ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၄)


၁အဲဂုတၱဳျပည္၊ မိဂေဒါလၿမိဳ႔၊ တာပနက္ၿမိဳ႔၊ ေနာဖၿမိဳ႔၊ ပါသရုအရပ္၌ေနေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ကုိ ရည္မွတ္၍ ေယရမိသုိ႔ေရာက္လာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အစရွိေသာ ယုဒၿမိဳ႔ရြာအရပ္ရပ္တို႔အေပၚသို႔ ငါေရာက္ ေစေသာေဘးဒဏ္ကို သင္တို႔သည္ျမင္ၾကၿပီ။ ၃ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ယေန႔မွာ ထုိၿမိဳ႔ရြာတို႔သည္၊ ေနေသာသူမရွိ၊ လူဆိတ္ညံေသာအရပ္ျဖစ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အရင္ေနေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္မသိ၊ ဘုိးေဘးတို႔မသိ၊ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၍ ဝတ္ျပဳသျဖင့္၊ ငါ၏အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ျပဳၾက ေသာဒုစရုိက္ေၾကာင့္ ဤအမႈေရာက္သတည္း။ ၄ငါ၏ ကြၽန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို ငါသည္ေစာေစာထ၍ သင္တို႔ရွိရာသုိ႔ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္လ်က္၊ ငါမုန္းေသာအမႈ၊ ဤစက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈကုိမျပဳပါႏွင့္ဟု ေျပာေသာ္လည္း၊ ၅သူတို႔သည္ အျခားတပါးေသာဘုရားအား နံ႔သာေပါင္းကိုမီးမရႈိ႔၊ ဒုစရိုက္ကို ေရွာင္မည္အေၾကာင္း နားေထာင္ျခင္း ကိုမျပဳ၊ မနာမယူဘဲေနၾက၏။ ၆ထုိေၾကာင့္၊ ငါ၏ အမ်က္အရွိန္ကို ငါသြန္းေလာင္း၍၊ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ား တို႔၌ အမ်က္မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ယေန႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႔ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာအရပ္ျဖစ္ၾက၏။

၇-၈ယခုမွာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကုိကိုယ္ပယ္ဖ်က္လိုေသာငွါ၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႔ကိ်န္ဆဲရာ ျဖစ္လိုေသာငွါ၄င္း၊ သြား၍ေနေသာအဲဂုတၱဳျပည္၌ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔လ်က္၊ ကိုယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈႏွင့္ ငါ၏အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္သျဖင့္၊ သင္တို႔တြင္ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ယုဒအမ်ဳိး ေယာက္်ား မိန္းမ၊ သူငယ္စို႔ႏို႔ကေလး အေပါင္းတို႔ကို ပယ္ဖ်က္မည္အေၾကာင္း၊ ႀကီးစြာေသာ ဒုစရုိက္ကို ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္တဘက္၌ အဘယ္ ေၾကာင့္ျပဳၾကသနည္း။ ၉ယုဒျပည္၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္လမ္းတို႔၌၄င္း၊ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားျပဳေသာ ဒုစရုိက္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္မ်ားျပဳေသာ ဒုစရုိက္၊ မိဖုရားမ်ားျပဳေသာ ဒုစရုိက္၊ သင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ျပဳေသာဒုစရုိက္၊ သင္တို႔မယား မ်ားျပဳေသာဒုစရုိက္တို႔ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၾကၿပီေလာ့။ ၁ဝယေန႔တုိင္ေအာင္သင္တို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္မရွိ၊ ေၾကာက္ရံြ႔ ေသာစိတ္မရွိ၊ ငါ၏တရားလမ္းသုိ႔မလုိက္၊ သင္တို႔မွစ၍ သင္တို႔ဘုိးေဘးတို႔ ေရွ႔မွာ ငါထားေသာပညတ္မ်ားကို မေစာင့္ေရွာက္ၾက။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ကို အျပစ္ျပဳ၍၊ ယုဒအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ ငါသည္မ်က္ႏွာထားမည္။ ၁၂အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ တည္းခိုျခင္းငွါ မ်က္ႏွာျပဳေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားအက်န္အၾကြင္းတို႔ကုိ ငါသည္ယူ၍၊ သူတို႔သည္ ထုိျပည္၌ ေသေၾကပ်က္စီးၾကလိမ့္မည္။ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔၄င္း၊ အငယ္ဆံုးေသာသူမွစ၍ အႀကီးဆံုးေသာသူတိုင္ေအာင္ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္၊ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းေဘး သုိ႔၄င္းေရာက္၍၊ ဆဲေရးျခင္း၊ အံ့ၾသျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကုိ ခံဘုိ႔ရာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ေယရုုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနေဘးတို႔ျဖင့္ ငါသည္ဒဏ္ေပးသည့္နည္းတူ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေနေသာသူတို႔ကို ငါသည္ဒဏ္ေပးသျဖင့္၊ ၁၄အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ တည္းခိုေသာ ယုဒအမ်ိဳးသား အက်န္အၾကြင္းတို႔သည္ယုဒျပည္သို႔ျပန္၍ ေနခ်င္ေသာ္လည္း၊ တစ္ေယာက္မွ်ေဘးႏွင့္မလြတ္ရ၊ တစ္ေယာက္ မွ်မက်န္ၾကြင္းရၾက။ ေဘးလြတ္ေသာသူသာ  လွ်င္ ျပန္ရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္ေတာ္မူ၏။

၁၅ထိုအခါ မိမိမယားတို႔သည္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားအား နံ႔သာအေပါင္းႏွင့္ မီးရႈိ႔ေၾကာင္းကို သိေသာ လူမ်ား၊ အနား၌ရပ္ေနေသာ မိန္းမမ်ား၊ ႀကီးစြာေသာ အလံုးအရင္းတည္းဟူေသာ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ ပါသရုအရပ္၌ ေန ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ေယရမိ ကိုျပန္ေျပာၾကသည္ကား၊ ၁၆သင္သည္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍၊ ငါတို႔အားေဟာေျပာ ေသာစကားကို ငါတို႔သည္နားမေထာင္။ ၁၇ငါတို႔မွစ၍  ငါတို႔ဘိုးေဘး၊ ရွင္ဘုရင္၊ မႉးမတ္တို႔သည္   ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ား၌ ျပဳဘူးသကဲ့သို႔၊ ေကာင္းကင္မိဖုရားအဖိို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍၊ သြန္းေလာင္းရာ  ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳျခင္းငွါ၊ ကိုယ့္အလုိ အေလ်ာက္စီရင္သည္အတိုင္း၊ ဆက္ဆက္ျပဳမည္။ အထက္က ဝစြာစားရၾက သည္။ ေဘးႏွင့္လြတ္၍ ခ်မ္းသာစြာေနရၾက၏။ ၁၈ေကာင္းကင္မိဖုရားအဘို႔ နံ႔သာေပါင္းကို မီးမရိႈ႔၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုမျပဳဘဲေနျပန္ေသာအခါ၊ အလြန္ဆင္းရဲျခင္း၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။ ၁၉ေကာင္းကင္မိဖုရားအဘုိ႔ န႔ံသာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို မျပဳဘဲေနျပန္ေသာအခါ၊ ငါတို႔၏ ေယာက်္ားမပါဘဲ မုန္႔ျပားတို႔ကို လုပ္၍၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳလ်က္ ကိုးကြယ္သေလာဟု ျပန္ေျပာၾက၏။

၂ဝထိုသို႔ျပန္ေျပာေသာ ေယာက်ာ္းမိန္းမအေပါင္းတို႔အား ေယရမိျပန္ေျပာသည္ကား၊ ၂၁သင္တို႔မွစ၍ သင္တို႔ဘိုးေဘး၊ ရွင္ဘုရင္၊ မႉးမတ္၊ျပည္၊ သူျပည္သားတို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္လမ္းမ်ား၌ မီးရႈိ႔ေသာ နံ႔သာေပါင္း ကို ထာဝရဘုရားသည္ မေအာက္ေမ့၊ ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ေနေတာ္မူသေလာ။ ၂၂သင္တို႔ျပဳ ေသာဒုစရိုက္၊ စက္ဆုပ္ရံြရွာ ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ သည္းခံေတာ္မမူႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔ျပည္သည္၊ ယေန႔၌ျဖစ္သည္ အတိုင္း၊ ေနေသာသူမရွိ၊ လူဆိတ္ညံရာ၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ က်ိန္ဆဲရာ ျဖစ္ေလၿပီတကား။ ၂၃သင္တို႔သည္ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍၊ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ ကိုနားမေထာင္၊ ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ သက္ေသ ခံခ်က္၊ ပညက္တရားေတာ္လမ္းသို႔ မလိုက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ဤေဘးသည္ ယေန႔၌ရွိသည္အတိုင္း၊ သင္တို႔၌ ေရာက္ ေလၿပီတကားဟု ေျပာဆို၏။

၂၄တဖန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔အား ေယရမိေဟာေျပာသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊  ေကာင္း ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ႏွင့္သင္တို႔မယားတို႔က ငါတို႔သည္ ေကာင္းကင္မိဖုရား အဖို႔ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္းငွါ သစၥာဂတိထား သည္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆက္ျပဳမည္ဟု ႏႈတ္ႏွင့္ေျပာ၍ လက္ႏွင့္ျပဳသည္အတိုင္း သင္တို႔သည္ ကိုယ္ထားေသာ သစၥာကတိကို ဆက္ဆက္ေစာင့္၍၊ သစၥာဂတိ ထားသည္အတိုင္း ျပဳၾကလိမ့္မည္။

၂၆သို႔ျဖစ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေနေသာယုဒလူအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဟူ၍ အဲဂုတၱဳျပည္တ ေရွာက္လံုးတြင္၊ ယုဒလူတစ္ေယာက္မွ် ငါ၏ နာမကိျမြက္ဆိုရမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ကိုယ္မဟာနာမကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုမည္။ ၂၇သူတို႔ကိုေက်းဇူးျပဳျခင္းငွါ မဟုတ္၊ အျပစ္ျပဳျခင္းငွါ ငါေစာင့္ သည္ျဖစ္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ မေရာက္မီွတိုင္ေအာင္ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ ျခင္းေဘးႏွင့္ ပ်က္စီးၾက လိမ့္မည္။ ၂၈သို႔ရာတြင္၊ ထားေဘးႏွင့္လြတ္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ယုဒျပည္သို႔ျပန္ရေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾကလိမ့္မည္။ ငါ့စကားတည္မည္။ သူတို႔စကားတည္မည္ကို၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ တည္းခိုျခင္းငွါ သြားေသာယုဒလူ အက်န္ အၾကြင္းတို႔သည္ သိၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ဤရပ္၌ သင္တို႔ကိုငါဆံုးမ၍၊ သင္တို႔၌ အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ ငါ့စကား သည္ ဆက္ဆက္တည္ လိမ့္မည္ဟုသင္တို႔သိမည္အေၾကာင္း၊ ငါေပးေသာနိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ၃ဝယုဒရွင္ဘုရင္ ေဇဒကိမင္း အသဂ၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္း၏လက္သို႔ ေဇဒကိမင္းကို ငါအပ္ သည္နည္းတူ၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖာေရာေဟာဖရာ အသက္ကို ရွာေသာရန္သူလက္သို႔ ထိုမင္းကို  ငါအပ္သည္ ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။