ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၀)


၁ကုိယ္ရံေတာ္မွဴးေနဗုဇာရဒန္သည္ ေယရမိကုိတဖန္ သိမ္းသြား၍ ရာမၿမိဳ႔၌ လႊတ္ေသာေနာက္၊ ထာဝရ ဘုရား ထံေတာ္မွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာသည္အရာမွာ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ၊ ေယရမိသည္ သံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ၊ ၂ကိုယ္ရံေတာ္မွဴးသည္ သူ႔ကုိေခၚ၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဤျပည္၌ ေရာက္ေသာအမႈကုိ ၿခိမ္းေတာ္မႈႏွင့္ၿပီ။ ၃ၿခိမ္းေတာ္မူသည္အတိုင္းလည္း၊ အမႈကိုေရာက္ေစ၍ စီရင္ေတာ္မူၿပီ။ သင္တုိ႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ ကိုနားမေထာင္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ဤအမႈသည္ သင္တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ ၄ယခုမွာ သင့္လက္၌ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ သံႀကိဳးကုိ ငါခြၽတ္မည္။ ငါႏွင့္အတူ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ လိုက္လာျခင္းငွါ အလုိရွိလွ်င္ လုိက္လာပါ။ ငါသည္ေကာင္းမြန္စြာ ၾကည့္ရႈမည္။ ငါႏွင့္ အတူဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ လုိက္ျခင္းငွါ အလိုမရွိလွ်င္ မလုိက္ႏွင့္။ တျပည္လံုးသည္ သင့္ေရွ႔မွာ ရွိ၏။ အၾကင္အရပ္သို႔သြားေကာင္းသည္ဟု စိတ္ထင္လွ်င္၊ ထုိအရပ္တည္းဟူေသာ စိတ္ေရာက္ရာအရပ္သို႔ သြားပါေလာ့ဟု ဆို၏။ ၅ေယရမိသည္ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴးထံမွ မထြက္မွီ၊ ကုိယ္ရံေတာ္မွဴးက၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒျပည္နယ္တြင္၊ ၿမိဳ႔အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ရွာဖန္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိထံသုိ႔ ျပန္၍ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ အတူေနပါေလာ့။ သို႔မဟုတ္၊ စိတ္ရွိသည္အတုိင္း သြားပါေလာ့ဟု ဆိုလ်က္၊ စားစရိတ္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ကုိေပး၍ လႊတ္လုိက္ေလ၏။ ၆ထုိအခါ ေယရမိသည္ အဟိကံ သား ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ျပည္၌က်န္ၾကြင္းေသးေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူေနေလ၏။

၇ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ အဟိကန္သား ေဂဒလိကုိျပည္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔သိမ္းယူရာ၌ မပါေသာ ေယာက္်ားမိန္းမသူငယ္ ဆင္းရဲသားအခ်ဳိ႔တို႔ကုိ သူ၌အပ္ေၾကာင္းကုိ၊ ေတာမွာရွိေသာ တပ္မွဴးတို႔ႏွင့္ စစ္သူရဲမ်ားတို႔သည္ ၾကားသိၾကေသာအခါ၊ ၈နာသနိသား ဣရွေမလ၊ ကာရာသား ေယာဟနန္ႏွင့္ ေယာနသန္၊ တာႏုမက္သား စရာယ၊ ေနေတာဖတ္အမ်ဳိး၊ ဧဖဲ၏သားမ်ား၊ မာခသိအမ်ဳိးသား ေယဇနိတို႔သည္ မိမိလူမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သုိ႔ လာ၍၊ ၉ရွာဖန္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိက၊ ခါလဒဲမင္း၏ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရမည္အခြင့္ကုိ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤျပည္၌ေန၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ အမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ခ်မ္းသာရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝငါမႈကား၊ လာလတံ့ေသာ ခါလဒဲလူတို႔စကားကုိ နားေထာင္ျခင္းငွါ မိဇပါၿမိဳ႔မွာ ေနမည္။ သင္တုိ႔မူကား၊ စပ်စ္ရည္ကို၄င္း၊ ေႏြကာလအသီးကုိ၄င္း၊ ဆီကုိ၄င္း သိမ္း၍ အုိး၌သိုထားၾကေလာ့။ ယခုဝင္ျပန္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ေနၾကေလာ့ဟူ၍၊ ထုိသူတို႔အားသစၥာျပဳေလ၏။ ၁၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒျပည္၌ လူအခ်ဳိ႔တုိ႔ကုိ က်န္ၾကြင္းေစ၍၊ ရွာဖန္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိကို မင္းအရာ၌ ခန္႔ထားေၾကာင္းကုိ၊ ေမာဘျပည္၊ အမၼဳန္ျပည္၊ ဧဒုံျပည္အစရွိေသာ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၌ ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတုိ႔သည္ ၾကားသိၾကေသာ အခါ၊ ၁၂ႏွင္ထုတ္ရာျပည္အရပ္ရပ္တို႔မွ ျပန္လာ၍၊ ယုဒျပည္၊ ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္သျဖင့္၊ မ်ားစြာေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ေႏြကာလအသီးကုိသိမ္းယူၾက၏။

၁၃ထုိေနာက္မွ၊ ကာရာသား ေယာဟနန္သည္ ေတာ၌ရွိေသာ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သုိ႔ လာ၍၊ ၁၄ကိုယ္ေတာ္ကုိ သတ္ေစျခင္းငွါ၊ အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္ ဗာလိတ္သည္ နာသနိသား ဣရွေမလကို ေစလႊတ္ ေၾကာင္းကုိ အမွန္သိပါ၏ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ထုိစကားကုိ အဟိကံသား ေဂဒလိသည္ မယံု။ ၁၅ထုိအခါ ကာရာသား ေယာဟနန္ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သြား၍ နာသနိသား ဣရွေမလကို သတ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးပါေလာ့။ အဘယ္သူမွ်မသိရ။ သူသည္ကိုယ္ေတာ္ ကိုသတ္၍၊ ကုိယ္ေတာ္ထံ၌ စုေဝးေသာ ယုဒလူအေပါင္းတုိ႔သည္ အရပ္ရပ္ သုိ႔ကဲြျပားသျဖင့္၊ ယုဒျပည္၌ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရၾကပါမည္နည္းဟု၊ မိဇပါၿမိဳ႔၌ ေဂဒလိကုိ တိတ္ဆိစြာ ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ၁၆အဟိကံသားေဂဒလိက၊ သင္သည္ထုိသုိ႔မျပဳရ။ ဣရွေမလ၌ မမွန္ေသာစကားကုိ ျပန္ေျပာၿပီဟု၊ ကာရာသား ေဟာယနန္အား ျပန္ေျပာေလ၏။