ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၁)


၁သတၱမလတြင္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ျဖစ္ေသာ မင္းသား ဧလိရွမာသား၊ နာသနိ၏သား ဣရွေမလ သည္၊ လူတက်ိပ္ႏွင့္ တကြ၊ အဟိကံသား ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သုိ႔လာ၍၊ ထုိၿမိဳ႔၌ တစုတည္းစား ေသာက္ၾက၏။ ၂ထုိအခါ၊ နာသနိသား ဣရွေမလႏွင့္ ထုိလူတက်ိပ္တို႔သည္ ထ၍၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ အခြင့္ႏွင့္ ျပည္အုပ္လုပ္ေသာ ရွာဖန္၏ သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိကို ထားႏွင့္ ခုတ္၍ သတ္ၾက၏။ ၃ဣရွေမလသည္လည္း၊ မိဇပါၿမိဳ႔တြင္ ေဂဒလိထံ၌ ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ေတြ႔သမွ်ေသာ ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔ကုိ၄င္း သတ္ေလ၏။ ၄ေဂဒလိကုိ သတ္၍၊ ႏွစ္ရက္လြန္ေသာ္လည္း၊ ထုိအမႈကို အဘယ္သူမွ် မသိေသးသျဖင့္၊ ၅ေရွခင္ၿမိဳ႔၊ ရွိေလာၿမိဳ႔၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ထြက္ လာေသာ လူရွစ္က်ိပ္တို႔သည္ မိမိတို႔မုတ္ဆိတ္ကုိ ရိတ္ၿပီးလွ်င္၊ အဝတ္စုတ္ကိုဝတ္၍ ရွနေသာကိုယ္ရွိလ်က္၊ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ နံ႔သာေပါင္းကုိ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့လ်က္ ေရာက္လာၾက၏။ ၆ထုိသူတို႔ကို ႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါ၊ နာသနိသား ဣရွေမလသည္ ငိုေၾကြးလ်က္၊ မိဇပါလၿမိဳ႔မွထြက္၍ ေတြ႔ေသာအခါ၊ အဟိကံသား ေဂဒလိထံသို႔ လာၾကေလာ့ဟု ေခၚေလ၏။ ၇ၿမိဳ႔ထဲသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ နာသနိသား ဣရွေမလႏွင့္ သူ၏လူမ်ားတို႔သည္ ထုိသူတို႔ကုိ သတ္၍၊ ေျမတြင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ၾက၏။ ၈ထုိသူတို႔တြင္ပါေသာ လူတက်ိပ္တို႔က၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ မသတ္ပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သုိထားေသာ ဥစၥာတည္းဟူေသာ ဂ်ဳံ၊ မုေယာ၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္သည္ ေတာ၌ရွိပါ၏ဟု၊ ဣရွေမလအား ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္၊ ထုိသူတို႔ကုိ သူတုိ႔ညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္ အတူမသတ္ဘဲေန၏။ ၉ဣရွေမလသည္ ေဂဒလိႏွင့္ အတူ သတ္ေသာသူအေသေကာင္မ်ားကုိ ပစ္ခ်ေသာတြင္းသည္ အျခားတြင္းမဟုတ္၊ အာသမင္းႀကီးသည္ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ဗာရွာကုိ ေၾကာက္၍ တူးေသာတြင္းျဖစ္သတည္း။ ထုိတြင္းကို နာသနိသား ဣရွေမလသည္ အေသေကာင္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေစ၏။ ၁ဝထုိအခါ အဟိကံသား ေဂဒလိ၌ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္အပ္ေသာ မင္းသမီးမ်ားအစ ရွိေသာ၊ မိဇပါၿမိဳ႔၌ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔ကုိ နာသနိသား ဣရွေမလသည္ သိမ္းယူ၍၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ ထံသို႔ ထြက္သြားေလ၏။

၁၁ထုိသုိ႔ နာသနိသား ဣရွေမလျပဳေသာ အမႈအလံုးစံုတို႔ကုိ ကာရာသားေယာဟနန္ႏွင့္ သူ႔ထံ၌ ရွိသမွ် ေသာတပ္မွဴးတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ၁၂-၁၃လူအေပါင္းတို႔ကုိေခၚ၍၊ နာသနိသားဣရွေမလကို တိုက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား သျဖင့္၊ ဂိေဗာင္ကန္နားမွာေတြ႔ေလ၏။ ဣရွေမလ၌ပါေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကာရာသား ေယာဟနန္ႏွင့္ သူ၌ပါ ေသာတပ္မွဴးအေပါင္းတို႔ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၄ထုိအခါ မိဇပါၿမိဳ႔မွာ ဣရွေမလသိမ္းသြားေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ သူ႔ထံမွထြက္၍၊ ကာရာသားေယာဟနန္ထံသို႔ ကူးသြားၾက၏။ ၁၅နာသနိသား ဣရွေမလသည္ လူရွစ္ေယာက္ႏွင့္ တကြ၊ ေယာဟနန္လက္မွ လြတ္ေျပး၍၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ထံသို႔ သြားေလ၏။ ၁၆ထုိသို႔အဟိကံသား ေဂဒလိကုိ သတ္ၿပီးသည္ေနာက္၊ ကာရာသား ေယာဟနန္ႏွင့္ သူ႔ထံ၌ရိွေသာ တပ္မွဴးအေပါင္းတို႔သည္ နာသနိသား ဣရွေမလလက္မွ၄င္း၊ မိဇပါၿမိဳ႔မွ၄င္း၊ ႏႈတ္၍က်န္ၾကြင္းေသာသူတည္းဟူေသာ၊ အားႀကီးေသာစစ္သူရဲမ်ား၊ မိန္းမမ်ား၊ သူငယ္မ်ား၊ မိန္းမစိုးမ်ားအေပါင္းတုိ႔ကုိ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့ျပန္၍၊ ၁၇ခါလဒဲလူတို႔ေၾကာင့္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေျပာင္း မည္အၾကံရွိလ်က္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ နီးေသာ ခိမဟံရြာသို႔ သြား၍ေနၾက၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္အုပ္အရာ၌၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ခန္႔ထားေသာ အဟိကံသား ေဂဒလိကို နာသနိသား ဣရွေမလ သတ္ေသာေၾကာင့္၊ ခါလဒဲလူတို႔ကုိ ေၾကာက္ၾက၏။