ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၃)


၁ထုိလူမ်ားတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေယရမိအားျဖင့္ မွာေတာ္မူသမွ်ေသာ အမိန္႔ေတာ္တို႔ကုိ ေယရမိသည္ လူအေပါင္းတို႔အား အကုန္အစင္ၾကားေျပာသည္ရွိေသာ္၊ ၂ေဟာရဲွသား အာဇရိႏွင့္ ကာရာသား ေယာဟနန္အစရွိေသာ၊ မာနေထာင္လႊားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သူအေပါင္းတို႔က၊ သင္သည္ မုသာစကားကုိ ေျပာ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ မတည္းခိုရဟု ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားျဖင့္ မွာထားေတာ္ မမူ။ ၃ခါလဒဲလူတို႔သည္ ငါတို႔ကိုသတ္၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားေစမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔လက္သို႔ငါတုိ႔ကို အပ္လိုေသာငွါ၊ ေနရိသား ဗာရုတ္သည္ သင့္ကိုႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္း၏ဟု ဆိုၾကၿပီးလွ်င္၊ ၄ကာရာသား ေယာဟနန္ အစရွိေသာ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္၊ ယုဒျပည္၌ေနရမည္ဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားမေထာင္ဘဲ၊ ၅အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္သို႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကုိ ခံရၿပီးမွ ယုဒျပည္၌ေနအံ့ေသာငွါ၊ ၆ျပန္လာေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားအက်န္အၾကြင္း၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္၊ မင္းသမီးအစရွိေသာ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ရွာဖန္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိ၌ အပ္ေသာလူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ပေရာဖက္ ေယရမိ၊ ေနရိသား ဗာရုတ္ကို၄င္း၊ ကာရာသား ေယာဟနန္ႏွင့္ တပ္မွဴးအေပါင္းတို႔သည္ ယူ၍၊ ၇ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားမေထာင္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ တာပနက္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ၾက၏။

၈တာပနက္ၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေယရမိသုိ႔ေရာက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ၉သင္သည္ ႀကီးေသာေက်ာက္တို႔ကို ကိုင္ယူ၍၊ တာပနက္ၿမိဳ႔၌ ဖာေရာဘုရင္၏ အိမ္ေတာ္ဝနားမွာရွိေသာ အုပ္ဖိုေျမ၌၊ ယုဒလူမ်ားေရွ႔တြင္ ျမဳပ္ထားေလာ့။ ၁ဝသူတို႔အားလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္လူကုိ ေစလြတ္၍၊ ငါ၏ကြၽန္ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုုခဒ္ေနဇာကုိ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ငါျမဳပ္ထားေသာ ဤေက်ာက္တို႔အေပၚမွာ သူ၏ရာဇပလႅင္ကုိ ငါတည္မည္။ သူသည္လည္း၊ မိမိတဲေတာ္ကုိ ဤေက်ာက္တို႔အေပၚမွာ ျဖန္႔လိမ့္မည္။ ၁၁ထိုမင္းသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ လုပ္ႀကံ၍၊ ေသတန္ေသာသူတို႔ကို ေသျခင္းသို႔၄င္း၊ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားတန္ေသာသူတို႔ကုိ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္း သို႔၄င္း၊ ကြပ္မ်က္တန္ေသာသူတို႔ကို ကြပ္မ်က္ျခင္းသို႔၄င္း အပ္လိမ့္မည္။ ၁၂အဲဂုတၱဳဘုရားအိမ္တို႔ကို ငါမီးရႈိ႔မည္။ သူသည္လည္း၊ ထုိဘုရားတို႔ကို မီးရႈိ႔၍သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလိမ့္မည္။ သိုးထိန္းသည္ မိမိအဝတ္ကိုဝတ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိမင္းသည္ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ဝတ္၍၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာထြက္သြားလိမ့္မည္။ ၁၃အဲဂုတၱဳျပည္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၌၊ ရုပ္တု ဆင္းတုမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္၍၊ အဲဂုတၱဳဘုရားအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႔လိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။