ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၂)


၁ထုိအခါ ကာရာသား ေဟာယနန္၊ ေဟာရွဲသား ေယဇနိအစရွိေသာ တပ္မွဴးရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအငယ္ အေပါင္းတို႔သည္ ပေရာဖက္ ေယရမိထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၂-၃အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အထက္က မ်ားေသာ္လည္း၊ ယခုကိုယ္ေတာ္ျမင္သည္အတိုင္း အနည္းငယ္သာ က်န္ၾကြင္းပါသည္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အသနားေတာ္ခံေသာ စကားကုိမပယ္ပါႏွင့္။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သြားရေသာလမ္းႏွင့္ ျပဳရေသာအမႈကို ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျပေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာသူ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အဘုိ႔ ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ဆုေတာင္းပါေလာ့ ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၄ပေရာဖက္ေယရမိ ကလည္း၊ ငါၾကား၏။ သင္တုိ႔ေျပာသည္အတိုင္း သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်တို႔ကုိ ျပန္ေျပာမည္။ အဘယ္အရာကိုမွ် မထိမ္မဝွက္ဟု ေျပာဆုိ၏။ ၅သူတို႔ကလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ မွာထား ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျပဳပါမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၌မွန္ကန္၍၊ သစၥာေစာင့္ေသာ သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူေစသတည္း။ ၆အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ေသာအခါ၊ ခ်မ္းသာရပါမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုေစလႊတ္ရာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္သည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ နားေထာင္ပါမည္ဟု  ေယရမိအားေျပာဆုိၾက၏။

၇ထုိေနာက္ ဆယ္ရက္ၾကာေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယရမိသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၈ေယရမိသည္ ကာရာသား၊ ေယာဟနန္မွစ၍၊ သူ၌ပါသမွ်ေသာ တပ္မွဴးတို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊၉သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္၍ အသနားေတာ္ခံေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁ဝအကယ္စင္စစ္ သင္တို႔သည္ ဤျပည္၌ေနလွ်င္၊ ငါသည္သင္တို႔ကို မၿဖိဳမဖ်က္၊ တည္ေဆာက္ မည္။ သင္တို႔ကုိမႏႈတ္၊ စိုက္ပ်ဳိးမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၌ေရာက္ေစေသာ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာင္တရ၏။ ၁၁သင္တို႔ ေၾကာက္တတ္ေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိရွင္ဘုရင္ ကိုမေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ သင္တို႔ကုိကယ္တင္၍၊ ထုိမင္းလက္မွ ႏႈတ္ယူျခင္းငွါ သင္တို႔ဘက္၌ရွိ၏။ ၁၂သင္တို႔ကို ငါကယ္မသနားေသာအားျဖင့္၊ ထုိရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ႔ကုိ သနား၍၊ ေနရင္းျပည္သုိ႔ျပန္ေစရလိမ့္မည္။ ၁၃သို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔က၊ ငါတို႔သည္ ဤျပည္၌မေန၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ၁၄စစ္မႈကိုမေတြ႔မျမင္၊ တံပိုးမႈတ္သံကုိမၾကား၊ မငတ္မမြတ္ရာအရပ္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိသြား၍ ေနမည္ဟု ဆုိလွ်င္၊ ၁၅က်န္ၾကြင္းေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ၾကားၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ သြားျခင္းငွါ၊ က်ပ္က်ပ္မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ ထုိျပည္သို႔အမွန္သြား၍ တည္းခိုလွ်င္၊ ၁၆သင္တို႔ေၾကာက္ေသာ ထားေဘးသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သင္တုိ႔ကို မွီလိမ့္မည္။ သင္တို႔ေၾကာက္ေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးသည္လည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သင္တုိ႔ကို က်ပ္က်ပ္ လုိက္၍၊ ထုိျပည္၌သင္တုိ႔သည္ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၁၇အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔သြား၍ တည္းခိုျခင္းငွါ မ်က္ႏွာျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးျဖင့္ ေသၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔အေပၚသို႔ ငါေရာက္ေစ ေသာေဘးဒဏ္ႏွင့္ တေယာက္မွ်မလႊတ္ရ။ က်န္ၾကြင္းေသာ သူတေယာက္မွ်မရွိရ။ ၁၈ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္အရွိန္ကို ငါသြန္းေလာင္းသည္နည္းတူ၊ သင္တုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ သင္တို႔အေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ ဆဲေရးျခင္း၊ အ့ံၾသျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကုိခံဘို႔ရာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ဤအရပ္ကို ေနာက္တဖန္ မျမင္ရ။ ၁၉က်န္ၾကြင္းေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ မသြားၾကႏွင့္ဟု သင္တု႔ိအား ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏။ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ ယေန႔သက္ေသခံေၾကာင္းကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၂ဝအကယ္စင္စစ္ သင္တို႔က၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါေလာ့။ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်တို႔ကုိ ၾကားေျပာပါေလာ့။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နားေထာင္ပါမည္ဟု ဆို၍၊ ငါ့ကိုသင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ေသာအခါ၊ ကိုယ္စိတ္ကိုကိုယ္လွည့္စားၾကၿပီ။ ငါသည္သင္တုိ႔အား ယေန႔ၾကား ေျပာ၏။ သင္တို႔မူကား၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ ကုိ၄င္း၊ ငါ့အားျဖင့္ မွာလုိက္ေတာ္မူသမွ် တုိ႔ကုိ၄င္း၊ နားမေထာင္ဘဲေနၾက၏။ ၂၂ထုိေၾကာင့္သင္တို႔သည္ သြား၍၊ တည္းခိုခ်င္ေသာအရပ္၌၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးတို႔ျဖင့္ ေသၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကုိ အမွန္သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု ေယရမိသည္ ျပန္ေျပာေလ၏။