ေယရမိ အခန္းၾကီး (၄၅)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွိသားေယာကိမ္လက္ထက္၊ ေနရိသားဗာရုတ္သည္၊ ေယရမိျမြက္ဆုိ သည္အတိုင္း၊ စကားေတာ္မ်ားကို စာ၌ေရးထားေသာေနာက္၊ ပေရာဖတ္ေယရမိသည္ ဗာရုတ္အား ဆင့္ဆိုရေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂-၄အုိဗာရုတ္၊  သင္က၊ ငါသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါဝမ္းနည္းစရာအေၾကာင္းတပါး အေပၚမွာ တပါးကိုထပ္ဆင့္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ သက္သာမရ။ ညည္းတြား၍ စိတ္ပ်က္ပါၿပီဟု ဆိုသည္ ျဖစ္၍ သင္သည္ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါေဆာက္ ေသာအရာကို ငါၿဖိဳဖ်က္မည္။ ငါစိုက္ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဤျပည္ကို အၾကြင္းမဲ့ ငါႏႈတ္ပစ္မည္။ ၅သင္သည္ႀကီးစြာေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္အဘို႔ရွာသေလာ။ မရွာႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါ အေပၚသို႔ ေဘးေရာက္ေစမည္။ သို႔ရာတြင္၊ သင္ေရာက္ေလေလရာရာ အရပ္ရပ္တို႔၌၊ သင္၏အသက္ကို လက္ရဥစၥာကဲ့သို႔ သင့္အားငါေပးမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။