿပီ။ ၂၂အိုေဖာက္ျပန္ေသာသူငယ္၊ သင္တို႔ျပန္လာၾကေလာ့။ ေဖာက္ျပန္ရာမ်ားကုိ ငါျပဳျပင္မည္။ သူတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔လာၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၃အကယ္စင္စစ္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္းရုိးမ်ားတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ အကယ္စင္စစ္အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိကယ္တင္ရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၄ရွက္ဘြယ္ေသာအရာသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုိးေဘးဥစၥာတည္းဟူေသာ သူတို႔သိုးႏြား၊ သားသမီးမ်ားကုိ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ငယ္ေသာအရြယ္ကပင္ စား၍ကုန္ပါၿပီ။ ၂၅အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္လ်က္ အိပ္ရၾက၏။ အသေရပ်က္ျခင္း၌ နစ္မြန္းၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ဘုိးေဘးႏွင့္တကြ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္။ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားပါၿပီဟု ဆိုၾက၏။